O nas

Nasze podejście do realizacji szkoleń – kreowanie adekwatnych rozwiązań

W realizowanych projektach szkoleniowych działamy metodycznie w oparciu o: identyfikację problemów, tworzenie hipotez wstępnych – określających mapy dróg wskazujących dostępne rozwiązania, ocenę czynników – oddziałujących na sposób funkcjonowania organizacji oraz modelowanie kluczowych zachowań – mających wpływ na rozwój kompetencji poprzez warsztaty, treningi rozwojowe oraz coaching.

Zasady organizujące przygotowanie projektu szkoleniowego:

Zasada1

Dążymy do przekazania rzetelnej wiedzy…

W procesie szkoleniowym nie kształtujemy wyuczonych i schematycznych zachowań lecz rozwijamy zdolność do znajdowania się w określonej sytuacji.   Kompetencje do pełnienia wybranych ról zawodowej kształtujemy poprzez: ukazywanie kontekstu sytuacyjnego, nadawanie znaczenia poszczególnym aspektom pracy, zrozumienie sytuacji a w konsekwencji wyboru adekwatnego rozwiązania. Ten rodzaj kompetencji wymaga umiejętności dobrego zdefiniowania i opisania problemu, identyfikacji obszaru rozwoju oraz zastosowania rzetelnej i wysoce merytorycznej wiedzy w praktyce.

Każdego można wyuczyć grania jednego utworu muzycznego na pamięć …jednak to nie to samo co wykształcenie umiejętności grania z nut.

Naszym zdaniem miarą poziomu kompetencji dla organizacji są fakty – będące odzwierciedleniem tzw. „chwil prawdy” (koncepcja „Moments of Truth” Jana Carlzona).  W każdej organizacji odnaleźć można określona ilość artefaktów: gdzie określone zachowania personelu odnoszą się bezpośrednio do rezultatów organizacji; dlatego podczas diagnozy potrzeb rozwojowych identyfikujemy dwa obszary:  1. Co w organizacji stanowi momenty krytyczne tzw. decydujące chwile prawdy; co ma wpływ na sytuację i jakie czynniki kształtują bieg zdarzeń, co jest powodem do zmiany?   2. Jakie zachowania – tzw. „zachowania kluczowe” – rozumiane jako kompetencje powinny kształtować nową sytuacje;  zamierzony efekt ?

Zasada 2

Przyjmujemy, że odpowiedzi się zmieniły …

Na stawiane pytania – szukamy nowych odpowiedzi.
Albert Einstein zapytany któregoś dnia na uniwersytecie przez asystenta: czy aby przypadkiem nie postawił na egzaminie swoim studentom tych samych pytań, drugi rok z rzędu ? Odpowiedział:  „Pytania się nie zmieniły … lecz odpowiedzi się zmieniły”
Żyjemy w świecie zmiany paradygmatów, określania nowych definicji dla bieżących sytuacji. Warunkiem pokonywania trudności i osiągania sukcesów jest wchodzenie w nowe obszary myślenia o danej sytuacji – za którą idą nowe rozwiązania… Zmiana staje się wymogiem sukcesu a elastyczność wyznacznikiem zdolności do odmiennego postrzegania problemów. Dlatego też w naszej działalności szkoleniowej nie dopasowujemy faktów do rozwiązania ale raczej stawiamy pytania szukając nowych odpowiedzi. Nie chcemy być marketem szkoleniowym – powielającym te same usługi/produkty szkoleniowe wszystkim klientom ale dostawcą usług na zlecenie zindywidualizowanych potrzeb.

Jak działamy ?

uznajemy pojęcie względności rozwiązań, które każe nam stale weryfikować i aktualizować założenia co do zawartości programów szkoleniowych
stosujemy zasadę nieliniowego rozwiązywania problemów – ponieważ „wiekszość problemów jest źle zdefiniowana”
porządkujemy problemy według struktury opartej na zasadzie M.E.C.E. (praktyka McKinseya)
przygotowując rozwiązania formułujemy hipotezy wstępne oraz ich rekomendacje dla wskazanych kompetencji
określamy priorytety – eliminując sytuacje nadmiaru propozycji szkoleniowych
tworzymy rozwiązania na podstawie rzetelnej – potwierdzonej badaniami wiedzy, czerpiemy inspiracje z dorobku nauki

znajdujemy uzasadnienie poprzez odpowiednią rekomendację
„Istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązywane na tym samym poziomie myślenia i działania, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy”.

Albert Einstein

Zasada 3

Definiujemy problemy nadając im czytelną strukturę…

Projektując szkolenia dla biznesu wychodzimy od nazwania i opisania problemu – jaki nurtuje organizację zgłaszająca potrzebę szkoleniową:  1. Praktykujemy tu zasadę M.E.C.E. ( Mutually Exclusive, Colletively Exhaustive), która pozwala uporządkować sposób myślenia o problemie. Zasada ta warunkuje uporządkowanie czynników jako:  a. wzajemnie wykluczających – każdy czynnik jest odrębnie zdefiniowaną kwestią,  b. łącznie wyczerpujących – suma czynników składa się na rozwiązanie problemu  2. W ustalaniu szczebla hierarchii czynników składających się na problem przywołujemy „Zasadę hierarchii pól”:
Myśli i poczynania, które same w sobie są inteligentne, mogą okazać się głupie, jeżeli pole ich działania jest głupie. Jeżeli mylisz się w doborze celu – błądzisz we wszystkim innym. Stosowanie tej zasady rodzi następujące implikacje praktyczne:

zmusza nas do rozwarstwienia kryteriów osądu / diagnozy danej sytuacji
obliguje do precyzyjnego określenia pola działania
nakłania do ustalenia hierarchii i zaczynania oceny czynników od najwyższego z nich, dla określenia, czy dane postępowanie jest inteligentne

Zasada 4

Mniej znaczy …więcej

Prawdopodobnie potrzebujecie Państwo mniej szkoleń, za to o większej zawartości merytorycznej .

Zasada Pareto – 80/20 jest jedną z największych prawd w konsultingu oraz w biznesie. Podążając za tą regułą:

oferujemy lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków
uznajemy, że 20 % czynników wpływa na 80% rezultatów,
koncentrujemy działania rozwojowe na kluczowych czynnikach sukcesu
definiujemy mniej zagadnień szkoleniowych i projektów – na rzecz większej wartości zamierzonych efektów
uważamy, że nadmiar propozycji nie pozwala żadnej kwestii/ zagadnienia szkoleniowego rozwiązać dobrze

Andrzej Koszyk
Andrzej Koszyk


andrzej_koszyk trener, konsultant merytoryczny, menedżer projektów szkoleniowych,      
 

  • Andrzej Koszyk
Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere