Szkolenia integracyjne wyjazdy integracyjne team building – o co chodzi w tej grze?

data: 2017-08-14

wydane przez:


Szkolenia integracyjne  wyjazdy integracyjne  team building – o co chodzi w tej grze?

team building

Szkolenia integracyjne – zwykliśmy kojarzyć z wyjazdem integracyjnym i okazją do wzajemnego poznania się współpracowników (także z różnych działów) od innej strony – mniej formalnej, gdzie na gruncie wzajemnych przeżyć, wynikających z dobrej zabawy i luźnej atmosfery – mamy możliwość pogłębienia relacji. Czy jednak taka forma integracji jest w stanie spełnić nasze realne oczekiwania co do umiejętności współdziałania naszych współpracowników?

Integracja zespołu ma być zazwyczaj okazją do bliższego poznania i znalezienia wspólnych pozazawodowych tematów po to by wszystko to czego doświadczymy podczas wyjazdów integracyjnych w konsekwencji zaprocentowało nową jakością zawodowej współpracy. Wszyscy lubimy te nieformalne  spotkania – bo kochamy spontaniczność, na jaką w firmie – bywa, że trudno jest nam sobie pozwolić.
Integracja zespołu ma w istocie poprawić współpracę w zespole, sposób współdziałania, zdolność do rozwiązywania problemów, rozwijać skuteczność operacyjną a idealnie byłoby gdyby zwiększała także nasze morale.

Szkolenia  … czy na pewno … integracyjne?

Czy kwestia tak pojmowanej integracji powinna więc być przez nas rozpatrywana jako wartość wątpliwa? Czy istnieje w tym wszystkim jakiś inny aspekt, który pokazuje drugą stronę medalu co do realnej poprawy – po takim wyjeździe – jakości naszej współpracy w zespole, w naszych relacjach wewnątrz firmy, czy efektywności współdziałania?  Myślę, że tak, że warto spojrzeć na szkolenia integracyjne nieco inaczej – nie jak na okazję do wspólnych przeżyć ale okoliczność do wypracowania nowych standardów i utrwalania nowych zachowań kładąc w wyjazdach integracyjnych większy nacisk na edukację.

Można tu postawić pytane problemowe dotyczące integracji jako takiej:
– Jak długo jesteśmy w stanie opierać nasze działania na zapamiętanych z wyjazdu integracyjnego przeżyciach?
– Na ile wystarczy nam wspomnień by mierzyć się z rzeczywistością?
– Jak szybko obraz dobrej zabawy i wspólnych przeżyć wyparty zostanie przez zwyczaje, powielane dotychczas schematy, czy
nawyki – jakie silnie kształtuje w nas codzienność?

Obserwując rynek szkoleniowy i zmiany w obszarze szkoleń na przestrzeni 10 lat możemy powiedzieć że formuła atrakcyjnych wypadów firmowych nacechowanych dobrą zabawą i rozrywką chyba się wyczerpała – jest ich coraz mniej … Być może dlatego, że szefowie HR – nie upatrują w nich dzisiaj – adekwatnej wartości zwrotu inwestycji w relacji do poniesionych kosztów wyjazdu.

Szkolenia integracyjne wyjazdy integracyjne jako rozwijanie kompetencji – czyli coś więcej niż nauka przez zabawę!

Alternatywą dla wyjazdów integracyjnych czy eventów wydaje się być tzw. outdoor rozwojowy, szkolenie plenerowe które podnosi atrakcyjność wyjazdu z silnym elementem edukacji, gdzie na kanwie współpracy w zespole szkoli się u uczestników /i rozwija określony zakres kompetencji.

Myśląc o budowaniu zespołu czy efektywnej współpracy w zespole chyba każdy z nas potrafi przywołać te podstawowe czynniki sukcesu istotne dla zespołu takie jak: rola lidera, podział ról w zespole, delegowanie zadań, wyznaczanie celów oraz definiowanie wspólnego celu, tworzenie norm dla zespołu czy budowanie określonego morale. Zagadnienia te jednakże bardziej dotyczą myślenia na poziomie struktury zespołu niż jego praktycznej funkcjonalności.

Planowanie akcji dla zespołu

Efektywna współpraca w zespole jest rezultatem kompetencji dotyczących nie tylko rozumienia samej struktury zespołu:
– po co jesteśmy jako zespół?
ale ściśle określonych zachowań w tym zespole:
– jak chcemy osiągać dobre wyniki?
w określonych wyznaczonych przez zadania sytuacjach. Mowa więc o jego funkcjonalności. Dlatego zamiast szkoleń integracyjnych – ujmowanych według starej konwencji oferujemy na naszych szkoleniach rozwijanie formuły kształtowania ściśle określonych zachowań integrujących.

Czym są zachowania integrujące ?

To wszystkie te zachowania i metody działania członków zespołu, które przekładają się na określony wynik współpracy począwszy od etapu identyfikowania i definiowania problemów poprzez uzgadniania strategii działania, planowanie realizacji, efektywne wykonawstwo, reakcje na odchylenia i osiąganie rezultatów.

Szkolenie ukierunkowane na zachowania integrujące – powodujące tzw. efekt dźwigni w osiąganych rezultatach opierają się na założeniu wnikliwej obserwacji tego jak zespół działa, jak się zachowuje w krytycznych dla realizacji momentach oraz jakimi kompetencjami (nie)dysponuje. Ocena rezultatów dokonywana jest na gruncie dwóch czynników sukcesu: decydujących chwil – momentów krytycznych dla osiąganych rezultatów i zachowań kluczowych – czyli sposobu działania zespołu przez zachowania w tych krytycznych sytuacjach.

Scenariusz „Akcji poszukiwawczej” znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zespołowego rozwiązywania problemu

Decydujące chwile i zachowania kluczowe – to dwa czynniki rozwojowe dla zachowań integrujących zespół.

Czego zatem może dotyczyć szkolenie? Jakie zagadnienia są omawiane podczas zadań zespołowych i ćwiczeń – i co znajduje się w polu obserwacji trenerów? Są to wszystkie zachowania członków zespołu, jakie dotyczą realizacji zadań z uwzględnieniem momentów krytycznych dla realizacji celu i dla samego funkcjonowania zespołu.

Obserwujemy więc metodę działania i pogłębiamy świadomość zespołu w realizacji:
– jak zespół identyfikuje i opisuje problemy które stanowią punkt wyjścia do realizacji
– jak przebiega komunikacja i czy służy tzw.  ”lepszemu postrzeganiu problemów”
– jakie zjawiska występują w zespole, które mogą blokować jego efektywność (np. brak zdolności do tzw. decentracji, dominację  poszczególnych członków zespołu, rywalizację osłabiającą efekt synergii, ścieranie się w argumentacjach, obronę własnego stanowiska czy opinii, myślenie grupowe, tendencje do liniowego rozwiązywana problemów, niechęć do krytycznych opinii poszczególnych członków, stygmatyzację i etykietowanie, przypisywanie niewłaściwej roli, nacisk na optymizm i pozytywne myślenie, i szereg innych)
– jaka jest świadomość zespołowa w procesie rozwiązywania problemów i realizacji celów
– jak pracuje tzw. umysł zespołowy
– jakimi metodami, technikami i zasadami posługuje się zespół przy identyfikacji problemów, definiowaniu celów i wyznaczaniu zadań
– jaką kulturę zarządzania i realizacji zespół tworzy
– jakie dominują wzorce i postawy wynikające ze stylu zarządzania i osobowości lidera.

komunikacja w zarządzaniu zespołem

Rozwijane kompetencje natomiast dotyczą następujących przykładowych tu zagadnień.

Zachowania integracyjne na poziomie zespołu

W zachowaniach zespołu chodzi głównie o to by wytworzyć wartość dodaną z łączenia różnych perspektyw, potencjału wiedzy i doświadczeń jego członków. Wytworzenie tego efektu na gruncie zespołu wymaga minimalizowania / wygaszania dążeń jednostkowych, które skutkują rywalizacja wewnątrz zespołu.
Efekt tzw. synergii osiąga się metodyką działań i kształtowaniem podejścia opartego na określonych modelach postępowania.

Trening powinien zakładać więc:
1. pogłębianie świadomości zespołowej:

• Kiedy faktycznie jesteśmy zespołem? A nie grupą oddziałujących na siebie osób? oraz
2. dyscyplinowanie sposobu działania:
• Jak chcemy się zachowywać, jak chcemy osiągać zamierzone efekty, jak chcemy wygrywać w naszym biznesie?

Przykłady zachowań integrujących:
1. Umiejętność komunikacji oparta na lepszym przeszukiwaniu przestrzeni problemu zamiast rywalizacji na argumenty
2. Eliminowanie błędów poznawczych – wynikających z przywiązania do własnej opinii, nadmiernego przekonania do własnej idei
3. Unikanie syndromu myślenia grupowego – opartego na błędnych kryteriach osądu danej sytuacji lub dominacji poszczególnych osób w zespole i dyskusji grupowej
4. Tworzenie założeń oraz rozwiązań oparte na:
• zespołowych symulacjach myślowych
• modelu nieliniowym rozwiązywania problemów (zamiast często stosowanego liniowego!)
• tworzenie określonej struktury dla problemów i planowania działań np. według zasady M.E.C.E. („me-see”) – praktyka McKinseya
• określanie priorytetów np. według „zasady hierarchii pól”
5. Dokonanie właściwego podziału ról i poszerzenie świadomości na temat różnych stylów myślenia poszczególnych osób – eliminowanie etykietowania i przypisywania cech negatywnych inaczej myślącym
6. Zdolność do rzeczywistego przekazania władzy i odpowiedzialności – eliminowanie tzw. ręcznego sterowania (mikrozarządzania), w którym to szef o wszystkim decyduje
7. Uwrażliwienie na aspekt świadomości zespołowej – tego jaka jest wiedza w zespole oraz zrozumienie danej sytuacji (np. na wszystkich etapach realizacji)
8. Kontrolowanie – w miarę możliwości – tzw. umysłu zespołowego czyli tego jak zespół myśli , reaguje na sytuacje, jak kreuje rozwiązania i jak działa w oparciu o stan świadomości i potencjał wiedzy.
9. Odklejanie od emocji – nakładanie racjonalnego modelu oceny sytuacji i eliminowanie barier komunikacyjnych opartych na problemie ego poszczególnych członków zespołu
10. Praca na określonych modelach postępowania – nadających działaniom określonej struktury z uwzględnieniem w poszczególnych wypadkach intuicji i spontaniczności – decydujących o elastyczności podejścia do zagadnienia.
11. Definiowane celu dla zespołu oraz określanie momentów krytycznych istotnych dla osiąganych rezultatów (Cel dla zespołu zazwyczaj jest mylony z celami operacyjnymi).
12. Tworzenie standardów w oparciu o modele kompetencyjne dla efektywnego zespołu – konstruowanie tzw. Karty Zespołu i tworzenie standardów wysokoefektywnej współpracy.

Kształtowanie zachowań integrujących zespół podczas wyjazdów integracyjnych – to doskonała okazja by dokonać okresowego przeglądu sprawności zespołu – i wyeliminować usterki analogicznie do przeglądu samochodu sportowego, dynamicznego i mobilnego pojazdu zjeżdżającego do boksu, warsztatu lub podczas wyścigów do Pit Stopa, gdzie dokonuje się oceny sprawności technicznej, eliminuje symptomy i zapobiega usterkom.

Scenariusz „Akcji Poszukiwawczej” Koncepcja analizy danych wejściowych według „M.E.C.E. Planowanie akcji , szkolenie menedżerskie

 

Jeśli zainteresowało Cię zagadnienie: problem rozwoju zespołu lub planujesz szkolenie integracyjne – zapraszamy – nawiąż z nami kontakt – porozmawiaj o naszych scenariuszach rozwojowych dla zespołu i zapytaj o ofertę wyjazdu integracyjnego w proponowanej formule.

Zobacz także:

szkolenia menedżerskie – zarządzanie zespołem

 

efektywna współpraca w zespole

Zobacz Podobne Artykuły

Przypadek Misji Apollo 13 – scenariusz na jedną z gier integracyjnych rozwijajacych zespoły

data: 2023-05-21

wydane przez: 2023-05-21

Fenomen misji APOLLO 13 i sprowadzenia członków załogi – astronautów - szczęśliwie na Ziemię po tym jak doszło w przestrzeni kosmicznej do eksplozji ...

Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Mapy Mentalne lidera

data: 2023-03-02

wydane przez: 2023-03-02

Mapy mentalne lidera Szkolenie/ warsztat/ konsultacje – mentoring,  dotyczące koncepcji psychologicznej, która pozwoli rozwinąć świadomość i...

Jak wybieramy szkolenia?

data: 2023-02-22

wydane przez: 2023-02-22

szkolenia dla firm ...i o tym dlaczego prawdopodobnie nie kupisz mojego szkolenia decydując się czasem na gorsze rozwiązania. O sposobie myślenia ...

O zarządzaniu przez cele – słów kilka

data: 2023-02-20

wydane przez: 2023-02-20

zarządzanie przez cele - wiązka celów Zarządzanie przez cele - dyskurs polemiczny W niniejszych rozważaniach podejmuje szybki dyskurs z autor...

Szkolenie z komunikacji – komu to jeszcze potrzebne?

data: 2022-08-18

wydane przez: 2022-08-18

Komunikacja interpersonalna - kompetencja ludzkiej obecności Choć niewątpliwie wolałbym napisać ... bliskości Chciałem niemal spisa...

Analiza techniczna – nie działa, podobnie jak techniki sprzedaży?

data: 2022-06-22

wydane przez: 2022-06-22

techniki sprzedaży a analiza techniczna Problem: Jeśli to prawda - to jak prowadzić rozmowy z klientami, jak pokierować danym procesem spr...

szkolenia sprzedażowe -energetyczny shot

data: 2022-06-14

wydane przez: 2022-06-14

szkolenia sprzedażowe on - line Shot sprzedażowy to formuła pracy szkoleniowej, która zakłada krótkie sesje np. jedno- trzy - godzinne, poświęcone...

SZKOLENIA HANDLOWE

data: 2022-01-21

wydane przez: 2022-01-21

Szkolenia dla handlowców. Realne działania rozwojowe czy szkoleniowy efekt "wow" - w czym problem? Szkolenia handlowe? ... Czy może jednak...

Zarządzanie własną sprzedażą – dla handlowców

data: 2021-04-21

wydane przez: 2021-04-21

Cechy dobrego handlowca. Rankingi i benchmarking Dlaczego to nie takie oczywiste być wysoko na firmowej liście w rankingach sprzedaży? Czyli o...

Jak myślimy o szkoleniach dla firm?

data: 2021-01-14

wydane przez: 2021-01-14

Szkolenia dla firm. Jak myślimy o szkoleniach rozwiązując problemy organizacji? Czy nasz wybór jest wynikiem myślenia produktowego czy problemowe...


Publikacje
2023-05-21
Przypadek Misji Apollo 13 – scenariusz na jedną z gier integracyjnych rozwijajacych zespoły

Fenomen misji APOLLO 13 i sprowadzenia członków załogi – astronautów - szczęśliwie na Ziemię po tym jak doszło w przestrzeni kosmicznej do eksplozji ...

blog
2023-05-06
Symulacje myślowe – jako funkcja zarządzania

Jak to się stało? Czy znasz odpowiedź na pytanie jakim sposobem ktoś umieścił samochód w takiej pozycji (bez użycia dźwigu)? Jakiego potrzebo...Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter