Warsztaty z zakresu komunikacji – metodą aktywizującą przeżywanie

Aktualności
2016-09-28 r.

Odmienna metoda warsztatu z zakresu komunikacji  

/ zaproponowana przez wybitnego eksperta komunikacji Friedemanna Schulza Von Thuna

Z naszej praktyki szkoleniowej wynika, iż poznanie intelektualne zagadnień komunikacji czyli zasad co do sposobu komunikowania nie zawsze przekłada się na realną zmianę zachowań uczestników – po szkoleniu. Utrwalone nawyki biorą górę nad nową praktyką komunikacji. Doświadczenie intelektualne nie wpisuje się w świadomość na tyle by zaraz po nim nastąpiła tzw. internalizacja nowych zachowań. Okazuję się, że  ta sama widza  przekazana wraz z dostarczonymi przeżyciami – wpisuje się w świadomość mocniej i zwiększa prawdopodobieństwo jej stosowania .

Metoda szkolenia aktywizująca przeżywanie z perspektywy utrwalania nowych zachowań – wywiera silniejszy wpływ na realną zmianę podejścia w sposobie komunikowania się.

Coś więcej niż trening zachowań.

Warsztat bazuje na odmiennej  metodzie nabywania kompetencji społecznych.  W odróżnieniu od typowych treningów zachowań – metoda ta zorientowana jest na to, by w procesie treningu /psychodramy ukazywać uczestnikom zajęć wewnętrzną przestrzeń (psychiczną), jako doświadczenie danej sytuacji (od strony jej przeżywania) – pochodzące z unaocznionego kontekstu sytuacyjnego. Podczas warsztatów uczestnik staje się uważnym obserwatorem reakcji odbiorców swojego komunikatu i świadkiem rozwoju sytuacji; następujących po sobie zdarzeń, np.: uwag, dygresji i komentarzy jakie w normalnej sytuacji odbywają się już bez jego udziału (jako nadawcy). Perspektywa ta poszerza świadomość komunikacji jako procesu z udziałem emocji w bezpośredniej relacji z rozmówcą.

Szczególną wartością metody oddziałującą na doświadczenie i rozwój kompetencji – jest odnoszenie się do każdego z uczestników z osobna, do jego indywidualnej sytuacji, poprzez nawiązanie do tzw. „życzenia” – problemu z jakim boryka się uczestnik, a który ma zostać bezpośrednio wzięty na warsztat. Uczestnik – przychodzi z bardzo określonymi, indywidualnymi  tematami przeżyć – płynącymi z jego zapamiętanego realnego doświadczenia. Inaczej mówiąc podczas warsztatu rozwiązywany jest i modelowany ściśle określony problem (np. wskazany aspekt relacji interpersonalnej, rozmowa, sytuacja, dialog, spór itp.) jaki uczestnik przywołuje wraz z odegraniem całej sytuacji. Może on dotyczyć zarówno kwestii relacji osobistych, relacji społecznych, jak i relacji zawodowych. W odtworzenie danej sytuacji angażuje się inne osoby – pełniące rolę twórców danej roli.

Proces treningu – kształtują eksperymenty będące drogą twórczego poszukiwania rozwiązania poprzez: doznawanie, doświadczanie, przeżywanie, obserwowanie i odgrywanie sytuacji wraz z jej zapleczem emocjonalnym (wewnętrznych przeżyć) na gruncie procesu grupowego. Z metody aktywizującej przezywanie płyną:

 • Samopoznanie – jaki jestem i jak reaguje w określonych sytuacjach, co przeżywam w danej sytuacji ?
 • Lepsze zrozumienie natury problemu – poszerzone o przestrzeń wewnętrzną – ukrytą, dlaczego reakcje innych mogą być takie czy inne ?
 • Doznanie – jako zapamiętane doświadczenie – jak przeżywają te sytuacje obie strony dialogu?
 • Poszukiwanie rozwiązania – będące formą poszerzania spectrum własnych możliwości, i zdolności interpersonalnych?

 Rola trenera w warsztacie metodą aktywizującą przeżywanie

Trener – nie spełnia tutaj roli osoby podsuwającej gotowe rozwiązania czy techniki – lecz staje się moderatorem nadającym strukturę, kieruje procesem, umożliwia zaistnienie tematu uczestnika oraz przetestowania przez niego swoich możliwości,  rozpoznania swoich granic w relacji z innymi uczestnikami szkolenia/ warsztatu.  Scenariusz rozmowy rozwija się sam w wyniku reakcji drugiej strony – podejmującej rozmowę i jest funkcją wzajemnego reagowania na wydarzającą się sytuację. Zatem pierwotnym „komentarzem” do rozwijającego się scenariusza rozmowy  – jej swobodnego przebiegu – jest bezpośrednia reakcja drugiej strony dialogu. Trener na tym etapie nie daje żadnej wykładni dla rozgrywającego się  scenariusza.

Pytania problemowe implikujące stosowanie nowego podejścia do warsztatu:

Jak przeciwstawić utartym i utrwalonym nawykom nowy sposób zachowania w określonej sytuacji – jak nakłonić do wewnętrznej przemiany?
Jak nie tracić autentyczności i zniwelować napięcie, jakie wynika z potrzeby autoekspresji – wyrażania siebie – przy jednoczesnym uwzględnianiu społecznej poprawności sytuacyjnej (tzw. systemiczno – sytuacyjnej)?
Jak zrezygnować z odgrywania ról na rzecz „prawdziwości” i „głębi” doświadczanej sytuacji ?
Jak zmienić kontekst warsztatu z kontekstu „profesjonalno – efektywnego” na kontekst „samodoświadczenia” i usłyszenia wewnętrznego głosu ?
Jak przestać oddzielać nasze człowieczeństwo (tzw. „ludzką twarz”) od profesjonalizmu („zakładanej maski do określonej roli”) – traktując oba aspekty jako spójną całość wynikającą z połączenia humanizmu i efektywności?

Przebieg warsztatu w zarysie:

Sesja Formułowania życzenia przez każdego z uczestników. Życzenie stanowi spersonalizowaną – osobistą potrzebę rozwiązania danego problemu, określenia własnej pracy rozwojowej w aspekcie relacji interpersonalnych i jest formułowane w formie pytania problemowego – zwanego właśnie „życzeniem”: Np. „W jaki sposób mógłbym w rozmowie zmotywować Jolę i Anie do wykonywania nowego zakresu prac związanych z obsługą klienta”? Każdy z uczestników – bierze „na warsztat” swój wybrany problem w formie sformułowanego życzenia. Sesja prowadzona różnymi technikami / metodami poświęcona jest identyfikacji własnych potrzeb rozwojowych prowadzących do sformułowania własnego celu uczestnictwa w warsztatach – w kontekście określonej, realnej sytuacji osobistej/zawodowej. Punktem wyjścia do dalszej pracy jest konkretyzacja i personalizacja „własnego celu rozwojowego”.

Praca nad życzeniem. Wybór pierwszego „życzenia” otwierającego właściwy warsztat. Otwarcie procesu pracy z życzeniem przebiegającego w  kolejnych fazach:

1.Sprawozdanie „protagonisty” – przybliżenie sytuacji i kontekstu, nakreślenie postaci, wypowiedzenie życzenia.

2.Aktywizowanie przeżywania – włącznie autora życzenia, ożywienie sytuacji oraz zaangażowanie grupy w proces przeżywania danej sytuacji.

3.Nadanie  spersonalizowanego charakteru – możliwie bliskiego doświadczania. Wejście w poszczególne role pochodzące z kontekstu życzenia.

4.Wymiana poglądów w grupie – uruchomienie reakcji zwrotnej oraz feedbacku grupy – na przezywana sytuację.

Obszary zaangażowania grupy: rzeczowe komentarze – co zobaczyli uczestnicy, racjonalne analizy, ujawnienie siebie – dzielenie się własnymi przeżyciami wynikającymi z kontekstu sytuacji, Informacje zwrotne pod adresem autora życzenia, wyjaśnienie relacji wzajemnych – na kanwie doświadczonego przezwania sytuacji, reakcje empatyczne, stawianie dalszych pytań problemowych itp.

Teoretyczne uporządkowanie (z udziałem trenera ) – okazja do dzielenia się doświadczeniem, próba wyjaśnienia zachowań i zjawisk – z odniesieniem do wybranej teorii z zakresu komunikacji, psychologii relacji itp.

Wartość merytoryczna warsztatu:

 • Prawdziwe doświadczenie sytuacji – poprzez aktywizowanie przeżycia
 • Wydobywanie autentyzmu z relacji interpersonalnej
 • Doświadczanie różnych perspektyw – odmiennego widzenia sytuacji (reakcji na komunikat)
 • Rozwijanie doświadczenia poprzez pytania grupy – lepsze postrzeganie problemu, widzenie go w szerszej perspektywie
 • Wymiana poglądów – na tle sytuacji, rzeczywistych przeżyć, zwiększone zaangażowanie uczestników (samopoznanie, refleksja, wnioski)
 • Bardziej konkretna i zogniskowana na zadaniu praca grupy warsztatowej
 • Żywe zainteresowanie zagadnieniem – w nawiązaniu do próby udzielenia wyjaśnień teoretycznych
 • Pogłębiona percepcja zagadnienia – trudna do uzyskania poprzez sam wykład
 • Motywacja do zmiany, pogłębiona samoświadomość, pozytywne doznanie
 • Pogłębiony warsztat – wzbogacony zapamiętanym na dłużej przeżywaniem i doświadczaniem sytuacji
 • Eksperymentowanie w przestrzeni własnych możliwości interpersonalnych
 • Kształtowanie i rozwój inteligencji emocjonalnej – w realnym odniesieniu do przeżyć.

„Rozwój człowieka dokonuje się nie poprzez dążenie do ideału, ale w staraniach by być całkowicie i prawdziwie tym, który jest prawdą”  Carl Rogers – twórca terapii rozmową


Dla zwiększenia wartości merytorycznej warsztatu - rozsądnym wydaje się przygotowanie "życzeń" - opisu problemów jako zagadnień przed zaplanowanym wydarzeniem szkoleniowym, np. na etapie formułowania potrzeb szkoleniowych, uzgadniania programu, przygotowywania szkolenia. Dobór poszczególnych zagadnień - poprzez wybór i dopasowanie "życzeń" - do wybranej tematyki szkolenia tworzyć może kompozycję interesujących przypadków - układających się w zakres merytoryczny warsztatu, podejmujący dana tematykę - określone zagadnienie.
Przykładowe zagadnienia konkretyzujące tematykę warsztatów :
 1. trudne rozmowy szefa z pracownikami
 2. motywowanie poprzez rozmowę, wywieranie wpływu
 3. komunikacja w stosowaniu różnych stylów kierowania
 4. asertywna komunikacja szefa z podwładnymi
 5. przeciwdziałanie napięciom i sytuacjom konfliktowym, wygaszanie konfliktu
 
Dla kogo ten warsztat? Dla osób zainteresowanych rozwijaniem wysokich kompetencji interpersonalnych, osób pełniących role liderów, inspiratorów, coachów; dla grup zawodowych borykających się z nawracającymi - specyficznymi sytuacjami: trudnymi pracownikami, trudnymi klientami, trudnymi partnerami zawodowymi itp. Dla osób pełniących określone role zawodowe – chcących „wziąć na warsztat” określone i specyficzne sytuacje. Dla osób zainteresowanych aspektami treningu interpersonalnego – rozwijającego inteligencję emocjonalną na drodze doświadczania sytuacji i ich zrozumienia jej na płaszczyźnie wewnętrznych przeżyć.

Publikacje
2020-06-05
Szkolenia on line

Szkolenia on line: treningi, warsztaty coachingi Szkolenia on line jak to zorganizować? Z uwagi na zapotrzebowanie rynku wynikające z poszerzonej ...

blog
2020-02-24
Trening umiejętności menedżerskich

Trening umiejętności menedżerskich ... słów kilka o tym warsztacie Jak faktycznie rozwijać menedżerów … Dlaczego warsztat metodą aktywizującą przeż...Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter