Szkolenie z komunikacji


Szkolenie z komunikacji jako

sztuki budowania porozumienia w dialogu

Szkolenie z komunikacji – Komunikacja interpersonalna – rozumiana, jako umiejętność konstruktywnego dialogu i rozwijania porozumienia zalicza się do jednej z zasadniczych kompetencji społecznych będących składową „inteligencji emocjonalnej”. Dzisiejsze realia zawodowe oparte na relacjach społecznych, pracy w projektach czy rozwijaniu inicjatyw z angażowaniem innych osób stawiają wobec menedżerów, specjalistów i współtwórców wymóg umiejętności tworzenia sprzyjającego środowiska dla dialogu, wymiany myśli i wypracowywania konsensusu.

Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia opiera się na umiejętności wyzwalania w ludziach woli dzielenia się tym co w nich najlepsze – twórczego potencjału i osobistego doświadczenia.

Nasze kompetencje interpersonalne poddawane są nowej próbie w obliczu ról, jakie mają do spełnienia czy to w biznesie, czy w relacjach zawodowych, czy kontaktach społecznych:

Perspektywy szkolenia komunikacji w kontaktach interpersonalnych w organizacji:

 • Integrowanie różnych kultur oraz środowisk zawodowych o innym postrzeganiu
 • Poszanowanie dla odmienności, dostrzeganie wartości w innym sposobie myślenia
 • Wypracowywanie konsensusu w sytuacji odmiennego postrzegania problemów
 • Łączenie perspektyw – dla lepszego zrozumienia problemu i zwiększania potencjału wiedzy
 • Pogłębianie partnerskich relacji pomimo różnicy zdań – tworzeniu wartości dodanej
 • Tworzenie sprzyjającej wymiany idei a więc twórczej atmosfery wokół współpracy

W dobie silnej konkurencyjności oraz rozkwitu indywidualności miejsce sytuacji konfliktowych powinny zająć kompetencje interpersonalne – kształtujące w nas tzw. zachowania integrujące.

Dialog – a co za tym idzie sztuka rozmawiania stały się kluczowym wymogiem naszych czasów.

Szkolenie z komunikacji. Podbudowa merytoryczna warsztatu z komunikacji interpersonalnej:

Warsztat oparty na wiedzy będącej przedmiotem wieloletnich badań Friedemanna Schulza von Thuna – niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie porozumiewania się bardzo trafnie definiuje naturę ludzkiej komunikacji. Dogłębna analiza ważnych procesów, jakie zachodzą podczas komunikacji daje odpowiedź uczestnikom szkolenia na pytania o właściwy sposób komunikowania się. Warsztat w znaczący sposób poszerza świadomość i ukierunkowuje uczestników na rozumienie dialogu – jako sztuki rozmawiania, rozwijania porozumienia  i przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym; prowadzi krok po kroku do zrozumienia istoty problemu komunikacji  stwarzając solidne podstawy dla znacznego wzrostu kompetencji interpersonalnych. Świadomość procesu komunikacji  odpowiada na dwa zasadnicze pytania:

Co rozgrywa się we mnie – jaki jestem, gdy… rozmawiam z kimś innym? Jak porozumiewam się w określonych       – znaczących dla mnie sytuacjach? (Pogłębienie samoświadomości)

Jaka jest dynamika (moich) relacji międzyosobowych?  Dlaczego ludzie reagują na określone sytuacje/ komunikaty właśnie tak a nie inaczej? (Zrozumienie natury ludzkiej komunikacji)

To przemyślany a przede wszystkim rzetelny warsztat – w świetle nauki z dziedziny psychologii komunikacji  – podnoszący kompetencje społeczne każdego, kto zacznie kształtować i utrwalać swój nowy sposób komunikacji z innymi.

Szkolenie z komunikacji  Pytania problemowe – na które odpowiada warsztat z komunikacji interpersonalnej:

Kompetencja komunikacji interpersonalnej – to zaleta, którą przypisuje sobie większość z nas.   Prawdziwy egzamin naszych możliwości pokazują jednakże dopiero sytuacje trudne, tam gdzie  do głosu dochodzą nasze potrzeby psychologiczne oraz emocje. Zdefiniowanie obszarów potencjalnie występujących problemów z komunikacją pozwala na zbudowanie odpowiedniej mapy kompetencji.

Szkolenie z komunikacji. Pytania problemowe związane z warsztatem dotyczącym sztuki rozmawiania oraz budowania porozumienia w dialogu:

 • Dlaczego każda wypowiedź zawiera pakiet aż 4 informacji odmiennie interpretowanych?  Czym są płaszczyzny wypowiedzi odpowiedzialne za jakość i przejrzystość komunikacji?
 • Dlaczego dochodzi do nieporozumień  pomimo szczerych intencji? Co zniekształca nasz odbiór informacji i nasze wyobrażenie o rozmówcy? Jak właściwie interpretować sens wypowiedzi nadawcy, jak tworzyć przekaz jednoznaczny w swojej wymowie i kształtować tzw. satysfakcję  z kontaktu?
 • Jak myśleć pytaniami i jak poprzez pytania kierować rozmowę na właściwe tory? W jaki sposób zidentyfikować w rozmowie właściwy problem? Z czego wynika siła pytań – w procesie zapobiegania konfliktom?
 • Co jest najważniejszą treścią komunikacji? Dlaczego  najważniejszy przekaz – zawiera się w tym, co się przemilcza?  W czym tkwi problem ukrytego języka komunikacji? Jak odnajdować w dialogu to, co niewypowiedziane (a jednak najbardziej istotne)?
 • Co sprawia, że interpretujemy wypowiedź inaczej? W jaki sposób psychologia komunikacji tłumaczy problem tzw. zniekształceń poznawczych będących przyczyną większości nieporozumień?
 • Z czego wynikają najczęstsze bariery komunikacji – utrudniające porozumienie i będące początkiem sytuacji konfliktowych? Jak omijać owe bariery? Jak się porozumieć?
 • Co rozgrywa się w nas gdy komunikujemy się z kimś zupełnie innym, inaczej myślącym? Jak można wpływać na przebieg konstruktywnego dialogu w sytuacji odmiennego postrzegania problemu?
 • Czym jest dostrojenie, a czym jest decentracja, jak w sposób świadomy tworzy się relacja oparta na porozumieniu i satysfakcji z kontaktu? Jakie czynniki psychologiczne decydują o jakości naszych wzajemnych stosunków?

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej. Obszary merytoryczne, zagadnienia będące przedmiotem warsztatu

Anatomia wypowiedzi – jak lepiej mówić, jak lepiej słuchać, jak rozumieć i być zrozumianym? Zrozumienie modelu komunikacji – który odpowiada na wiele pytań dotyczących sztuki rozmawiania; Poznanie psychologicznych uwarunkowań mających wpływ na przebieg komunikacji – pozwalających w sposób świadomy kształtować relacje interpersonalne.

Fundamentalna wiedza rozwijająca Inteligencję emocjonalną:

 • cztery płaszczyzny wypowiedzi – odpowiedzialne za jasność i przejrzystość przekazu Jak skutecznie komunikować się odczytując w każdej wypowiedzi co najmniej 4 informacje?
 • jak budować konstruktywny dialog – oparty na pełnym modelu komunikacji”? Czym są poszczególne płaszczyzny wypowiedzi i jak kształtują dialog:

– zawartość rzeczowa – sztuka oddzielania człowieka od problemu ?

– zawartość ujawnienia siebie – umiejętność otwartego wyrażania siebie ?

– zawartość wzajemnych relacji – uwrażliwienie na kontakt i pozytywne relacje ?

– zawartość apelu – sztuka wywierania wpływu ?

 • jak lepiej reagować w procesie wymiany zdań i kwestii spornych nadając odpowiedni kierunek rozmowie? Uwrażliwienie na każdą z płaszczyzn wypowiedzi.

Umiejętność stawiania właściwych pytań w procesie kontroli przebiegu komunikacji  i ukierunkowaniu na dialog budujący porozumienie

 • cichy język komunikacji – jakie treści zawiera w sobie to co przemilczamy?

Rozwijanie empatii poprzez umiejętność „czytania między wierszami”  – nawiązanie do hipotezy E.T. Halla, że w komunikacji najważniejsze treści komunikowane są w tym, co się przemilcza.

 • umiejętność słuchania – jak słuchać aby zrozumieć sens wypowiedzi nadawcy?

Rozwijanie umiejętności słuchania wypowiedzi rozmówcy w oparciu o 4 płaszczyzny dialogu

oraz autoanaliza – jak oddziałuje na mnie w komunikacji to, co słyszę?  Co słyszy:

– ucho rzeczowe?

– ucho ujawnienia siebie?

– ucho relacji ?

– ucho apelowe?

Szkolenie z komunikacji a psychologia kontaktu – w ujęciu dynamicznym

Zagadnienia szkoleniowe – kontynuacja:

Jak rozumieć i jak wpływać na dynamikę relacji międzyosobowych?

 • Zależność pomiędzy nadawcą a odbiorcą w procesie komunikacji. Od czego zależą satysfakcjonujące relacje – jak rodzi się psychologiczna „satysfakcja z kontaktu”?
 • Bariery w komunikacjico blokuje kontakt i ogranicza porozumienie; mechanizmy psychologiczne mające wpływ na tzw. „zniekształcenia poznawcze”. Porażki kognitywne: uprzedzenia, projekcje, przeniesienia, generalizacje, dogmatyzm, filtrowanie, bagatelizowanie …i inne
 • Transakcje psychologicznew ujęciu Analizy Transakcyjnej. Czym są transakcje psychologiczne w procesie komunikacji i w jaki sposób ją kształtują;       jak wpływają na dynamikę relacji międzyosobowych? Jak sposób komunikacji wpływa na nasze postawy (reakcje emocjonalne); poznanie i zrozumienie zależności.
 • Dojrzałe relacje, dojrzały dialog, konstruktywna rozmowa – rola tzw. Dorosłego Sterującego w kształtowaniu dojrzałej relacji interpersonalnej.
 • Typologia osobowości w procesie komunikacji – jak odczytywać osobowość i życiowe role na podstawie sposobu wypowiedzi rozmówcy – jak wyjść naprzeciw jego potrzebom psychologicznym? Wartość tzw. dostrojenia i decentracji w dialogu.
 • Styl komunikacji – test osobowości / test stylu komunikacji / psychologiczny autoportret. Jak analizować postawy i zachowania naszego rozmówcy?
 • Rola, znaczenie i umiejętność dostrojenia do rozmówcy – tworzenie harmonii w relacjach, rozwijanie empatii, zdolność od przyjmowania odmiennej perspektywy – innego spojrzenia oraz umiejętności reagowania na różne style zachowań.
 • Emocjonalność w porozumiewaniu sięw jaki sposób nasze uczucia kształtują model relacji i wpływają na przebieg komunikacji interpersonalnej? Miejsce dla naszych wewnętrznych przeżyć, doświadczania emocji i osobistej ekspresji.
 • Bariery psychologiczne co warunkuje wzorce zachowań w relacjach z ludźmi – czyli droga do autentyczności i wewnętrznej spójności, poczucia własnej wartości oraz sposobu radzenia sobie z lękiem społecznym.
 • Sytuacje trudne w budowaniu porozumienia. Problem unikania i zniekształcania relacji.   Sposób wychodzenia z impasu, nawiązanie ponownego kontaktu, trening mentalny radzenia  sobie z sytuacjami konfliktowymi

Zapraszamy do zapoznania się z tematami powiązanymi z zakresem szkoleń z komunikacji:

Szkolenie z komunikacji w zespole:

Szkolenie z komunikacji w organizacji:

Szkolenie z komunikacji w ujęciu  Analizy Transakcyjnej:

Jeśli chcemy się rozwijać w obszarze umiejętności interpersonalnych, pogłębiać naszą Inteligencję Emocjonalną, nasz styl komunikacji nie może przybierać tylko zoperacjonalizowanego działania – obliczonego na cel biznesowy. Istnieje ryzyko, że wówczas gubimy coś ważnego w zarządzaniu i w relacjach: autentyczność tworząc rzeczywistość fałszywie wyidealizowaną, gdzie: „doskonały sposób porozumiewania stał się ważniejszy od treści rozmowy”. Gdy po raz pierwszy natrafiłem na publikację „Sztuka Rozmawiania” Friedemanna Schulza Von Thuna – przekazana w niej treść była dla mnie wielkim odkryciem. To wiedza zanurzona i osadzona w psychologii relacji. psychologii osobowości dająca solidne podstawy do rozwoju: do budowania porozumienia w dialogu – prawdziwej sztuki rozmawiania w relacjach biznesowych, w zarządzaniu i życiu osobistym. Podążając za tą ideą – tak też projektuje i organizuje warsztaty z komunikacji.

Szkolenie z komunikacji .  Warsztat z komunikacji interpersonalnej  – nasze obietnice:

Szkolenie z Komunikacji Interpersonalnej  to nasza uniwersalna propozycja, która jednoznacznie zmieni Twoje kompetencje w zarządzaniu, w budowaniu konstruktywnego dialogu, w porozumiewaniu – lepszym rozumieniu swojego rozmówcy: współpracownika, podwładnego, kolegi czy życiowego partnera, a zatem zarówno w kontekście zawodowym jak i osobistym.  Szkolenie da Ci umiejętność lepszego  odczytywania intencji, tak zwanego „czytania między wierszami” oraz rozumienia jawnych i ukrytych – niewypowiedzianych intencji oraz potrzeb Twoich rozmówców. To warsztat wypracowany  w oparciu o najlepiej zbadaną i opisaną w psychologii komunikacji literaturę przedmiotu. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości(!) – co znalazło już potwierdzenie w rozlicznych warsztatach.

Szkolenie z komunikacji – Dla kogo profilujemy to szkolenie?:

 • menedżerowie – w szkoleniach dotyczących rozwoju interpersonalnego w obszarze trudnych rozmów z podwładnymi
 • menedżerowie – zainteresowania tematyką Inteligencji Emocjonalnej w zarządzaniu
 • pracownicy – chcący rozwijać swoją asertywność w kontaktach z innymi współpracownikami, kontrahentami
 • zespoły – zainteresowane poprawą relacji interpersonalnych oraz sztuką budowania porozumienia w dialogu
 • handlowcy – chcący kontrolować dynamikę relacji interpersonalnych w trudnych rozmowach z klientami

Warsztat z komunikacji. Warsztat dotyczący sztuki rozmawiania – może stanowić składnik – moduł szkoleniowy takich zagadnień jak:

 • szkolenia menedżerskie
 • inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
 • Analiza Transakcyjna w zarządzaniu
 • psychologia komunikacji
 • rozwiązywanie konfliktów oraz sztuka mediacji
 • sprzedaż i obsługa klienta
 • sprzedaż przez telefon , telemarketing

Szkolenie z komunikacji:   zapytania o program szkolenia

Powrót do oferty w tematyce:  KOMUNIKACJA

komunikacja w organizacji

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere