Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ZARZĄDZANIU  – SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

Jak dobrze wejść w rolę szefa i stać się liderem? Być może chcesz poprawić jakiś aspekt swojego zarządzania, lepiej zrozumieć naturę ludzkich zachowań i mechanizmów społecznych; zmienić kulturę lub podnieść morale w swoim zespole/ organizacji, co przełożyłoby się na podniesienie kultury zarządzania, relacje i nastawienie a tym samym wzrost inicjatywności i atmosferę wokół współpracy. Być może szukasz inspiracji jak poprawić kulturę realizacji w zespole osób Tobie podwładnych lub chcesz odbyć warsztat dotyczący osobistego stylu zarządzania w kontekście rozwoju osobowości – lidera – w nawiązaniu do wewnętrznych zasobów Inteligencji Emocjonalnej?

Jeśli tak – to zapraszamy do rozmowy na temat interesującego Cię zakresu szkolenia menedżerskiego z obszaru psychologii osobowości, dynamiki relacji międzyosobowych, budowania zespołów, kultury empowermentu opartej na wewnętrznych zasobach motywacji oraz zagadnień pokrewnych dziedzinie psychologii zarządzania.

Dobre zarządzanie jest wypadkową szeregu czynników składających się na kompetencje lidera, które stanowią tzw. ekstensję – (rozszerzenie) jego osobowości, sposobu pojmowania świata, filozofii działania, wartości, w które wierzy, doświadczeń życiowych, poglądu na ludzką naturę i naturę ludzkich zachowań, jak i na sposób podejścia do zarządzania poprzez wybór sposobu osobistego oddziaływania na innych – co przekłada się na kulturę pracy, a w konsekwencji osobistą drogę do sukcesu – jako lidera.

Takie podejście do zarządzania traktuje o tym, że na kierowniczych stanowiskach sama fachowość nie wystarcza, aby wywierać pozytywny wpływ na relacje międzyludzkie. Niezbędna staje się tzw. „kompetencja społeczna” czy „inteligencja emocjonalna” w relacjach międzyosobowych – w zarządzaniu. Kształtowania podejścia, które powinniśmy zacząć do samych siebie.

Warto zatem wyjść od pogłębionej refleksji i rozwoju samoświadomości – jako osoby pozostającej w roli lidera stawiając sobie pytanie: „Jaki jestem gdy ktoś inny nie jest takim, jakim chciałbym go mieć”? Jaki jestem w stosunku do siebie oraz innych gdy na drodze realizacji określonych zamierzeń (urzeczywistniania wizji i osiągania rezultatów) pojawiają się trudności i ograniczenia? Jak wówczas zwracam się do ludzi i jaki styl zarządzania przybieram?

Zarządzanie to także taka umiejętność – która jest sztuką odwoływania się do tego, co w innych osobach jest najlepsze. Stąd tak istotna wydaje się być Inteligencja Emocjonalna menedżerów – w zarządzaniu. To dobywanie się wewnętrznych pokładów ludzkich możliwości złożonych z wyobraźni, odwagi, twórczego potencjału, siły woli i konsekwencji jak również chęci zaangażowania się w działania będące przedmiotem pracy – jednym słowem oddania istotnej części samego siebie na rzecz określonej idei.

To taki rodzaj oddziaływania, który w dynamice relacji międzyosobowych – buduje pozytywną energię.

W czym zatem problem?

Kompetencja szefa, lidera – sprawnego menedżera kierującego ludźmi a nie tylko zadaniami może tylko po części być nam dana, jako zespół cech osobowościowych nabytych i rozwiniętych w toku życiowego i „emocjonalnego dorastania” lecz w istotnej mierze kształci się na drodze poznania i zrozumienia ludzkich zachowań w aspekcie modeli wyjaśniających – pochodzących z dziedziny: psychologii, antropologii, socjologii czy neurobiologii.

I tu dochodzi do głosu problem ważnego rozróżnienia – jakie bywa pomijane w aspekcie nabywania owej kompetencji w zarządzaniu – nie tylko strony merytorycznej ale i funkcjonalnej – osobowej: Integracji tego co określamy mianem „profesjonalizmu” na tle naszej „autentyczności” i „człowieczeństwa”.

Przywództwo skuteczne w oddziaływaniu – w jakimś aspekcie będzie efektem wewnętrznego procesu uzgodnienia własnej tożsamości w zarządzaniu – będzie wypracowaniem określonego podejścia, stylu zarządzania z powiązaniem naszych umiejętności z cechami charakteru (naszej osobowości).
Kultura, jaką wytwarzamy w zarządzaniu jest i będzie ową ekstensją (rozszerzeniem) naszej osobowości.

Jak więc nabywać kompetencje społeczne menedżera nie rezygnując z pozostawania sobą?

Realizację szkolenia dla menedżerów proponujemy Państwu w dwóch dostępnych formach warsztatu:

1. Opartym na modelu osobowości w ujęciu Analizy Transakcyjnej.
2. Opartym na przeżywaniu i wglądzie w własny potencjał osobowy.

W obu przypadkach nie jest to tylko „trening zachowań” nadający cech społecznej poprawności ale wymaganie nakierowania rozwoju także na wewnętrzną stronę naszego „ja” z uwzględnieniem wewnętrznych przeżyć oraz kontekstu sytuacyjnego. Zamiast stosowania standardowych ćwiczeń – powinniśmy zatem odnieść się do każdego z osobna – do indywidualnej sytuacji oraz zestawu cech osobowości menedżera.

Szkolenia menedżerskie w naszym ujęciu – to odpowiedź na konkretne i osobiste zapotrzebowanie liderów –  na istotne dla nich problemy

 

To program rozwoju dedykowany dla osób
chcących lepiej poznać i zrozumieć siebie na tle relacji z ludźmi;
chcących weryfikować i kształtować własne podejście do zarządzania – w sposobie oddziaływania na innych, poprzez zrozumienie dynamiki relacji
chcących lepiej rozumieć naturę ludzkich zachowań oraz wynikających z tego relacji międzyosobowych
chcących pogłębić swoje zrozumienie – czym jest w praktycznym odniesieniu Inteligencja Emocjonalna – gdy przychodzi nam mierzyć się z sytuacjami dla nas trudnymi (życiowo, społecznie, zawodowo, interpersonalnie)?
chcących budować własną tożsamość i osobowość w zarządzaniu – w realizacji określonej kultury zarządzania
chcących poznać i zrozumieć – jak w świetle współczesnej wiedzy psychologicznej realizuje się skuteczny model przywództwa, który uwzględnia ludzkie potrzeby w tym zakresie

Warsztat pisany pod konkretne zapotrzebowanie.

Zanim zdecydujesz się na szkolenie – powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań:

1. Czego oczekujesz od siebie w aspekcie zarządzania ?
2. Co jest Ci potrzebne aby rozwinąć własny styl – czego chciałbyś się dowiedzieć ?
3. W jakich sytuacjach doświadczasz trudności, które wskazują Ci na potrzebę osobistego rozwoju?
4. W czym upatrujesz sukces swojego zarządzania i jak udział w szkoleniu, obecność trenera, mentora, coacha mogłaby Ci w tym posłużyć za inspiracje?
5. Co interesuje Cię w aspekcie ludzkich zachowań – jaka problematyka pozwoliłaby Ci przemyśleć swoje podejście do zarządzania ludźmi od nowa?
6. Co stanowi odczuwalną barierę w Twoim obecnym widzeniu sytuacji związanych z zarządzaniem z postawami ludzi i z Twoim oddziaływaniem na innych?
7. O czym chciałbyś porozmawiać i jakimi doświadczeniami podzielić się z innymi uczestnikami szkolenia, które wydają Ci się szczególnie interesujące/ istotne?
8. Pomyśl z jakimi osobistymi tematami – płynącymi z Twojego doświadczenia funkcji menedżera przyszedłbyś na to szkolenie – chcąc ponownie przyjrzeć się im z bliska ?
W tego rodzaju warsztacie – nie nastawiamy się na dawanie „gotowych rozwiązań” – tak zwanych uniwersalnych zazwyczaj nie przystających do osobowości menedżera, kontekstu sytuacji czy specyfiki relacji. Dążymy podczas warsztatu do zaistnienia tematu, problemu, zagadnienia – kreując proces umożliwiający uczestnikowi samodzielnie przetestowanie swoich możliwości i granic – we wspólnym doświadczaniu sytuacji z innymi uczestnikami i trenerem.
Jest to więc warsztat, którego celem jest aktywizujące przeżywanie danej sytuacji w celu pogłębienia doświadczenia – samopoznania, zrozumienia, czy pobudzenia wewnętrznych zasobów inteligencji emocjonalnej.

Konsultacje przed dedykowanym programem warsztatu
Dotarcie do istoty zarządzania – wymaga zrozumienia określonej sytuacji, kontekstu oraz umiejscowienia ich w realiach codziennej pracy menedżera dlatego zależy nam, aby uczestnictwo w programie szkolenia menedżerskiego było odpowiedzialną na realne sytuacje i potrzeby dotyczące wskazanych / wybranych aspektów zarządzania. Z tego powodu preferujemy przed udziałem w szkoleniu bezpośrednie konsultacje lub wywiady środowiskowe w Państwa organizacji.
Dla zrozumienia organizacji, położenia osób w niej pracujących dla poznania specyfiki pracy oraz wpisującej się w nią roli szefa.

Dobór modułów szkoleniowych – nie jest w naszym przypadku realizacją tematu szkolenia ale kreowaniem odpowiedzi na występujące problemy w zarządzaniu.

Element uzupełniający warsztaty to program szkoleniowy – z uniwersalnym zakresem wiedzy menedżera w zarządzaniu ludźmi

Realizację poszczególnych tematów – a więc konkretnych zagadnień merytorycznych – poszerzających horyzonty i budujących nowe spojrzenie na zarządzanie możemy realizować dla Państwa poprzez przybliżenie bardzo konkretnych zagadnień – interesujących zazwyczaj menedżerów. Sięgamy tutaj po wiedzę nową – niebanalną i niezbyt powszechną …starając się dostarczyć Państwu nowego spojrzenia na stale aktualne problemy.  To składnik naszej filozofii rozwoju którą znajdziecie Państwo w naszym credo:
„Pytania się nie zmieniły – lecz odpowiedzi się zmieniły…”

Czego zatem mogą dotyczyć zagadnienia z dziedziny psychologii zarządzania?:

1. Komunikacja – jako funkcja Inteligencji Emocjonalnej szefa w zarządzaniu.
To pogłębiony warsztat dotyczący umiejętności interpersonalnych w budowaniu porozumienia i dialogu z innymi

2. Sukces delegowania w funkcji zarządzania, w realizacji idei samoprzywództwa,
kształtowanie odpowiedzialności samodzielności i wewnątrzsterowności w zarządzaniu

3. Psychologia motywacji – o rozumieniu natury ludzkich dążeń i potrzeb
w zakresie rozwijania determinacji, zaangażowania, wytrwałości, samoregulacji oraz realizacji wizji samego siebie

4. Integrowanie ludzi w zespole, w organizacji – o zachowaniach integrujących
sztuka zespołowego rozwiązywania problemów i urzeczywistnianiu wizji / osiąganiu celów

5. Psychologia osobowości – Twoja inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
szkolenie przygotowane w oparciu o koncepcje Analizy Transakcyjnej w zarządzaniu

6. Sztuka realizacji – czyli poszukiwanie czynników efektywności oraz sprawności zarządzania menedżera. Nawiązanie warsztatowe do modeli efektywności zarządzania Organizacją i Zespołami

Więcej na temat wymienionych zagadnień znajdziesz tutaj:

szkolenia menedżerskie

Kontynuacja współpracy w zakresie działań rozwojowych
Zadania poszkoleniowe, konsultacje i indywidualne treningi rozwojowe

Wiemy, że transfer wiedzy wymaga odpowiedniego wzmocnienia i metodycznego wdrożenia / przełożenia na gruncie praktyki, dlatego gotowi jesteśmy uczestniczyć w tym procesie dalszego nabywania i utrwalania umiejętności. Możemy zaproponować Państwu program konkretnego wdrożenia do praktyki zarządzania elementów zarządzania omawianych na szkoleniu i warsztatach
w indywidualnych zadaniach rozwojowych. Są to zadania do pracy własnej, i prowadzone w trybie konsultacji trenera lub powołanych ekspertów. Taka współpraca może być elementem wstępnie ustalonego kontraktu szkoleniowego – zawierająca się w określonym zakresie w cenie szkolenia.

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere