Analiza Transakcyjna w zarządzaniu w relacjach biznesowych

Analiza Transakcyjna w zarządzaniu czyli inteligencja emocjonalna stosowana

Analiza Transakcyjna w zarządzaniu i znaczenie Analizy Transakcyjnej w relacjach biznesowych.

Współczesne przewodzenie ludziom stawia przed menedżerami konieczność posiadania znacznie wyższych kompetencji interpersonalnych niż dawniej. Zmianę w podejściu do zarządzania wymusza nie tylko rynek pracy, ale przede wszystkim rynek konsumencki. Rosnące oczekiwania klientów dotyczące indywidualnego traktowania i spersonalizowanej oferty stawiają przed firmami wymóg kluczowej zmiany – zmiany kultury organizacyjnej.

Budowanie pozycji rynkowej i konstruowanie atrakcyjnej oferty rodzi zapotrzebowanie na indywidualizm, nieszablonowe myślenie, twórczą swobodę działania, szacunek dla niezależnego myślenia, dopuszczanie różnych perspektyw, jak również swobodę w podejmowaniu decyzji – a co za tym idzie zmianę środowiska pracy.
Szef, który nie posiada wysokiej inteligencji emocjonalnej – nie spełnia w organizacji roli lidera, jest autokratyczny i zamknięty na indywidualizm – staje się powoli dinozaurem lub jak powiedziałby Eric Berne – twórca Analizy Transakcyjnej: Skwerem. (od „squere”- co w sloganie amerykańskim oznacza „sztywniaka”).

Elastyczność myślenia – wymaga elastycznego zarządzania a więc umiejętnego podejścia do każdej osoby z uszanowaniem praw dla jej odmienności i indywidualizmu – to prawdziwie trudne wyzwanie dla menedżerów operacyjnych wymagające poważnego potraktowania kompetencji interpersonalnej – inteligencji emocjonalnej. Stuka wyzwalania w ludziach ich potencjału a więc tego co w nich najlepsze – stawia menedżerów w nowej roli.

Rodzi się jednak kluczowe pytanie jak nauczyć kogoś bycia emocjonalnie dojrzałym? Jak skutecznie rozwijać inteligencje emocjonalną w praktyce zarządzania? Jak uczyć czegoś, co wymaga poszerzonej samoświadomości, samoregulacji, empatii, dostrojenia i uważności na innych?

Jak wyposażyć w nowy styl zachowań kogoś ze skłonnością do władzy, dużą dawką testosteronu – samca alfa z aspiracjami i tzw. „gadzim mózgiem emocjonalnym”?

Jednym z dostępnych rozwiązań do jakich chcielibyśmy zachęcić menedżerów jest warsztat z Analizy Transakcyjnej. To naszym zdaniem jedno z kluczowych szkoleń dla rozwoju osobowego menedżerów.

Więcej o zagadnieniu znajdziesz tutaj: Analiza Transakcyjna szkolenie

 Analiza Transakcyjna – Dlaczego?

Warsztat pozwala nieco abstrakcyjne pojęcie inteligencji emocjonalnej ująć w określone ramy (model postępowania) i sprowadzić do bardzo konkretnych zachowań. Wiedza z  zakresu Analizy Transakcyjnej w naturalny sposób staje się konkretna i stosowana. Koncepcja Analizy Transakcyjnej – w zarządzaniu, to realne i znaczące podniesienie kompetencji menedżerów w aspekcie psychologii zarządzania.  Proponujemy Państwu szkolenie i warsztat, które  poprzez model wyjaśniający udziela wielu odpowiedzi menedżerom na szereg pytań dotyczących zrozumienia natury ludzkich postaw oraz zachowań.

Szkolenie w formie warsztatów dotyczy rozwoju kompetencji interpersonalnych opartych na jednej z kluczowych koncepcji osobowości i kształtowania relacji i postaw w zakresie:

1. rozumienia ważnych aspektów osobowości – mających wpływ na stosunki międzyludzkie
2. poznania dynamiki relacji międzyosobowych – dlaczego ludzie reagują tak a nie inaczej w określonych sytuacjach?
3. umiejętności osobistego oddziaływania na innych poprzez – nawiązanie do określonego aspektu osobowości tzw. Stanu Ja
4. umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami – trudne rozmowy z współpracownikami
5. inspirowania i wyzwalania w ludziach ich potencjału osobowościowego – spontaniczności i twórczości
6. dostrojenia stylu komunikacji budującego pozytywne nastawienie i relacje
7. niwelowania i zapobiegania sytuacjom konfliktowym i eskalowaniu emocji
8. rozumienia siebie i własnych reakcji na określone sytuacje, pogłębienie samoświadomości
9. uwalniania się od wewnętrznych ograniczeń, dominacji negatywnych Stanów „ja” w relacji do innych
10. modelowania podejścia do określonych sytuacji, uwolnienia od negatywnych nawyków komunikacyjnych
11. poszerzania własnej perspektywy i elastyczności w ocenie sytuacji i odniesienia do niej

Fenomen warsztatu ujętego w ramy Analizy Transakcyjnej – wynika z tego, że zrozumienie określonych mechanizmów ludzkich zachowań odbywa się na przejrzystym modelu, pozwalającym na niemal natychmiastową zmianę podejścia do określonych (np.problematycznych dotąd) sytuacji oraz wypracowanie nowych – pod względem nabytych umiejętności- algorytmów postępowania.

Analiza transakcyjna w zarządzaniu – wpływa na rozwój kompetencji menedżerskich a stosowana w praktyce kształtuje w nowy sposób kulturę zarządzania – stanowi też doskonałą podbudowę dla umiejętności i rozumienia znaczenia stosowania różnych stylów kierowania. Jeśli chcą Państwo podnieść kulturę relacji w firmie oraz wpłynąć na  kulturę organizacji lub zespołów warto za podbudowę swojego stylu zarządzania wybrać mechanizmy zachowań opisane w Analizie Transakcyjnej: psychologii gier, trójkąta dramatycznego, skryptów życiowych i innych zagadnień z dziedziny psychologii osobowości oraz ludzkich zachowań.

Analiza transakcyjna w zarządzaniu – dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Dla wszystkich grup społecznych i zawodowych, dla których kluczowe znaczenie mają umiejętności interpersonalne.
Realizujemy także autorskie programy dedykowanie z uwagi na specyfikę potrzeb:
• menedżerom – Analiza Transakcyjna w zarządzaniu
• handlowcom – Psychologiczne aspekty kontaktu z klientem, znaczenie transakcji psychologicznych w procesie sprzedaży
• konsultantom – Dynamika relacji międzyosobowych,

Analiza Transakcyjna w Zarządzaniu i w  relacjach  biznesowych  – użyteczność koncepcji

 • Podnosi znacząco kompetencje interpersonalne w relacjach w współpracownikami
 • Przybliża perspektywę rozumienia siebie oraz własnej inteligencji emocjonalnej
 • Dostarcza model wyjaśniający wobec przyczyn i mechanizmów ludzkich zachowań
 • Pogłębia intuicję oraz poznanie dla lepszego rozumienia ludzkich motywacji oraz postaw
 • Uwalnia od skłonności do manipulacji oraz gier psychologicznych uprawianych w pracy
 • Otwiera perspektywę budowania relacji opartych na zaufaniu i autentyczności
 • Pozwala lepiej rozumieć dynamikę relacji międzyosobowych w codziennych sytuacjach
 • Wyznacza dobre wzorce zachowań – w sztuce pozytywnego oddziaływania na innych
 • Ukazuje kierunek rozwoju w pracy z podwładnymi nad ich postawami, np. wobec trudności
 • Pomaga w zrozumieniu samego siebie poprzez pogłębioną samoświadomość i samopoznanie
 • Wskazuje na kluczowe czynniki rozwoju relacji interpersonalnych mających wpływ na budowanie kultury zarządzania, kultury organizacji
 • Służy do opisu organizacji, wzorców zachowań i określonej charakterystyki kultury jak i wynikających z tego konsekwencji
 • Dostarcza menedżerom autodiagnozy: „jaki jestem, gdy ktoś inny nie jest takim jakim chciałbym go mieć”?
 • Stwarza solidny fundament dla rozumienia – czym jest zarządzanie ludźmi oraz jak pogłębiać swój warsztat w aspekcie stylów kierowania i przywództwa
 • Podnosi kulturę zarządzania – ukierunkowując zachowania menedżerów na różne style kierowania oraz koncepcje przywództwa

W planowaniu rozwoju kompetencji menedżerskich warto odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim zakresie menedżerowie zaznajomieni są z koncepcją i praktycznym odniesieniem do Analizy Transakcyjnej – jako istotnej wiedzy z obszaru psychologii zarządzania.

Analiza Transakcyjna  – Zagadnienia merytoryczne

 • Dynamika relacji miedzyosobowych – wyjaśnienie jak budować udane/ komplementarne transakcje
 • Czym są transakcje psychologiczne zawierane przez nas na wiele sposobów każdego dnia?
 • Analiza funkcjonalna – mechanizmy zachowań ludzi pod wpływem określonych Stanów Ja,
 • Analiza strukturalna – składniki osobowości R D Dz, sposoby rozpoznawania Stanów ja
 • Stany ja – jak lepiej rozumieć i odczytywać sposób zachowań własny  oraz innych
 • Twój psychologiczny autoportret – dlaczego myślisz, czujesz i działasz w określony sposób?
 • Kwestionariusz stanów osobistych – autodiagnoza oparta na tzw. Egogramie, jaki jestem ?
 • Zastosowanie Analizy Transakcyjnej do opisu kultury organizacyjnej i stylu zarządzania
 • Analiza poszczególnych transakcji psychologicznych – strategie stanów ja w zarządzaniu
 • Znaki rozpoznania – czyli w jaki sposób dajemy pozytywne i negatywne wzmocnienia ?
 • Nasze przeświadczenia i błędy w motywacji, problem zniekształceń poznawczych i błędnej oceny
 • Nasze pozycje życiowe – i ich wpływ na otoczenie, dlaczego postrzegamy, interpretujemy, przeżywamy oraz rozgrywamy poszczególne sytuacje właśnie tak?
 • Znaczenie strukturalizacji czasu w budowaniu atmosfery wokół współpracy i pozytywnego inspirującego środowiska
 • Problem gier psychologicznych – czyli w co grają ludzie w przedsiębiorstwach – zachowania i taktyki psychologiczne
 • Trójkąt dramatyczny – czyli diabelskie koło relacji, jak uwolnić się od negatywnych schematów zachowań?
 • Nasze życiowe role, scenariusze i skrypty – które osłabiają naszą kondycję społeczną i życiową
 • Jak kształtować nasze dojrzałe relacje interpersonalne – w zarządzaniu, w relacjach biznesowych?
 • Jak przełożyć Analizę Transakcyjną na określony styl zarządzania?

Użyta tutaj terminologia – pochodzi  z koncepcji Analizy Transakcyjnej / w czasie warsztatów wszelkie zagadnienia stają się dla uczestników jasne i zrozumiałe. Otrzymujecie Państwo spory zasób wiedzy merytorycznej – ujętej w poszczególne sesje warsztatowe. Szkolenie ma na celu realny wzrost kompetencji.

Wartość szkolenia z Analizy Transakcyjnej

W odpowiedzi na zapytanie – przysyłamy opis warsztatów oraz poszczególnych sesji wraz z ofertą.

Zobacz także:  zagadnienie  Inteligencji Emocjonalnej w zarządzaniu

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere