Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Mapy Mentalne lidera

Publikacje
2023-03-02 r.
Mapy mentalne lidera

Szkolenie/ warsztat/ konsultacje – mentoring,  dotyczące koncepcji psychologicznej, która pozwoli rozwinąć świadomość i praktyczne podejście do zarządzania menedżerów w kształtowaniu własnego przywództwa. To zaproszenie do nabywania rzeczywistych kompetencji (!) w obszarze psychologii zarządzania.

Analiza Transakcyjna – to koncepcja psychologiczna potwierdzona wieloma badaniami – ułożona w program szkolenia, warsztatów – dotyczących osobistego rozwoju ukierunkowana na to:

 • jak umiejętnie rozwijać wewnętrzne zasoby interpersonalne lidera?
 • jak zarządzać sobą i własną energią psychiczną – by w konsekwencji zarządzać innymi?
 • jak lepiej rozumieć naturę ludzkich zachowań – niezmiernie przydatną w zarządzaniu?
 • jak praktycznie rozwijać inteligencję emocjonalną – kreując wysoką kulturę zarządzania?

Warsztat z psychologii zarządzania – jako droga do siebie a w konsekwencji lepszego docierania do innych, gdy sytuacje codzienne, sytuacje trudne oraz sytuacje krytyczne ujawniają jak korzystamy z potencjału własnego „ja” oraz „ja” – innych w kierowaniu codzienną realizacją.

Idea Map mentalnych. Dlaczego mapy?

Mapy Mentalne to metafora poruszania się w obszarze umiejętności zarządzania, posiadania orientacji w sferze psychologii zachowań ludzi, mającej wpływ rozwój przywództwa. Mapa Mentalna  to także weryfikacja intersubiektywna obecnego stylu zarządzania, wglądu w stan umysłu – jak myśli i przekonania, jak doświadczanie sytuacji oraz jej ocena kształtuje relacje z ludźmi i jak wpływa na podejmowane decyzje.

Idea mapy mentalnej – jest zatem synonimem właściwej lub niewłaściwej orientacji w terenie (obszarze) dotyczącym zarządzania ludźmi na codziennym poziomie. Co jeśli nie posiadasz odpowiednio (dobrej) mapy?

Szkolenie ujęte w kategorie Map mentalnych w powiązaniu z koncepcją psychologiczną Analizy Transakcyjnej daje menedżerom spory zasób wiedzy o zarządzaniu sobą oraz innymi. Jest odwołaniem do posiadanych i realnie rozwijanych kompetencji menedżerskich tzw. „miękkich”.

Dotyczy Analizy fenomenów i procesów wynikających ze stylu myślenia i doświadczeń w przestrzeni mentalnej oddziałującej bardzo silnie na ludzkie zachowania i postawy. 

Mapa jako obraz terytorium podlegająca  weryfikacji daje wiele odpowiedzi o sposobie poruszania się po psychologii zarządzania ludźmi w aspekcie:

 • Sposobu- stylu zarządzania i budowania relacji interpersonalnych
 • Psychologii ludzkich zachowań i motywacji (jawnych i ukrytych)
 • Tworzenia kultury zarządzania i kultury relacji w zespołach 
 • Rozumienia i identyfikowania różnic osobowościowych (w koncepcji A.T.)
 • Rozumienia natury ludzkich zachowań i potrzeb psychologicznych
 • Zdolności menedżera do rozwijania „wszystkiego co najlepsze” w potencjale ludzi\kim
 • Rozwijania Inteligencji Emocjonalnej menedżera w zarządzaniu
 • Rozwijania kompetencji Lidera – w szczególny i świadomy sposób oddziałującego na organizację

Szkolenie – warsztat to okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń. Analiza ważnych obszarów – pola działania szefa, wglądu w samego siebie i w ludzką psychikę na tle tego, co mówi o tym psychologia. Okazja do doświadczania i odkrywania swojego potencjału – wewnętrznych „stanów ja” testowania i omawiania różnych  scenariuszy w interakcji z innymi uczestnikami oraz trenerem zarządzania.

Psychologiczne użycie pojęcia map mentalnych daje odpowiedź: w jaki sposób kształtuje (się) moje życie i jak nad nim panuje, jak przekłada się to na moją kulturę zarządzania? Relacja mapy mentalnej do faktycznego terytorium odnosi się do obszaru zwiększania swoich kompetencji. Mapa – to orientacyjny model nawiązujący do rzeczywistości zarządzania podnosząca sprawczość przywódcy emocjonalnego, inspiratora, partnera w realizacji i przewodnika posiadającego uznanie i szacunek podwładnych.

Aby umiejętnie zarządzać innymi trzeba dobrze zarządzać sobą!

Szkolenie to także okazja do doświadczania Samego siebie – jakim jestem w relacji do różnych sytuacji / jaki reprezentuje sobą „stan ja” zależnie od wydarzających się okoliczności – w ujęciu jednej z bardziej praktycznych i intuicyjnych koncepcji psychologicznych; jak zarządzam sobą w relacji do innych.  Jak rozumiem innych, jak widzę swój zespól, jak kształtuje w nim relacje i kulturę współdziałania podejmując się kierownictwa, co wiem o ludzkich zachowaniach opartych nie tylko tych jawnych ale i na tych ukrytych motywach, z czego składa się ich wewnętrzny „program” i  jak odpowiadam, jak reaguje  na wewnętrzny program innych.

Mapa mentalna – jest obrazowaniem tego, co stanowić ma system zarządzania – podobnie jak działa software naszego systemu operacyjnego. To psychologiczna architektura świadomie tworzonej kultury zarządzania.

Szkolenie w ujęciu Analizy Transakcyjnej obejmuje

 • Kierunki myślenia o zarządzaniu sobą by móc lepiej zarządzać innymi
 • Wgląd w siebie oraz własne mapy mentalne – sposób myślenia, własne przekonania  i sposoby działania w powiązaniu z koncepcją AT.
 • Poznanie jednej z bardziej praktycznej i sprawdzonej koncepcji psychologicznej
 • Rozwijanie świadomości Inteligencji Emocjonalnej w kształtowaniu swojego modelu przywództwa
 • Bycie dobrym liderem w codziennych sytuacjach zarządzania ludźmi

Analiza Transakcyjna w zarządzaniu a mapy mentalne:

Z czego składają się mapy mentalne o których mówi nam Analiza Transakcyjna. To analiza strukturalna i funkcjonalna pozwalająca dokonać wglądu w strukturę naszej osobowości: wgląd w siebie i własny model działania.

 • Portret  „stanów ja” – jaki jestem
 • Pozycje życiowe i wynikające z nich decyzje – jak myślę o sobie i innych
 • Życiowe skrypty podpowiadające scenariusze zachowań – moje przekonania
 • Kontaminacje jako pułapki myślenia w budowaniu relacji – moje nierozpoznania
 • Zdolności kognitywne – poznawcze czyli system myśli i uczuć oraz sposób postrzegania sytuacji
 • Czynnik samoregulacji wpływający na postawy i zachowania momentach krytycznych
 • Wewnętrzne nakazy i zakazy oraz drivery leżące u podstaw określonych zachowań – motywacje i potencjalne samo – ograniczenia.

Czym jest Analiza Transakcyjna?

Analiza Transakcyjna w zapoczątkowanej koncepcji Erica Berne – „W co graja ludzie” i rozwijanej aż po dzień dzisiejszy – jest zintegrowaną teorią / koncepcją osobowości ukierunkowaną na rozwój osobowy (osobowościowy) i zmianę osób zainteresowanych rozwojem Inteligencji Emocjonalnej.  Koncepcja Analizy Transakcyjnej skupia uwagę wielu autorytetów z dziedziny psychologii poznawczo – behawioralnej. Ogniskuje uwagę ludzi zaangażowanych w praktyczną  stronę rozwiązań zintegrowanych, komplementarnych umożliwiających myślenie systemowe o sposobie działania i budowania relacji „wygrywających” tutaj: np. o zarządzaniu.

Na szkoleniu zaznajomisz się z koncepcja, poznasz i zrozumiesz;

 • obraz psychologicznej struktury osobowości w ujęciu A.T.
 • dynamikę relacji – zrozumienie jak ludzie funkcjonują w relacjach i konfliktach
 • jakie są ich motywacje i jak manifestuje się ich „ja” w relacji ze światem
 • jakie jest głębsze podłoże ich zachowań wynikające z doświadczeń, motywacji , życiowych skryptów i jak na tym tle ludzie rozwiązują problemy?
 • odpowiedzi na wiele istotnych pytań menedżerów jak zarządzać ludźmi rozumiejąc mapy mentalne wynikające ze struktury osobowości i poprzez to jak realizować skuteczne przywództwo.

Poznaj na szkoleniu / warsztatach koncepcje osobowości bogatą w praktyczne wskazówki i merytoryczne odniesienia co do sposobu postępowania z ludźmi by unikać błędów psychologicznych w zarządzaniu.

Analiza Transakcyjna stanowi solidną bazę dla rozwijania się  w kompetencjach menedżerskich i łączenia ich w spójny system myślenia o zarządzaniu  – łatwo odwołuje się do koncepcji powiązanych – dotyczących przywództwa sytuacyjnego,  motywacji, wewnętrznej konstrukcji psychicznej, komunikacji interpersonalnej, opartej na konstruktywnym dialogu czy rozwijania postaw odpowiedzialności i odporności psychicznej.

Problematyka Analizy Transakcyjnej w zarządzaniu

Zagadnienia ściśle związane z Analizą Transakcyjną:

 • model stanów „ja” w koncepcji osobowości
 • model transakcji psychologicznych – relacji interpersonalnych,  znaków rozpoznania
 • podstawy ludzkich zachowań i motywacji – zakodowanych w tzw. skryptach życiowych, driverach,
 • opis organizacji – co nadaje charakter i jak utrwala  kulturę organizacji?
 • poznasz koncepcje skryptu – piszącego ludzkie scenariusze postaw wygrywających i przegrywających
 • zrozumiesz jaka jest dynamika sytuacji konfliktowych uwarunkowanych psychologiczną wypłatą
 • czym są pozycje życiowe i wynikający z nich model decyzyjny; jakie buduje strategie odniesienia i relacji  
 • kim jest inteligentny emocjonalnie menadżer – lider w koncepcji R. Caruso i P. Salowaya

Reprezentacja osobowości

Determinanty ludzkich postaw i zachowań  czyli system myśli i uczuć w koncepcji A.T.

 • Co poszczególne stany „ja’ mówią nam  o ludzkiej naturze i sposobie odnoszenia się do rzeczywistości, jak równoważą się lub jak dominują poszczególne stany?
 • Problem Ego , Super Ego oraz Id w koncepcji Freuda
 • Jak czytać ludzi i ich rozumieć na podstawie zachowań – wskaźniki behawioralne stanów „ja”

O tym jak odnosimy się do siebie w różnych sytuacjach – czyli model transakcji psychologicznych

 • Pozytywne i negatywne odniesienia stanów „ja” w dynamice relacji – modele transakcji
 • Rodzaje transakcji i ich wpływ na kulturę zarządzania
 • Mapa mentalna Egogramu – jak przedstawia się moja osobowość w stylu zarządzania
 • Koncepcja równowagi energii psychicznej – zaangażowania w poszczególne stany „ja”.

Model strukturalny drugiego rzędu – czyli co mówią i jak kształtują nas nasze zapamiętane doświadczenia?

 • Jak lepiej rozumieć ludzi i ich motywacje?
 • Jak ukierunkowywać ich na rozwój osobowy
 • Determinanty w strukturze osobowości i jego wpływ na życiowe postawy

Wskaźniki poszczególnych stanów „ja” – by zrozumieć naturę ludzkich zachowań

 • Nauka lepszego postrzegania i rozumienia ludzi i ich zachowań – model wyjaśniający
 • Diagnoza behawioralna, społeczna, historyczna i fenomenologiczna
 • Ja – wykonawcze i ja- rzeczywiste – czyli proces wewnętrznych negocjacji w sposobie odniesienia do innych, do sytuacji, do problemów
 • Wewnętrzna dystrybucja energii psychicznej – czyli jak ludzie angażują się w sprawy?

Zrozumienie tego zakresu koncepcji A.T. Pozwala menedżerom ujrzeć charakter angażowania się  ludzi w poszczególne sytuacje dotyczące ich funkcjonowania w organizacji, w relacjach, w działaniach może być podpowiedzią dla menedżera – lidera jaki ukierunkowywać swoje zarządzanie w kształtowaniu określonych postaw zaangażowania – przepływu energii psychicznej – w budowaniu kultury wysokoenergetycznej współpracy tzw. „empowermentu”

Mapy mentalne, przekonania a kontaminacje

 • Jak pogłębiać swoją samoświadomość jako lidera?
 • Jak kształtować pozytywne / zdrowe i konstruktywne relacje i odniesienia do sytuacji biznesowych?
 • Gdzie mogą tkwić nasze pułapki „myślenia” i jak kształtować Inteligencje Emocjonalną?
 • Jak modelować swoje zachowania w zarządzaniu sobą by być skutecznym liderem w przywództwie emocjonalnym?
 • Możliwe błędy psychologiczne szefa w zarządzaniu wiedzione kontaminacjami?
 • Typologia myśli i zachowań „skontaminowanych” pułapki psychologiczne?

„Dostajesz to, co wzmacniasz” – głosi jedna z tez Analizy Transakcyjnej

Zarządzanie to sztuka umiejętnego odnoszenia się do zaistniałych w firmie sytuacji a odniesienie do ludzi w tym zakresie kształtuje kulturę zarządzania oraz wpływa na utrwalanie się wzorców określonych zachowań wynikających z relacji. Problemy szefów w zarządzaniu ludźmi mogą dotyczyć ich stylu zarządzania – wynikającego z dyspozycji psychicznych oraz struktury osobowości, co  wzmacnia jedne a osłabia drugie zachowania w systemie transakcji psychologicznych. Oznacza to, że  szefowie uzyskują w reakcji transakcyjnej pracowników postawy i zachowania komplementarne do ich stylu osobowościowego – chociaż nie zawsze takie jakich by się spodziewali. Z tego powodu warto rozumieć sens transakcji psychologicznych oraz znaków rozpoznania.

Komunikowanie się lidera z otoczeniem a rodzaje transakcji zawieranych na codziennym poziomie zarządzania

Komunikowanie się z otoczeniem, z sytuacjami życiowymi, z problemami oraz z innymi ludźmi tworzącymi określone sytuacje to proces dwóch odniesień:

Odniesienia wewnętrznego  do samego siebie, a więc komunikacji z samym sobą w próbie doświadczenia – jak doświadczam danej sytuacji, gdy mi się przydarza w codziennych sytuacjach i relacjach z ludźmi i uzgodnienia na drodze wewnętrznych negocjacji – jak chcę/powinienem się zachować – aby moja reakcja była adekwatna i emocjonalnie inteligentna?

Odniesienia społecznego – zachowania wobec innych , czyli jak ostatecznie  postąpię w obliczu tej sytuacji, jak zareaguje, co powiem, co zrobię, jakie podejmę decyzje formalne oraz jak zareaguje na to (komplementarnie) druga strona?

Z powyższych dwóch aspektów wynika schemat transakcji jaki będzie funkcją inteligentnego zarządzania menedżera. Suma powtarzanych transakcji może być odzwierciedleniem utrwalonych nawyków (automatyzmów) – lub świadomie przywoływanych przez stany „ja’ map mentalnych.

Jak zawieramy transakcje psychologiczne z innymi z odniesieniem do zarządzania?

 • Koncepcja transakcji – czyli jak ludzie wzajemnie odnoszą się do sytuacji
 • Bodziec + rekacja = transakcja – o problemie komplementarności zachowań nie zawsze zrozumiałych przez szefów po których następuje „psychologiczna wypłata”
 • Transakcyjna odpowiedź czyli dostajesz to co wzmacniasz – zależność transakcyjna
 • Znaki rozpoznania w modelu transakcji – problem złego i dobrego zarządzania
 • Rzeczywistość psychiczna ważniejsza niż sama transakcja – czyli czym jest wypłata psychologiczna
 • Jak styl komunikacji szefa – utrwala określone nastroje i atmosferę wokół współpracy?
 • Co wykazał Daniel Goleman wskazując na znaczenie przywództwa emocjonalnego lidera
 • Problem transakcji ukrytych i ich wpływ na zarządzanie ludźmi
 • Społeczna – jawna i psychologiczna – ukryta natura relacji / transakcji

Zrozumienie natury transakcji jakie zawieramy ze sobą w procesie komunikacji ukazuje wiele elementów dotyczących psychologii zarządzania ludźmi; świadomości sytuacyjnej, samoświadomości oraz buduje podstawy do samoregulacji – czyli wielu kluczowych czynników posługiwania się inteligencją emocjonalną. Z kolei brak owej świadomości prowadzi do sytuacji tzw. „ślepego oka szefa’ – będącego wynikiem ukrytych transakcji i budującego się w organizacji tzw. „psychicznego podziemia” – niejasności sytuacji, które mogą powodować błędne poznawczo wyobrażenia menedżera. Rozumienie schematu transakcji psychologicznych – to ważna kompetencja w zarządzaniu ludźmi.

Komunikacja jako funkcja zarządzania gdy jest pozytywna psychicznie – buduje zdrowe relacje, lecz gdy jest problematyczna – może odcinać szefa od ważnych aspektów obiektywnego rozumienia sytuacji  – osłabiać funkcje świadomego zarządzania i pozytywnego oddziaływania na ludzi, na zespół i na relacje budujące kulturę organizacji.

Znaki rozpoznania ciąg dalszy – budowanie klimatu w organizacji

 • Znaki rozpoznania na tle społecznego „głodu bodźców”
 • Oczekiwania społeczne – a ekonomia tzw. „głasków” (stroków) znaki rozpoznania szefa w kulturze relacji z podwładnymi
 • Co znaki rozpoznania mówią o kulturze zarządzania menedżera?
 • Pozytywne i negatywne konsekwencje znaków rozpoznania?
 • Ekonomia znaków rozpoznania Steinera i konsekwencje dla zarządzania?
 • Profil wymiany znaków rozpoznania  Jima McKenna?

Znaki rozpoznania są sposobem odnoszenia się lidera do swoich współpracowników – To część map mentalnych w  świadomości lidera o zarządzaniu. To jak lider widzi drugą osobę, jak się do niej odnosi w A.T. jest uruchamianiem określonych reakcji zwrotnych w rozumieniu transakcyjnym bodziec + reakcja = Transakcja , po której nastąpi wypłata psychologiczna. Owa wypłata psychologiczna w koncepcji AT. Będzie obrazem faktycznej skali- stopnia przywództwa lidera, będzie „zapłatą” – odpowiedzią na to jak lider zarządza potencjałem innych ludzi. Zasada, to w jaki sposób Cię zauważam – i poprzez to, jak się do Ciebie odnoszę, do czego odwołuje się mój komunikat …czyli co o Tobie myślę będzie formą ustanawiania kultury zarządzania.

Ważnym elementem tego procesu – jest autentyczność czyli dobrze ustawiony i przepracowany układ „map mentalnych” który jest faktycznym odniesieniem osobowościowym do kultury zarządzania. W obszarze tym ludzi cechuje szczególne wyczulenie na fałsz i udawanej zachowania – wynikające z wrodzonych „detektorów ściemy” – wyczucia autentyczności lub fałszywej autokreacji.

Skrypty życiowy – który kształtuje społeczne i zawodowe role oraz doświadczenia determinuje sukces emocjonalny pomimo psychicznych uwarunkowań i trudności życiowych.

Rozumienie natury ludzkich zachowań w kontekście osiągania sukcesu emocjonalnego to jedno z wyzwań współczesnych liderów stojących na czele zespołów i organizacji.  Droga do bycia inteligentną emocjonalnie osobą o ugruntowanej silnej życiowo postawie jest raczej dość odległe od potocznie głoszonych zasad „pozytywnego myślenia” – i innych temu podobnych populistycznych recept na życie. Ludzie emocjonalnego sukcesu – którzy mają poczucie trwałej satysfakcji – przeszli niejednokrotnie w życiu dramatyczne doświadczenia  lub tzw. odcięcie)

Głębsze poznanie stanów psychicznych oraz wewnętrznych zasobów czekających na uwolnienie – jest zatem poruszaniem  w sferze tego głębokiego ludzkiego doświadczenia, za którym stoi potencjalna wyzwolona wielkość. Wszystkie aspekty A.T.   jako koncepcji psychologicznej umożliwiają  potoczne lub bardziej wnikliwe zagłębienie się w temat wewnętrznych funkcji psychicznych  – zależnie od gotowości poznania i zainteresowania się zagadnieniem przez  uczestników szkolenia / warsztatów.

Wewnętrzne przekazy – jako element konstrukcji psychicznej „map mentalnych”

Skrypt – to jako obraz naszych wewnętrznych map ponieważ składa się z przekazanych i utrwalonych przez przekonania wzorców myślenia:  o otaczającej nas rzeczywistości. Bywa, że jest naszym „wewnętrznym” programem który wpływa a często determinuje nasze postrzeganie sytuacji i podpowiada określone zachowania. Skrypt – jest zatem scenariuszem życia i niemal na pewno przekłada się na sposób zarządzania sytuacjami, oraz ludźmi. 

Skrypt – czyli jak w koncepcji A.T. piszemy swój scenariusz życia i jak zawarte w nim przekonania mogą kształtować nasze zarządzanie sobą oraz innymi?

 • Koncepcja skryptu jako realizowanego scenariusza życia
 • Natura, definicja i źródła pochodzenia skryptu życiowego
 • Determinanty naszego myślenia i działania, które warto w sobie rozpoznać – odkrywanie własnego skryptu
 • Jak skrypt może wpływać na charakter i sposób mojego zarządzania?
 • Czy organizacje, którymi zarządzamy mogą także swój specyficzny skrypt?
 • Co kryje się w moich przekonaniach o zarządzaniu, o trudnych sprawach, o ludziach, o własnej roli jako szefa?
 • Co uzasadnia moje zachowania w roli szefa – co wyraża moje wartości?
 • Jaka jest konstrukcja a jaka pojemność „stanów ja” na tle skryptów – i wybieranych scenariuszy życiowych?
 • Co sprawia, że realizujemy skrypt wygrany a co, że realizujemy skrypt przegrany?
 • Jakie konsekwencje dla zarządzania rodzą skrypty innych ludzi?
 • Co o nas samych i naszej percepcji świata mówi nam matryca skryptowa Steinera?

Gdzie jest moja uwaga a gdzie moja życiowa energia? Proces wewnętrznych uzgodnień „ja”

Rozumienie funkcjonowania skryptów oraz rozpoznanie zakodowanych w nich przekazów: rodzicielskich , kulturowych, społecznych zawartych w nakazach, zakazach, czy w postaci. tzw. „driverów” pozwala menedżerom lepiej rozumieć naturę ludzkich zachowań, sposobu odniesienia do sytuacji, w aspekcie motywacji, sposobu działania czy rozwiązywania codziennych problemów. Rozumienie rozszerzonej typologii zachowań – dotyczących konstrukcji osobowości pozwala menedżerom poszerzyć zrozumienie ludzkich zachowań, szerszego rozpoznania sytuacji czy empatycznego podejścia do zarządzania.

Dzisiejsze czasy zarządzania w warunkach VUCA  stawiają przed menedżerami wymóg bycia psychologami i świadomego – psychologicznego podejścia do ludzkich zachowań. Mierzenie się z trudną, zmienną i złożoną  rzeczywistością dostarcza szeregu przeżyć i  wymaga czasem bardziej świadomego wglądu w sposób myślenia i doświadczania sytuacji przez  pracowników.  W tych uwarunkowaniach i przykładach warto dostrzegać problem tzw. czynnika ludzkiego w pokonywaniu trudności –  odporności psychicznej, radzenia sobie z kryzysem –  podczas realizacji działań dla tworzenia zdrowych relacji wewnątrz zespołu.

Pozycje życiowe, skrypty i tzw. „drivery” w odniesieniu do zarządzania

 • Jak ukierunkowywać w sposób świadomy zarządzanie z perspektywy tzw. „odniesienia”
 • Pozycje życiowe i alokacja zasobów wewnętrznych – schemat OK. – Corral
 • Podłoże zachowań, które mają wpływ na realizacje strategii takich jak: dążenie i unikanie, współpraca – rywalizacja, aktywność – bierność, realizacja – stagnacja  itp.
 • Problem kondycji człowieka; jak pozycje życiowe – nastawienie mogą stanowić świadome lub nieświadome determinanty sukcesu lub porażki?
 • Co może stanowić ograniczające myślenie – 12 tematów w koncepcji B.M. Gouldingów
  wewnętrzne blokady w osiąganiu sukcesu a wyzwalanie się wobec zablokowanego potencjału

Czynniki blokujące potencjał w zakodowanych wewnętrznych przekazach tzw. „rodzicielskich”, „społecznych”, „kulturowych”.

 • Matryca skryptowa – pozostająca w polu oddziaływania szefa
 • Schematy myślenia i działania (procesu skryptowego)  w ujęciu Kahlera
 • Matryca skryptowa C. Steinera

Budowanie kultury

Mapy mentalne lidera a mapy mentalne jego zespołu.  Zespół jako zbiór odrębnych jednostek, osobowości – odrębnie ukształtowanych, które decydują się uczestniczyć w danym projekcie – to indywidualizm i odrębność poszczególnych osób, które łączy jednocześnie wzajemne poczucie integracji. W obecnej kulturze swobodnych relacji mogą funkcjonować różne zachowania i niejawne motywy oraz potrzeby – tak zwane  wewnętrzne programy … które powodują ludzkimi działaniami i oddziaływaniami na innych.

Tym co staje się zespołowym doświadczeniem wzajemnego poczucia integracji jest także kwestią osobistego – odrębnego doświadczania,  tego jak funkcjonuje jednostka i jak jest odbierana i przyjmowana na tle zespołu. Obraz kultury relacji w zespole, ukazuje, co oznacza dla mnie jako jednostki ta relacja i jaki klimat współpracy tworzy: czy integruje doświadczenia czy konfliktuje? Jak warunkuje potencjał dla osiągania nieprzeciętnych wyników – na co jest gotowa każda z osób by razem współpracować?

Uważny Lider – lider projektu – scrum master przejmuje różne funkcje i role społeczne, jest opiekunem, mediatorem, integratorem, czasami psychologiem  który potrafi wyjść naprzeciw potrzebom ludzi, odczytując to co stanowi poziom niejawny komunikacji oraz leży u podłoża relacji.

W Koncepcji Analizy Transakcyjnej: ludzką  osobowość ulepiły / ukształtowały relacje rodzinne wczesnego dzieciństwa- używając metafory – na dysku psychiki zapisały się wewnętrzne programy… są jak ukryte sterowniki w systemie operacyjnym, które kierują działaniami oraz sprawnością funkcjonalną w relacjach społecznych.

Co wnosimy do zespołu?  Z czym przychodzimy do danego środowiska pracy? Jak klimat relacji temu służy? Co wynika z opisu naszej organizacji w ujęciu Analizy Transakcyjnej?

„Drivery”. Koncepcja Taibi Kahlera – dotycząca „wewnętrznych sterowników”

– ukazuje obraz czynników aktywujących określone zachowania. Wewnętrzny program sterownika – „drivera” determinuje sposób działania ludzi oraz tego jak poszczególne drivery  odnoszą się do sposobu operacyjnego funkcjonowania. Znajomość tematów skryptowych oraz  „driverów” u współpracowników – ich rozpoznanie przez lidera tworzy kolejny obraz mentalny map poszczególnych osób zespołu.

To kolejny obraz dający liderowi odpowiednie wyjaśnienia:

 • jak ktoś działa i dlaczego zachowuje się właśnie tak?
 • jak funkcjonuje jego „wewnętrzny program” – „drivera”?
 • jak należałoby się do tego odnieść?

To obszar poszerzania świadomości lidera w rozwijaniu Inteligencji Emocjonalnej w aspekcie poznawczym oraz empatii. Poznania jak wewnętrzne ukierunkowanie- czyli wewnętrzne nakazy kształtują ludzkie podejście do funkcjonowania w relacjach i podchodzeniu do zadań

Co warunkuje  poszczególne procesy – systemy zachowań przekładających się na realizację?

 • Rozumienie natury wewnętrznych nakazów w aspekcie ludzkiej motywacji oraz postaw
 • Zachowania charakterystyczne czyli jak intuicyjnie postarać się rozpoznać  „drivery”?
 • Rozumienie driverów – co pozwala menedżerom różnicować oczekiwania i nie stawiać wymagań nieosiągalnych
 • Drivery – jako realizacje określonych przyjętych/ wewnętrznie lub narzuconych sobie wartości
 • Drivery jako rodzaj bramki, drzwi – do realizacji określonego skryptu
 • Koncepcja Lulie Hay w docenianiu potencjału „driverów” – odmienne spojrzenie (pozytywne aspekty) na problem skryptu
 • Drivery – jako struktura ludzkiej motywacji w skryptach i przejawach osobowości
 • „bądź doskonały” , „Bądź silny”  „Staraj się” , „Sprawiaj przyjemność innym” , „spiesz się” – jakie są, mogą być konsekwencje poszczególnych driverów w realizacji działań
 • Adaptacja osobowości w koncepcji  Ware’a  – typologia zachowań / oraz typologia osobowości i budowania relacji
 • Rodzaje zachowań pasywnych oraz wpływ różnych typów zachowań na podejście szefa do zarządzanie

Relacje symbiotyczne – w odniesieniu do zarządzania – model relacji mający wpływ na osobowość organizacji i charakter transakcji  

 • Czy szef może utrwalać w organizacji syndrom bezradności i braku samodzielności?
 • Znaki rozpoznania i wzmocnienia w relacjach symbiotycznych – co wzmacniasz w konstrukcji stanów „ja”?
 • Ryzyka braku zaufania i potrzeby ciągłego sprawowania kontroli w przejmowaniu odpowiedzialności
 • Problem relacji bierno- zależnych w odpowiedzi na styl zarządzania / mikrozarządzania
 • Możliwe błędy psychologiczne szefa w wyniku nieadekwatnie dobranego stylu zarządzania
 • Symbiotyczność – znaczy współuzależniająca obecność – jak uzdrowić organizację z bezradności

W Koncepcji Analizy Transakcyjne określone – automatyczne (nawykowe) lub świadomie przyjęte style zachowań są; mogą być relacją komplementarną, adekwatną do budowanej przez menedżerów kultury – określonej stylem zarządzania. Konsekwencje pożądanych lub niepożądanych postaw pracowników mają swoje źródło w kompetencjach menedżera.

Podsumowując

Pragmatyzm map mentalnych opartych na Analizie Transakcyjnej w zarządzaniu:

Analiza Transakcyjna w zarządzaniu to forma rozwijania kultury kontraktu. W procesie dochodzenia do wewnętrznego porozumienia liderów z samymi sobą a w konsekwencji świadomego nawiązywania relacji z innymi w budowaniu inteligentnej emocjonalnie kultury zarządzania.

Transakcje psychologiczne jako proces

 • Proces wewnętrznych negocjacji i czynienia uzgadniań z samym sobą
 • Proces realizowania kontraktu w budowaniu kultury współpracy (pochodna kontraktu psychologicznego)
 • Kultura kontraktu – jako styl przywództwa i droga odejścia od „ręcznego sterowanie” – mikrozarządzania,
 • Proces zawierania transakcji psychologicznych jako narzędzie w kształtowaniu postaw i relacji przez lidera w uwalnianiu potencjału współpracowników

Poznanie zagadnień z obszaru Analizy Transakcyjnej wymaga – by (podczas szkolenia) zaznajomić się z nową terminologią oraz pojęciami, jakimi operuje ww. koncepcja. Wiedza ta – przenosi świadomość liderów w nowe kategorie myślenia o zarządzaniu stając się ostatecznie kompetencją intuicyjną w rozwijaniu osobowości oraz przywództwa.  

Jeśli temat w powyższym ujecie Państwa zainteresował:

 • proszę o kontakt w celu dokonania wstępnej konsultacji dotyczącej rozpoznania wartości i przydatności tego szkolenia / warsztatu w Państwa organizacji a w dalszym kroku
 • możliwego przedstawienia konkretnego programu i wynikających z tego korzyści:
 • kontakt


Publikacje
2023-03-02
Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Mapy Mentalne lidera

Mapy mentalne lidera Szkolenie/ warsztat/ konsultacje – mentoring,  dotyczące koncepcji psychologicznej, która pozwoli rozwinąć świadomość i...

Publikacje
2023-02-22
Jak wybieramy szkolenia?

szkolenia dla firm ...i o tym dlaczego prawdopodobnie nie kupisz mojego szkolenia decydując się czasem na gorsze rozwiązania. O sposobie myślenia ...Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter