O nas

Nasze podejście do realizacji szkoleń

W realizowanych projektach szkoleniowych działamy metodycznie w oparciu o: identyfikację problemów, tworzenie hipotez wstępnych – określających mapy dróg wskazujących dostępne rozwiązania, definiowanie czynników – oddziałujących na sposób funkcjonowania organizacji oraz kształtowanie kluczowych zachowań – mających wpływ na rozwój kompetencji poprzez warsztaty, treningi rozwojowe oraz coachingi.

Przygotowując propozycje szkoleniowe myślimy:

 • problemowo – kreując rozwiązania
 • projektowo – dobierając zespoły kompetencyjne – pracujące nad danym zagadnieniem.

Zasady organizujące przygotowanie projektu szkoleniowego:

Zasada1

Dążymy do przekazywania rzetelnej wiedzy…

W procesie szkoleniowym nie kształtujemy wyuczonych i schematycznych zachowań (szkolenia z danego tematu) lecz rozwijamy zdolność do znajdowania się w określonych sytuacjach dotyczących realiów funkcjonowania firmy.  Określamy kompetencje konieczne do pełnienia określonych funkcji zawodowych, pełnienia ról  poprzez: identyfikowanie i rozumienie kontekstu sytuacyjnego, nadawanie znaczenia i uzasadnienia poszczególnym sposobom działania, odniesienia  do konkretnych sytuacji a w konsekwencji przyjmowania i wdrażania adekwatnego rozwiązania.

Ten rodzaj kompetencji wymaga umiejętności dobrego zdefiniowania i opisania problemów, identyfikacji obszaru rozwoju oraz zastosowania rzetelnej i wysoce merytorycznej wiedzy w praktyce.

Naszym zdaniem miarą poziomu kompetencji dla organizacji są fakty – będące odzwierciedleniem tzw. „chwil prawdy” (koncepcja „Moments of Truth” Jana Carlzona).  W każdej organizacji odnaleźć można określoną liczbę zdarzeń – artefaktów: gdzie określone zachowania personelu odnoszą się bezpośrednio do rezultatów organizacji; dlatego podczas diagnozy potrzeb rozwojowych identyfikujemy dwa obszary:

1. Co w organizacji stanowi momenty krytyczne tzw. decydujące chwile prawdy; co ma wpływ i jakie czynniki kształtują występowanie określonych sytuacji, co jest powodem i obszarem zmiany?

   2. Jakie zachowania – tzw. „zachowania kluczowe” – jako kompetencje, które powinny kształtować nową sytuacje; przynosząc zamierzony rezultat.

Zasada 2

Przyjmujemy, że: odpowiedzi się zmieniły …

Współczesny biznes zmienia paradygmaty, co wymaga określania nowych definicji sytuacji. Warunkiem pokonywania trudności i osiągania sukcesów jest wchodzenie w nowe obszary myślenia  za którymi podąża nowe działanie. Zmiana staje się wymogiem sukcesu a elastyczność wyznacznikiem zdolności do pokonywania trudności.

Dlatego też w naszej działalności szkoleniowej nie dopasowujemy faktów do rozwiązania ale raczej stawiamy pytania problemowe szukając nowych odpowiedzi. Nie chcemy być marketem szkoleniowym – z repertuarem szkoleń lecz dostawcą  modułowych rozwiązań pod konkretne organizacje i ich potrzeby.

Jak działamy:

Myślimy problemowo – w dostarczaniu rozwiązań a nie w kategoriach produktów szkoleniowych z danego tematu. Usługa szkoleniowa zawiera zazwyczaj kompozycje modułów z różnych obszarów zarządzania, dających pełny przekrój związany z opisem sytuacji.

 • stosujemy zasadę nieliniowego rozwiązywania problemów – ponieważ „większość problemów w organizacjach bywa  źle zdefiniowana” (Teza MIT),
 • porządkujemy problemy według struktury opartej na zasadzie M.E.C.E. (Praktyka McKinseya),
  przygotowując rozwiązania formułujemy hipotezy wstępne oraz ich rekomendacje dla wskazanych kompetencji, oraz proponowanych rozwiązań, z merytorycznym uzasadnieniem,
 • określamy priorytety – eliminując sytuacje nadmiaru propozycji szkoleniowych według warunku sine qua non – działań koniecznych i wystarczających, (Zasada Pareto oraz Hierarchii Pól)
 • tworzymy rozwiązania na podstawie rzetelnej wiedzy potwierdzonej badaniami, czerpiemy inspiracje z dorobku nauki, oraz autorytetów z literatury przedmiotu,
 • przygotowujemy uzasadnienie poprzez odpowiednią rekomendację oraz hipotezy wstępne do konsultacji z zarządem

Zasada 3

Definiujemy problemy nadając im czytelną strukturę…

Projektując szkolenia dla biznesu zachęcamy do nazwania i opisania problemów – jakie nurtują organizację zgłaszającą potrzebę szkoleniową:

1. Praktykujemy tu zasadę M.E.C.E. ( Mutually Exclusive, Colletively Exhaustive), która pozwala uporządkować sposób myślenia o problemie. Zasada ta warunkuje uporządkowanie czynników jako:  a. wzajemnie wykluczających – każdy czynnik jest odrębnie zdefiniowaną kwestią,  b. łącznie wyczerpujących – suma czynników składa się na rozwiązanie problemu

  2. W ustalaniu szczebla hierarchii czynników składających się na problem przywołujemy „Zasadę hierarchii pól”:
Myśli i poczynania, które same w sobie są inteligentne, mogą okazać się głupie, jeżeli pole ich działania jest głupie. Jeżeli mylisz się w doborze celu – błądzisz we wszystkim innym. Stosowanie tej zasady rodzi następujące implikacje praktyczne. Skłania to nas do:

 • rozwarstwienia kryteriów osądu / w diagnozowaniu danej sytuacji
 • obliguje do precyzyjnego określenia pola działania
 • nakłania do ustalenia hierarchii i zaczynania oceny czynników od najwyższego z nich, dla określenia, czy dane postępowanie jest uzasadnione

Zasada 4

Mniej znaczy …więcej

Prawdopodobnie potrzebujecie Państwo mniej szkoleń, za to o większej zawartości merytorycznej popartej konsekwencją wdrażania – tak zwanego transferu wiedzy w organizacji

Zasada Pareto – 80/20 jest jedną z istotnych prawd w konsultingu oraz w biznesie. Podążając za tą regułą:

 • oferujemy lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków,
 • uznajemy, że 20 % czynników wpływa na 80% rezultatów,
 • koncentrujemy działania rozwojowe na kluczowych czynnikach sukcesu,
 • definiujemy mniej zagadnień szkoleniowych i projektów – na rzecz większej wartości zamierzonych rezultatów,
 • uważamy, że nadmiar propozycji nie pozwala żadnej kwestii rozwiązać dobrze
Andrzej Koszyk
Andrzej Koszyk


andrzej_koszyk trener, konsultant merytoryczny, menedżer projektów szkoleniowych,      
 

 • Andrzej Koszyk
Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere