SZKOLENIE Z MOTYWACJI

data: 2020-02-04

wydane przez:

szkolenie z motywacji

Szkolenie z motywacji  to propozycja …

… nowego spojrzenia na motywacje – będącego wynikiem szeregu eksperymentów badawczych i obserwacji zachowań ludzi w różnych środowiskach i kontekstach społecznych, które skłaniają ku temu, by porzucić dotychczasowe myślenie o sposobie motywowania oraz budowania systemów motywacyjnych w firmach. Do dzisiaj przywoływane i najbardziej popularyzowane teorie motywacji, takie jak teoria Maslowa, Herzberga, Skinera, McGregora, i innych nie dają pełnego i najbardziej trafnego (jak na obecny stan wiedzy) wyobrażenia o tym jak podejść w organizacjach do zagadnienia motywowania ludzi?

Szkolenie z motywacji –  zmienia powszechne wyobrażenie o tym co i jak motywuje ludzi w pracy a jeśli do tego przywołać tezę, że motywacja – to stan wewnętrzny – należałoby zweryfikować wyobrażenia o sposobie wspierania czy podnoszenia motywacji przez menedżerów. W istocie możemy raczej pobudzić kogoś pod względem jakiegoś wewnętrznego stanu (tematu) jego motywu – stwarzając ku temu odpowiednie warunki, środowisko pracy niż dostarczyć zewnętrznych czynników dla motywacji,  określanych potocznie mianem „motywatorów”.
Mnożące się na szkoleniach z motywacji listy sposobów motywowania podwładnych, ujęte w listy czynników zewnętrznych, system kar i nagród mają często niewłaściwą wykładnię tego, co w istocie pobudza motywację. W konsekwencji prowadzi do niezrozumienia problemu, co do sposobu motywowania i może odnosić na dłuższą metę skutek przeciwny!

Jeśli nawet nie istniałaby jedna – jedynie słuszna koncepcja motywacji można powiedzieć z całą pewnością, że wyniki eksperymentów różnych grup badawczych prowadzą zasadniczo do tych samych wniosków. Na kanwie tych wniosków chcemy zaproponować Państwu warsztat – który pozwoli poznać zagadnienie motywacji w bardzo wielu aspektach odnoszących się do zarządzania; pozwoli menedżerom przemyśleć własną strategię działania i zastosowania na gruncie swojego zespołu czy organizacji.

Formułowanie problemu motywowania jako tzw. „motywacji pozafinansowej”, oferowanie szkoleń menedżerskich które dokonują rozróżnienia pomiędzy „motywacją finansową” oraz „pozafinansową” ujawnia niezrozumienie problemu motywacji. W istocie dla problemu motywacji takie rozróżnienie – nie ma zastosowania. Tymczasem tego typu szkoleń na rynku jest najwięcej! Dla wielu zaskakującym może okazać się fakt, że gratyfikacja – nawet wysoka może odbierać motywację i wpływać na pogorszenie standardów pracy. Jeśli nawet wysokość wynagrodzenia wpływa na zaangażowanie ludzi w pracy – nie stanowi trwałego czynnika motywacji ponieważ nie wpisuje się bezpośrednio w jej strukturę.

Zachowując jednakże obiektywizm – warto zastanowić się czy szkolenie ze sztuki motywacji powinno zawierać tylko zagadnienia motywacji – jako takiej? … Czy może powinno zostać rozszerzone o inne aspekty oddziaływania: wywierania wpływu i kształtowania kultury w organizacji / w zespole, budujące zaangażowanie, a zatem określone postawy i zachowania?

Poznając poniższe zagadnienia – szybko zorientujecie się Państwo, że  nasze szkolenie z motywacji ma wysoce merytoryczne podstawy i wykracza daleko poza zwyczajowo przekazywane w szkoleniach banały informacyjne.

Szkolenie z motywacji. Pytania problemowe i zagadnienia

1. Jak to możliwe, że motywacja jest w pewnej mierze procesem nieświadomym?
2. Znaczenie afektów w stanie motywacji – czyli nasze ukryte motywy działania
3. Kiedy, w jakich okolicznościach nasza motywacja potrzebuje siły naszej woli?
4. Co skłania ludzi do realizacji własnych zamierzeń i realizacji celów?
5. Dlaczego system kar i nagród / w tym wynagrodzenie finansowe pozbawiają ludzi naturalnej motywacji i w dłuższej perspektywie obniżają zaangażowanie (wyniki badań)?
6. Jakie środowisko i sposób zarządzania sprzyja znaczącemu wzrostowi motywacji?
7. Jakie mogą być możliwe przyczyny spadku zaangażowania i zniechęcenia pracowników?
8. Co powinien robić szef, by stwarzać warunki dla wzrostu lub aktywacji motywacji u podwładnych?
9. Z czego wynikają błędy psychologiczne oceny pracy i zaangażowania pracowników?
10. Które aspekty zarządzania szefa mogą stać w sprzeczności z motywacją podwładnych?
11. Kiedy zarządzanie poprzez cele spełnia funkcje motywacyjne?
12. Jak tworzyć środowisko ludzi zaangażowanych i zmotywowanych do działania?

Szkolenie z motywacji. Zagadnienia merytoryczne i moduły szkoleniowe

To propozycja modułów  obejmujących wybrane aspekty szkolenia z motywacji. Program DEDYKOWANYCH  WARSZTATÓW wysyłamy w odpowiedzi na zapytanie o szkolenie i określone przez Państwa problemy dotyczące motywacji pracowników)

Moduł

1. Motyw a motywacja. Zagadnienie motywacji – nowe ujęcie, model wyjaśniający.

Prezentacja założeń teoretycznych dotyczących modelu i struktury motywacji oraz perspektyw motywowania. Baza merytoryczna dla opracowania przez menedżerów strategii motywowania, tworzenia środowiska dla wysokiej motywacji współpracowników.  Przytaczane poniżej zagadnienia mają swoją określoną terminologię w literaturze przedmiotu, dlatego stosujemy ja w prezentacji oferty.

Dwa niezależne układy motywacyjne: afekty – doznania jako motywy ukryte oraz jawne – procesy woliacyjne, dotyczące wyobrażenia o samym sobie. (Ważne ujęcie struktury motywacji wg. McClellanda).
Klasyfikacja sytuacji, działania jako motyw czyli czynniki motywacji: sukces, władza i społeczne relacje przynależności. Charakterystyka motywacji na przykładach.
Tematyki motywu sukcesu – charakterystyka stanu motywacji
Kierunki motywów; problem orientacji „na cele” oraz orientacji „na stan”.
Ważny czynnik motywacji: lęk przed porażką i lęk przed odrzuceniem. Problematyka motywacji „nadziei na sukces” a motywacji do „unikania niepowodzenia”.
Tematyka motywu: władzy – autonomii, kontroli i wywierania wpływu
Indywidualne przejawy motywu – rozpoznanie motywacji.

Problematyka warsztatu związanego z tym zagadnieniem dotyczy:
• Analizy postaw oraz mechanizmów motywacji wynikających z przedstawionych aspektów motywów (dotyczących charakterystyki ludzkiej motywacji).
• Umiejętności identyfikacji indywidualnych przejawów motywu – motywacji u poszczególnych osób – studium przypadku, ćwiczenia.
• Odniesienie do praktyki zawodowej – tworzenia scenariuszy dla odpowiadającej danemu motywowi sytuacji – tzw. procesu sytuacyjnego pobudzenia motywu. W praktyce oznacza to tworzenie przez menedżera motywującego środowiska i klimatu współpracy oraz polityki / strategii działania wzmacniającej poszczególne motywacje.
• Analizy studium przypadków dotyczących motywacji i efektów zamiany sposobu motywowania.
• Tworzenie rozwiązań dla poszczególnych motywacji – motywów zachowań ludzi na kanwie zaprezentowanych i poznanych zagadnień.

Moduł

2. Model wyboru ryzyka i Atrybucje przyczynowe

Moduł przedstawiający problematykę wyznaczania i osiągania zamierzeń, uzasadniania przyczyn powodzenia i porażek oraz wytrwałości przy realizacji postanowień. Odpowiada na pytanie o kondycję i uwarunkowania motywacji.

Krzywa motywacji Atkinsona i jej konsekwencje
Indywidualne przejawy motywacji a wybór celów i zadań
Efektywność motywacyjna na tle: siły atrakcyjności powodzenia, poziomu aspiracji i prawdopodobieństwa możliwości osiągnięcia sukcesu (ekonomia motywacji).
Badania Isaacsona – dotyczące realizmu wyznaczanych celów. Z czego wynikają nierealistyczne a zatem nieefektywne cele? Problematyka niepowodzenia na tle zaangażowania. Problem wytrwałości w realizacji zamierzeń.
Model samooceny ; wyobrażenia o własnym uzdolnieniu a ocena własnych działań.
Sposób wyjaśniania przyczyn powodzenia i niepowodzenia. Aspekt przyrostu i spadku motywacji jak również wzrostu / spadku samooceny.

Problematyka warsztatu związana z tym zagadnieniem:
• Sztuka (zasady) formułowania motywujących celów i zadań (wyzwań) przez menedżerów wobec współpracowników.
• Motywujący sposób dokonywania oceny rezultatów przez menedżerów, dawania informacji zwrotnej, prowadzenia rozmowy oceniającej.
• Jak pozytywnie oddziaływać na zaangażowanie współpracowników, w jaki sposób dawać motywujące wzmocnienia?
• Budowanie samooceny, wyobrażenia o własnym uzdolnieniu i korzystnych atrybucji przyczynowych (uzasadniania przyczyn powodzenia) na bazie poczucie sprawstwa.

Moduł

3. Problem osłabienia motywacji. Typologia wybranych zachowań w obliczu trudnych sytuacji

Problem tzw. „Wyuczonej bezradności” wg. Seligmana. Czynniki bierności: niedobór motywacyjny, niedobór inicjatywy, niedobór poznawczy, niedobór emocjonalny.
Zjawisko reaktancji wobec utraty poczucia sprawstwa i kontroli
Problematyka prokrastynacji – dlaczego ludzie zwlekają oraz przyczyny działania pod presją.
Problematyka „samoregulacji”, „samokontroli”, „samodyscypliny” na tle zjawiska „wyczerpanego ego” Kuhla

Problematyka warsztatu związanego z tym zagadnieniem dotyczy:
• Zagadnień dotyczących sposobu efektywnego wyznaczania celów (z punktu widzenia motywacji – nie zaś popularnej zasady SMART)
• Sposobu budowanie rzeczywistego zaangażowania w oparciu o indywidualne motywy poszczególnych osób oraz pozytywne wzmocnienia
• Skuteczności udzielania informacji zwrotnej, oceny pracy przez szefów (np. podczas rozmowy oceniającej) oraz zasad stosowania konstruktywnej oceny zachowań i rezultatów.
• Budowania samooceny pracowników – sprzyjającej wysokiej motywacji; rozumienie uwarunkowań mających kluczowy wpływ na samoocenę i osiągane rezultaty.
• Omówienie zagadnień dotyczących wypalenia zawodowego – w nawiązaniu do motywacji.

Moduł

4. Koncepcje motywacji. Zagadnienia rozszerzające zagadnienie

Koncepcja Autodeterminacji w ujęciu: Deci i Ryana. Struktura motywacji od stanu tzw. „Amotywacji” do „Motywacji właściwej” Jak osiągać więcej satysfakcji – dbając o własną motywację?
Prezentacja najważniejszych wniosków dotyczących badań nad motywacją w opracowaniu Daniela Pinka „Drive” – Kompletnie Nowe Spojrzenie na Motywację.
Zasady dokonywania pozytywnych zmian w życiu – jak być skutecznym w realizacji postanowień unikając pułapek „wyczerpanej woli”? Sześć źródeł wpływu: Motywacja osobista, Umiejętności osobiste, Motywacja społeczna, Umiejętności społeczne, Motywacja strukturalna, Umiejętności strukturalne.
Zasada 80/20 – Twoje Wyspy Szczęścia – macierz efektywności wynikająca z zaangażowania i satysfakcji. Czyli praktyczna lista przekształcania tzw. „listy spraw do załatwienia” w „listę spraw, których nie będę robił” – dla podnoszenia własnej efektywności i sprawczości w realizacji zamierzeń.

Problematyka warsztatu związanego z tym zagadnieniem:
• Jak korzystnie przekształcać wewnętrzny stan motywacji w sytuacjach zawodowych; czyli zmiana kategorii myślenia od „muszę” do „chcę” a nawet „lubię”.
• Modelowanie własnego zaangażowania pod kątem motywacji

Moduł

5. Strategie motywowania. Tworzenie środowiska sprzyjającego motywacji

• Analiza czynników motywacji, czyli co ludzi motywuje a jak są motywowania w pracy
• Jak tworzyć środowisko ludzi zaangażowanych i zmotywowanych do działania?
• Kształtowanie podejścia do motywacji – w oparciu o przypadki, warsztat pracy menedżerów nad zagadnieniami motywowania. Co szef może zabrać – co szef może dać. Praktyczna analiza sytuacji motywacyjnych – pod kątem zarządzania.

Moduł

6. Czynniki około – motywacyjne, mogące mieć wpływ na stan motywacji współpracowników

  • Budowanie morale, zasady i wartości nadrzędne w konstruowaniu organizacji mające wpływ na postawy ludzi
  • tworzenie motywującej kultury w zespole / w organizacji – znaczenie kultury organizacyjnej
  • styl zarządzania – jak unikać błędów psychologicznych i ręcznego sterowania ?
  • czynniki niezadowolenia albo demotywatory  – możliwe powody spadku motywacji i zaangażowania
  • profil osobowościowy: style myślenia i działania – poszerzające zrozumienie potrzeb psychologicznych u ludzi
  • koncepcja przywództwa, ukazująca, jak współpracownicy mogą okazać się liderami – w powierzonym im obszarze pracy. Sens samoprzywództwa – jako stanu działania w stanie wysokiej motywacji.

Opracowanie praktycznego i skutecznego szkolenia z motywacji i motywowania – wymaga zrozumienia przed jego opracowaniem kluczowych czynników obniżenia motywacji lub problemów spadku zaangażowania osób zatrudnionych w zespole / organizacji. Rozwiązania mogą pochodzić z różnych obszarów „problemów” z motywacją, takich jak kultura organizacji, styl zarządzania, błędy psychologiczne szefa, brak warunków do pobudzenia u osób pracujących istotnego z ich perspektywy tzw. „tematu motywu” czy kwestii sposobu wyznaczania i uzgadniania celów, (oraz inne).

Zobacz także ofertę dotyczącą badań stanu motywacji w Twojej organizacji

motywowanie pracowników

Zobacz także naszą ofertę szkolenia dotyczącą warsztatu z zakresu motywowania pracowników:

lub od razu wyślij    zapytanie o szkolenie


Zobacz Podobne Artykuły

Przypadek Misji Apollo 13 – scenariusz na jedną z gier integracyjnych rozwijajacych zespoły

data: 2023-05-21

wydane przez: 2023-05-21

Fenomen misji APOLLO 13 i sprowadzenia członków załogi – astronautów - szczęśliwie na Ziemię po tym jak doszło w przestrzeni kosmicznej do eksplozji ...

Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Mapy Mentalne lidera

data: 2023-03-02

wydane przez: 2023-03-02

Mapy mentalne lidera Szkolenie/ warsztat/ konsultacje – mentoring,  dotyczące koncepcji psychologicznej, która pozwoli rozwinąć świadomość i...

Jak wybieramy szkolenia?

data: 2023-02-22

wydane przez: 2023-02-22

szkolenia dla firm ...i o tym dlaczego prawdopodobnie nie kupisz mojego szkolenia decydując się czasem na gorsze rozwiązania. O sposobie myślenia ...

O zarządzaniu przez cele – słów kilka

data: 2023-02-20

wydane przez: 2023-02-20

zarządzanie przez cele - wiązka celów Zarządzanie przez cele - dyskurs polemiczny W niniejszych rozważaniach podejmuje szybki dyskurs z autor...

Szkolenie z komunikacji – komu to jeszcze potrzebne?

data: 2022-08-18

wydane przez: 2022-08-18

Komunikacja interpersonalna - kompetencja ludzkiej obecności Choć niewątpliwie wolałbym napisać ... bliskości Chciałem niemal spisa...

Analiza techniczna – nie działa, podobnie jak techniki sprzedaży?

data: 2022-06-22

wydane przez: 2022-06-22

techniki sprzedaży a analiza techniczna Problem: Jeśli to prawda - to jak prowadzić rozmowy z klientami, jak pokierować danym procesem spr...

szkolenia sprzedażowe -energetyczny shot

data: 2022-06-14

wydane przez: 2022-06-14

szkolenia sprzedażowe on - line Shot sprzedażowy to formuła pracy szkoleniowej, która zakłada krótkie sesje np. jedno- trzy - godzinne, poświęcone...

SZKOLENIA HANDLOWE

data: 2022-01-21

wydane przez: 2022-01-21

Szkolenia dla handlowców. Realne działania rozwojowe czy szkoleniowy efekt "wow" - w czym problem? Szkolenia handlowe? ... Czy może jednak...

Zarządzanie własną sprzedażą – dla handlowców

data: 2021-04-21

wydane przez: 2021-04-21

Cechy dobrego handlowca. Rankingi i benchmarking Dlaczego to nie takie oczywiste być wysoko na firmowej liście w rankingach sprzedaży? Czyli o...

Jak myślimy o szkoleniach dla firm?

data: 2021-01-14

wydane przez: 2021-01-14

Szkolenia dla firm. Jak myślimy o szkoleniach rozwiązując problemy organizacji? Czy nasz wybór jest wynikiem myślenia produktowego czy problemowe...


Publikacje
2023-05-21
Przypadek Misji Apollo 13 – scenariusz na jedną z gier integracyjnych rozwijajacych zespoły

Fenomen misji APOLLO 13 i sprowadzenia członków załogi – astronautów - szczęśliwie na Ziemię po tym jak doszło w przestrzeni kosmicznej do eksplozji ...

blog
2023-05-06
Symulacje myślowe – jako funkcja zarządzania

Jak to się stało? Czy znasz odpowiedź na pytanie jakim sposobem ktoś umieścił samochód w takiej pozycji (bez użycia dźwigu)? Jakiego potrzebo...Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter