Komunikacja w zespole

Komunikacja w zespole – zakres merytoryczny szkoleń.

Komunikacja w zespole to szerokie pojęcie w zarządzaniu – wymagające dokonania określonego rozróżnienia. Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia mogą obejmować dwie kluczowe perspektywy w zakresie funkcjonalności komunikacji:
a. zadaniową – operacyjną, będącą przedmiotem komunikacji w procesie realizacji (zadań i osiągania celów)
jak i
b. kulturową – wyrażającą określoną kulturę zarządzania – dla formowania zespołu i rozwijania jego zdolności interpersonalnych w osiąganiu fazy dojrzałości – wysoko-efektywnej kultury współpracy, kultury relacji, zachowań wspierających zamierzenia zespołu, czy realizację koncepcji przywództwa zespołowego.

Ważność jak i efektywność komunikacji rozpatrywana na tle zespołu będzie dotyczyła zarówno:

1. Samej istoty zespołu – komunikowania: po co istniejemy jako zespół i jaki zespół chcemy tworzyć? (Komunikowania celu dla zespołu – mylonego zazwyczaj z celem operacyjnym).

2. Wszelkich interakcji zachodzących wewnątrz zespołu związanych ze sztuką porozumiewania się i tworzenia relacji.

Efektywna komunikacja w zespole – nastawiona na wypracowywanie merytorycznego konsensusu w grupie osób współpracujących – czyli pracujących nad danym projektem czy zagadnieniem będzie dotyczyć bardziej perspektywy (zdolności) poznawczej oraz rozwoju świadomości zespołowej – przy realizacji zadań i osiąganiu celów operacyjnych/ projektowych.
Obejmuje zagadnienie efektywnego przepływu informacji oraz zrozumienia koncepcji umysłu zespołowego – ludzi wspólnie pracujących nad danym zagadnieniem i rozwiązujących określone problemy widziane z różnych perspektyw.

Warto uwzględnić tutaj koncepcje tzw.”percepcyjnego podejścia do myślenia”. Zamiast uznawać myślenie za formę poszukiwania sposobów manipulowania symbolami; gestaltyści uznawali proces myślenia za formę nauki lepszego postrzegania, z wykorzystaniem takich kompetencji jak identyfikacja schematów i prawidłowości, prowadzenia symulacji myślowych czy tzw. nieliniowego sposobu rozwiązywania problemów.

Zespół i jego zespołowe rozwiązywanie problemów – czyli kreowanie rozwiązań w wyniku interakcji jakie zachodzą pomiędzy członkami zespołu – umożliwia konstruktywne śledzenie procesu myślowego. W koncepcji tej warto uwzględnić wnioski analityków co do specyfiki pracy organizacji, gdzie większość „problemów w organizacjach – jest źle zdefiniowana” i wymaga nieustannego modyfikowania założeń w procesie realizacji – za czym stoi model tzw. „nieliniowego rozwiązywania problemów”.

Komunikacja w zespole. W zakresie szkolenia z efektywnej komunikacji pokazujemy następujące czynniki efektywności – związane z wymienionymi założeniami:

1. Określania celu dla zespołu – po co istniejemy jako zespół a więc dlaczego uznaliśmy że praca w zespole przyniesie leszy efekt niż praca grupy ludzi – nie powiązanych funkcjami zespołu.
2. Szerokiego przepływu informacji –otwartości komunikacyjnej,  które kształtują świadomość zespołową oraz lepsze postrzeganie „problemu” a tym samym efektywność w kreowaniu i wdrażaniu adekwatnych rozwiązań.

Ten aspekt komunikacji w zespole powinien rozwinąć świadomość i nauczyć ludzi następujących kwestii:

rozumienia kluczowej funkcji (istnienia) zespołu oraz wynikających z tego zachowań dotyczących komunikacji
organizowania procesu przepływu informacji
zrozumienia jak budować świadomość zespołową  w procesie wymiany informacji i do czego jest ona potrzebna
eliminowania myślenia silosowego – oraz antagonistycznego będącego generatorem barier w komunikacji
• eliminowania tendencji do myślenia grupowego – oraz kategoryzowania inaczej myślących uczestników zespołu
sztuki rozmawiania bez konfrontatywnej argumentacji blokującej odmienne perspektywy czy … odmienny potencjał poznawczy innych członków zespołu
wypracowania standardów komunikacji kluczowych w osiąganiu efektywności z uwagi na specyfikę pracy danego zespołu
strategi – metod zespołowego rozwiązywania problemów – procedury, modele działania
eliminowania blokad – wąskich gardeł/ słabych ogniw czy istniejących barier w komunikacji

Komunikacja w zespole szkolenie: przykładowe zagadnienia

• rola i znaczenie odmiennego postrzegania problemu – jako perspektywa poznawcza
• zespołowe rozwiązywanie problemów – umiejętność moderowania spotkań zespołu
• modelu rozwiązywania problemów – metodologia nieliniowych aspektów rozwiązywania problemów
• zapewnienie efektu synergii wymiany informacji w procesie realizacji i w podejściu do realizacji
• role zespołowe – ich znaczenie dla efektywności komunikacji w pracy zespołu
• koncepcja umysłu zespołowego – model myślenia zespołowego – jak prowadzić wymianę informacji ?
• modele kształtujące – styl pracy i komunikacji w zespole w aspekcie kreowania rozwiązań
• bariery komunikacji – przyczyny psychologiczne w porozumiewaniu się związane z etapem dojrzałości zespołu

Komunikacja w zespole analizy jako odrębne moduły dotyczące aspektów komunikacji:

style myślenia – oraz dopasowanie modelu komunikacji (analiza)
mind sonar – opracowanie profilu dla poszczególnych członków zespołu
psychologiczny portret – poszczególnych członków zespołu na tle wyboru stylu komunikacji
style komunikacji – kwestionariusz stylów dla poszczególnych członków zespołu

Jeśli będzie to Państwa życzeniem część zagadnień – oprzemy o gry i zadania zespołowe w plenerze dla lepszego zobrazowania omawianych zagadnień.

Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że zdecydowanie lepiej prowadzi się zajęcia w nawiązaniu do wcześniej wykonanego zadania zespołowego, które pobudziło w uczestnikach określone zachowania, procesy oraz umożliwiło obserwacje osób co do sposobu realizacji zadań i osiągania wymiernych efektów swojej pracy. Często odejście od realizacji typowych zadań zespołowych – wykazuje na tle nietypowego zadania szkoleniowego – świadomość „zespołową” uczestników, pozwala ocenić kompetencje i uzupełnić określone zakresy wymagające rozwoju (potencjalnej niekompetencji).

Warsztat z komunikacji dla zespołu – oparty na wcześniejszej obserwacji zachowań zespołu – pozwala konkretnie nawiązywać do realnych sytuacji – dostarczać sposobu wyjaśnienia koncepcji oraz unikać tzw. czynnika „deklaratywnego” uczestników („tak robimy”) inaczej mówiąc deklarowanej postawy i zachowań, do których w realnych sytuacjach faktycznie – nie dochodzi – a które trudno zakwestionować, ponieważ nie podlegają one (w przypadku braku zadań szkolenioiwych) żadnej weryfikacji.
Jak szkoli się najlepsze zespoły?
Dlaczego warto na szkoleniu odejść od typowej dla zespołu realizacji i dać do wykonania nietypowe zadanie?

Zobacz także:  BUDOWANIE ZESPOŁU

ZESPOŁOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

INTEGRACJA ZESPOŁU

Komunikacja w zespole a interakcje wewnątrz zespołu oraz relacje interpersonalne

To zagadnienie z kolei opiera się na klasycznych czynnikach kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej poszczególnych członków zespołu i wynikających z tego interakcji / będących generatorem określonej dynamiki relacji w zespole.
W tym ujęciu rozpatrujemy komunikację w zespole jako obraz relacji społecznych na tle zespołu i możliwych barier psychologicznych w budowaniu etapu tzw. „performingu” – dojrzałości w zespole, która przekłada się na umiejętność współpracy i wypracowywania konsensusu z pominięciem typowych barier w komunikacji.
Zakres zagadnień w tym aspekcie komunikacji w zespole dotyczy bardziej kompetencji interpersonalnych, jakie zachodzą wewnątrz zespołu niż kompetencji zespołowych.

Komunikacja w zespole – przykładowe zagadnienia poglądowe

• sztuka budowania porozumienia w dialogu – sztuka rozmawiania
• przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym
• o roli mediacji w konflikcie zachodzącym wewnątrz zespołu
• style reagowania na konflikt – rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• etapy dojrzałości zespołu – jak opierać wzorce zachowań oraz model komunikacji na tzw. Analizie Transakcyjnej?
• model relacji, model komunikacji a styl zarządzania – gdzie można szukać przyczyny gorszych relacji w zespole?
• koncepcja samoprzywództwa w implementacji tzw, przywództwa zespołowego – czyli styl komunikacji będący pochodną stylu zarządzania
• budowanie kultury zespołu – komunikowanie Wizji, zwartości i zasad – karta zespołu / kontrakt psychologiczny – jako elementy komunikowania określonych założeń oraz kultury

Komunikacja w zespole szkolenie – założenia do programu w ujęciu problemowym

Przygotowując dla Państwa szkolenie podchodzimy do powyższego zagadnienia na dwa sposoby:
• Szkolenia o wartości poglądowej – przekazującej wiedzę uniwersalną i spojrzenie na to jak kształtować komunikację w zespole nastawiona na wszelkie efekty współpracy i współdziałania
• Szkolenia o wartości problemowej – skupione na rozwiązywaniu zdefiniowanych realnych sytuacji problemów występujących w Państwa zespołach

Komunikacja w zespole moduł: FUNKCJA I ZNACZENIE KOMUNIKACJI W FORMOWANIU ZESPOŁU

• Komunikacja na etapie konstruowania / formowania zespołu
• Sesje dotyczące tworzenia tzw. karty zespołu oraz komunikowania celów i wartości
• Konstytuowanie zespołu – komunikowanie założeń – czyli po co jesteśmy jako zespół?
• Fazy dojrzałości zespołu – w Cyklu Życia Żespołu a model komunikacji
• Procesy zachodzące na poszczególnych etapach i ich wpływ na relacje.
• Jaki model relacji – jaki model komunikacji – tworzyć aby przejść do etapu wysokoefektywnej współpracy?
• Analiza osobistego stylu komunikacja w oparciu o jeden z modeli
• Zasady usprawniające komunikację między jednostką a pozostałymi członkami zespołu
To jak kształtujemy zespół – ustawiając jego funkcje do dalszej wysokoefektywnej współpracy wyraża miedzy innymi styl komunikacji oraz treść komunikacji (zawartość komunikatów) w zespole.

Komunikacja w zespole  A STYLE ZACHOWAŃ – NA TLE WŁASNEGO STYLU KOMUNIKACJI Z POZOSTAŁYMI CZŁONKAMI ZESPOŁU – analiza porównawcza percepcji w zespole

• Style zachowań w zespole wynikające z pełnionych ról zespołowych oraz kluczowego dla różnicy w postrzeganiu stylu myślenia
• Typologia różnych stylów myślenia a funkcja lepszego postrzegania problemów przez zespół
• Percepcja zespołu w lepszym postrzeganiu problemów – efekt myślenia zespołowego
• Jak się dobrze porozumiewać kiedy jesteśmy różni? Zasady organizacji spotkań zespołowych związanych z rozwijaniem idei oraz koncepcji, dotyczących realizacji projektu – celu będącego przedmiotem działania zespołu
• Problem komunikacji w zespole opartej na „sile” argumentu i rywalizacji słownej
• Zjawisko „de minimus” – rodzaju zniekształceń poznawczych, grupowego myślenia oraz przejawów zakochiwania się we własnych pomysłach / i umniejszania rangi sprzecznych wskazań pod kątem przyjętej tezy
• Dlaczego mądrzy ludzie podejmują złe decyzje – czynniki błędów poznawczych mogących przejawiać się także w zespole.

Refleksja i praktyka dotycząca istoty odmiennego postrzegania problemów. Siła zespołu oparta na założeniu, iż jesteśmy różni a tym samym – cechuje nas odmienny styl komunikacji – inny styl myślenia. Jak uwrażliwić się na inny komunikat, by efektywnie się ze sobą komunikować, mimo różnic lub właśnie dzięki nim? Koncepcja pozwala rozwijać w uczestnikach ważne zachowania konstruktywnego dialogu.

Komunikacja w zespole funkcja wspierająca – NASTAWIONA NA RELACJE WZAJEMNE I WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ WYNIKÓW

• Bariery w komunikacji – charakterystyka zachowań blokujących kontakt.
• Sposoby porozumiewania się między ludźmi – model komunikacji von Thuna
• Pułapki personalizacji – myślimy inaczej – czy to powód do niezgody?
• Znaczenie udzielania odpowiedniej informacji zwrotnej w komunikacji
• Wybrane zagadnienia asertywnej komunikacji w zespole
• Porozmawiajmy o trudnych sprawach – czyszczenie relacji w zespole – kontrakt
• Budowanie poczucia wspólnoty – czyli jakich potrzebujemy zasad dla ustalenia nowego porządku
• Kształtowanie przyszłych pozytywnych interakcji grupowych.

Ta część szkolenia stanowi odpowiednio dobrane zestawienie wiedzy i umiejętności w obszarze komunikacji interpersonlanej. Warsztat w tym module wyprofilowany zostaje pod kątem występujących – wcześniej rozpoznanych czynników nieprozumień.

Komunikacja w zespole a SYTUACJE KONFLIKTOWE. ROLA CZŁONKÓW ZESPOŁU W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI

• Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
• Rodzaje konfliktów i ich detektory – pojawiające się na tle zespołu
• Analiza zachowań w oparciu o symulacje/gry / czynniki sytuacyjne – wywołane na szkoleniu:
o Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych.
o Test autodiagnostyczny „Zarządzanie sytuacją konfliktową”.
o Strategie i metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w komunikacji
• Style reagowania na konflikt – model zachowań i strategii
• Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów w zespole?
• Efektywne zachowania członków zespołu w sytuacjach konfliktowych:
o Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji.
• Komunikacja w sytuacjach konfliktowych.
• Asertywna komunikacja w występującej różnicy zdań – obrona swoich racji, poglądów, czynnik oddzielania człowieka od problemu, poszukiwania osobistych racji oraz potrzeb ukrytych za stanowiskami, oraz innych konstruktywnych zachowań zaczerpniętych z negocjacji.
• Wykorzystanie narzędzi komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu konfliktami.
• Współpraca czy rywalizacja? Z czego wynikają nasze postawy na tle doświadczenia opartego na grze o sumie zerowej – tzw. dylematu więźnia.
• Analiza własnego stylu reagowania w sytuacji konfliktu. Test
• Konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych lista idei dla naszego zespołu

W komunikacji zespołu w jego etapach funkcjonowania zdarzają się trudne sytuacje – sytuacje konfliktowe aż po głęboko zakorzenione konflikty – prowadzące do impasu w obszarze współpracy. W istocie wiele zespołów – nie przechodzi tej fazy pomyślnie pozostając na etapie rozwoju – określanym mianem permanentnego „stormingu”, gdzie rywalizacja dominuje nad konstruktywną współpracą i dolnościa do wypracowywania konsensusu. Potoczne postrzeganie konfliktu opiera się na traktowaniu go jako zjawiska tylko i wyłącznie negatywnego wymagającego kompromisu stron.
Przyczyn konfliktu zazwyczaj upatruje się w zachowaniach oraz usposobieniach ludzi, złym zarządzaniu, braku akceptacji wspólnych wartości i celu dla zespołu – jako elementów niedojrzałości zespołu lub poszczególnych jego członków.

Tymczasem wydaje się, że konflikty w organizacjach ze względu na swoja naturę i dynamikę – są nieuniknione, a bywają naturalna konsekwencją odmiennego postrzegania sytuacji i stojących za tym niespełnionych ważnych potrzeb. Zachowania transgresyjne – wydają się także nieść w sobie swój potencjał rozwojowy. W module tym uczestnicy na bazie gier i casy study / lub na podsatwie analoizy własnego zespołu – będą przyglądać się mechanizmom konfliktu, a w elementach gry – symulacji będą w nim bezpośrednio uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostanie metoda zarządzania konfliktem i zasadami jego konstruktywnego rozwiązania.

Komunikacja w zespole: DIAGNOZA TWOJEGO ZESPOŁU WYPRACOWYWANIE MODELU KOMUNIKACJI DLA DALSZEJ WSPÓŁPRACY. COACHING dla zespołu Z UCZESTNIKAMI SZKOLENIA

• Czynniki efektywności w modelowaniu komunikacji na podstawie modelu PERFORM oraz innych modeli wyjaśniających relacje w zespole
• Faza rozwoju twojego zespołu. Autopercepcja zespołu i charakteru komunikacji
• Reakcje na to co dzieje się w zespole oraz oczekiwania uczestników / członków zespołu
• Co możesz zrobić aby wspierać efektywność działań swojego zespołu?
• Sesja czego oczekuje – co mogę wnieść do zespołu – kontrakt psychologiczny
• Diagnoza interakcji w zespole oraz twoje miejsce w zespole – na podstawie typologii
• Jak chcemy rozumieć swój zespół i to, co się w nim dzieje?
• Jak chcemy ze sobą rozmawiać?

Komunikacja operacyjna w zespole – czyli SPECYFIKA I SPECYFIKACJA PRZEPŁYWU INFORMACJI

Moduł poświęcony pokazywaniu funkcji komunikacji oraz sposobu komunikowania się w procesie realizacji celów operacyjnych – realizacji zadań dla zespołu oraz projektów
• Wprowadzenie do komunikacji organizacyjnej – graz/ zadanie dla zespołu z podsumowaniami
• O Komunikacji w projekcie
• Komunikacja wewnętrzna jako element kultury organizacyjnej, kultury realizacji Kanały komunikacji – i ich efektywność
• Podział informacji na adresowaną i dostępną oraz stworzenie systemu rangowania Optymalizowanie ilości, rodzaju i formy wykorzystywanych w zespole dokumentów, informacji
• Strategie komunikowania celu, rozwijanie świadmości zespołowej oraz komunikowanie działań operacyjnych metody, planowanie sprzężenia zwrotnego adekwatnego do rodzaju sytuacji oraz reakcji na odchylenia
• Punkty krytyczne dla sprawnego przepływu informacji w naszym zespole
• Podsumowania uczestników i poszukiwaniue analoigii do codziennej pracy: Czynniki, które wpływają na skuteczność komunikowania się w zespole.

Komunikacja w zespole.  ISTOTA I ZNACZENIE POROZUMIEWANIA SIĘ NA TLE TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Kreatywność jako cecha osobowa – czy kreatywność jako proces grupowy?
Uwarunkowania lepszego postrzegania problemu czyli percepcja zespołu w zespołowym kreowaniu rozwiązań 9(rozwiązywaniu problemów)
Wychiodzenie poza stereotypy myślenia – techniki oraz moetody
Myślenie kreatywne, a innowacyjność.
Fazy Kreatywnego Rozwiązywania Problemów – prawdy i mity związane z modelem liniowym / wieloetapowym na tle modelu nieliniowego
Faza generowania pomysłów – techniki kreatywności na tle płynności myślenia, elastyczności, oryginalności myślenia, przy jednoczesnym utrzymaniu wrażliwość na problem.
Czym jest proces Looping”u?
Bariery w myśleniu kreatywnym
Gra zespołowa – pobudzająca kreatywność myślenia

Rozwijanie idei łączenia odległych skojarzeń w celu stworzenia rozwiązań wychodzących poza rutynę i przyjęte od dawna schematy. Techniki oraz sieć poszukiwań – metoda wykorzystująca procesy kojarzeniowe do poszukiwania wielu przydatnych rozwiązań problemów projektanckich. Zorganizowanie pracy zespołowej mającej na celu łączenie różnych skojarzeń dla wygenerowania dużej liczby konkretnych pomysłów, mających szanse natychmiastowego zastosowania w praktyce:
Łańcuch i gwiazda skojarzeń – uczestnicy poznają dwa główne typy operacji skojarzeniowych, a także technikę Cluster, która łączy zalety gwiazdy i łańcucha skojarzeń. Wykonują również zadanie praktyczne:

strategia łączenia, strategia czujności i kruszenia, odmienne punkty widzenia, technika wymuszania połączeń; Techniki „Random Word” i „Random Picture” jako sposoby odzyskiwania nowatorskiego wglądu w istotę problemu, poszukiwania odległych skojarzeń i przeciwdziałaniu pozostawania w starych schematach.
W aspekcie zagadnień psychologii relacji – dotyczących budowania dojrzałej komunikacji w zespole znajdziecie Państwo więcej zagadnień na naszych podstronach dotyczących szeroko rozumianej komunikacji:

Jeśli macie Państwo sprecyzowane oczekiwania szkoleniowe – prosimy o skierowanie:  zapytania  o  szkolenie

 

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere