Komunikacja w organizacji

Szeroki przepływ informacji i otwartość komunikacyjna

Dobrze zaplanowany i zorganizowany przepływ informacji czyli komunikacja w organizacji kształtuje zdolność do szybkiego reagowania na to, co dzieje się w otoczeniu firmy (np. na działania konkurencji, zachowania klientów, tendencje i trendy rynkowe) oraz na to, co dotyczy jej procesów wewnętrznych. Dynamika rynku i wprowadzania zmian wymaga dzisiaj od firm wytworzenia w organizacji kultury informacyjnej; a co za tym idzie dobrej organizacji przepływu danych oraz poszerzania świadomości pracowników co do znaczenia otwartości komunikacyjnej opartej na zaangażowaniu w rozwijanie kontaktów wewnętrznych i dostarczanie rzetelnych informacji mogących mieć wpływ na sprawność operacyjną menedżerów i procesów decyzyjnych.

Rozpatrując komunikację w aspekcie sprawności działania firmy oraz jej wpływu na skuteczność zarządzania zalicza się ją do szeciu kluczowych czynników w modelu Efektywnych Organizacji – HPO Scores. (High Preforming Organizations):  Shaerd information and open communication.

“Efektywne Organizacje wyróżniają się tym, że informacje niezbędne do podejmowania ważnych decyzji są dostępne dla pracowników I otwarcie komunikowane. Dzielenie się informacjami i propagowanie otwartości komunikacyjnej są podstawą zaufania i wywołują u pracowników poczucie odpowiedzialności za firmę. Informacja – to władza. Im łatwiej jest dostępna, tym bardziej prawdopodobne, że pracownicy będą zmotywowani do podejmowania ważkich i zgodnych z celami i wartościami firmy decyzji. Inicjowanie dialogu zmniejsza możliwość podziałów między ludźmi i przyczynia się do tego, że organizacja funkcjonuje prężnie, elastycznie płynnie i bez problemów”. K.Blanchard „Przywództwo wyższego stopnia”

Problemy z przepływem informacji w naszych organizacjach

Jak często codzienne zarządzanie przyjmuje modele technokratycznego myślenia? Wierzymy, że dobrze komunikujemy się ze sobą, pomiędzy wydziałami zajmując się głównie sprawozdaniami, analizami, koncepcjami, cyklicznie opracowywanymi wykresami i wskaźnikami. Stosujemy elektroniczne systemy zarządzania, wymieniamy dziesiątki maili …

a ile czasu w istocie poświęcamy jakości naszej komunikacji?

Tej dynamicznej, aktywnej z ludzką twarzą, nie tylko tej elektronicznej? Jak często mamy okazję do spotkań międzywydziałowych, w departamentach by przedyskutować jakość i zakres naszej komunikacji, by lepiej zrozumieć perspektywę innego działu w firmie? Być może jednym z elementów naszych bieżących strategii rozwoju firmy – powinna być kwestia poprawy jakości naszej komunikacji; zwiększenia uwagi na zakres i sposób przepływu informacji i nastawienia do rozwijania kontaktów?

Jak często topimy się w zalewających nas każdego dnia informacjach, wykresach, wskaźnikach, raportach – tracąc kontakt z rzeczywistością firmy?
Instrumenty komunikacyjne powinny umożliwiać nam lepsze rozumienie przedsiębiorstwa, jego wizji oraz celów strategicznych, wczesnego wykrywania problemów, zwiększania elastyczności i zdolności do reagowania na pojawiające się wczesne sygnały, w celu szybkiego rozwiązywania problemów najbliżej miejsca ich powstawania – minimalizując zakres oddziaływania procedur spowalniających procesy wewnętrzne i zewnętrzne – w kontaktach z otoczeniem.

Komunikacja w organizacji – szkolenie

Celem szkolenia z zagadnienia: Komunikacja w organizacji, bądź Efektywna komunikacja – jest:

  • poprawienie wybranych aspektów przepływu informacji w firmie,
  • pogłębienie świadomości komunikacyjnej współpracowników,
  • odblokowanie przepływu informacji – tam, gdzie występują nieporozumienia,
  • uwolnienie od nadmiaru informacji wpływających na przeciążenie i szum informacyjny,
  • weryfikacja zapotrzebowania na informację; ocena danych pod względem ich znaczenia i efektywności przekazu,
  • przeprowadzenie sesji warsztatowych, dyskusji moderowanych – mających na celu wypracowanie wniosków / bądź projektów rozwiązań dla poprawy  przepływu informacji  w firmie, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, wydziałach itp.

Szkolenie może także posłużyć otwarciu mediacji i uruchomieniu dialogu w celu zbudowania porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi działami w firmie.

Gra symulacyjna – dotycząca efektywnej komunikacji w organizacji/firmie

Szkolenie oparte na scenariuszu gry, w której uczestnicy staną się załogą firmy FaMaTec – zakładem produkcji maszyn technicznych oraz elementów infrastruktury, którego celem będzie wytworzenie na zlecenie Inwestora Strategicznego maszyn technicznych lub wybudowanie określonej infrastruktury w trybie projektu inwestycyjnego.
Dwugodzinna sesja – postawi uczestników w roli organizatorów całości przedsięwzięcia, skłoni do zarządzania poszczególnymi wydziałami, kierowania realizacją, dotrzymywaniem terminów i zachowaniem standardów współpracy …a także reagowaniem na wszelkie zaistniałe odchylenia od przyjętych założeń.

W tak złożonym pod względem realizacji przedsięwzięciu – komunikacja – jest elementem kluczowym dla wytworzenia efektywnej organizacji oraz na tyle wielowymiarowym, że może stać się przedmiotem szeregu dyskusji i omówień w kolejnych sesjach podsumowujących.

Realizacji zadania będzie przyglądać się trener / grupa trenerów oraz obserwatorów z ramienia firmy, którzy po zakończeniu zadania wraz z uczestnikami omawiać będą poprzez analogie do sytuacji zawodowej ważne aspekty komunikacji w firmie. W nawiązaniu do zdobytych obserwacji – dyskusja moderowana służyć będzie poszerzeniu wiedzy i wypracowaniu wniosków dotyczących efektywnej komunikacji w organizacji.

SONY DSC              SONY DSC               Zarządzanie zespołem projektowym - projekt "FaMaTech"

Zarządzanie zespołem projektowym – projekt „FaMaTech”

Zakres merytoryczny szkolenia – Komunikacja w organizacji

Podczas konsultacji i diagnozy potrzeb dotyczących przedmiotu szkolenia ustalimy z Państwem listę zagadnień szkoleniowych oraz skonkretyzujemy potrzeby dotyczące warsztatu. Przygotowany scenariusz gry szkoleniowej uwzględniał będzie istotną dla Państwa problematykę komunikacji.

Obszary rozwojowe związane z potrzebą zamówienia szkolenia:

Usprawnienie komunikacji – jako szerokiego przepływu informacji wspierającego proces realizacji celów.
Rozwijanie kultury zarządzania; style komunikacyjne w zarządzaniu firmą – dobór języka komunikacji do styl zarządzania i modelu relacji
Poprawa komunikacji w organizacji – czynniki kształtujące model komunikacji w firmie (sytuacyjne i psychologiczne)
Identyfikacja czynników efektywnej komunikacji w zarządzaniu projektami, poprawianie wybranych aspektów komunikacji w projekcie
Komunikowanie i utrwalania wizji, wartości oraz zamierzeń firmy – język integracji, budowanie kultury organizacyjnej
Organizowanie efektywnych spotkań zespołu oraz narad, komunikowanie się publiczne
Najczęstsze bariery w komunikacji – analiza barier występujących w organizacji, opracowanie nowego modelu
Analiza Transakcyjna w zarządzaniu – określenie stylu komunikacji mającego wpływ na określone postawy pracownicze
Sztuka mediacji i dialogu w dochodzeniu do porozumienia pomiędzy wydziałami, warsztaty budowania porozumienia
Porozmawiajmy o trudnych sprawach, zarządzanie konfliktem – sztuka rozwiązywania sporów i osiągania porozumienia?
Model organizacji a czynniki efektywnego przepływ informacji – ocena sytuacji pod kątem porozumienia pomiędzy wydziałami
Model relacji międzyludzkich w budowaniu efektywnej organizacji – jakich relacji potrzebujemy aby usprawnić współpracę ?
Poprawianie relacji interpersonalnych, sztuka budowania porozumienia i dialogu w organizacji
Style komunikacji a relacje biznesowe/zawodowe – jakiego stylu potrzebujemy w naszej organizacji ?
Budowanie kultury otwartości – w relacjach interpersonalnych


komunikacja w organizacji

Zapytanie o ofertę – formularz kontaktowy

 

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere