ANALIZA CZYNNIKÓW MOTYWACJI

Analiza czynników motywacji na tle systemów motywacyjnych w organizacji może w istotny sposób wpłynąć na zmianę podejście menedżerów do zarządzania.

I. Analiza Czynników Motywacji

To działanie odwołujące się do pomiaru czynników motywacji, jakie występują w organizacji, w zespole, w wybranej grupie pracowniczej czy zawodowej. Identyfikacja czynników wraz z ich interpretacją pozwala przeanalizować i zrozumieć motywy działania zaangażowanych w działania zawodowe osób.
Pomiar pozwalający poznać strukturę motywacji danej grupy może okazać się pomocny w zarządzaniu, przy:
• tworzeniu i dalszemu rozwijaniu motywującej kultury organizacji i atmosfery
• pogłębianiu kompetencji menedżerów w zakresie problematyki motywacji i podejścia do współpracowników
• rozwijaniu środowiska i warunków dla wysokiego stanu motywacji współpracowników
• rozumieniu potrzeb psychologicznych – mających wpływ na model relacji,  charakter współpracy, stan zaangażowania w pracę
• tworzeniu systemów i rozwiązań w oparciu o udział odpowiednich – zidentyfikowanych czynników motywacyjnych w organizacji
• pogłębieniu świadomości obecnego stanu motywacji, zaangażowania i satysfakcji współpracowników na tle identyfikacji i skorelowania dwóch elementów pomiaru:
1. Co w istocie motywuje / motywowałoby ludzi w pracy?
2. W jaki sposób motywuje ich firma / jak działają obecne systemy i sposób zarządzania ?

Rezultaty diagnozy dają wiedzę i wgląd w zakres zgodności pomiędzy rzeczywistymi potrzebami pracowników (dotyczącymi obszaru motywacji) a sposobem „motywowania” ich przez organizację. Różnice w otrzymanych współczynnikach pozwalają na modyfikacje sposobów oddziaływania.

Analiza Czynników Motywacji może stanowić dobre uzupełnienie dla szkoleń menedżerskich z zakresu motywacji, pozwala zidentyfikować i zrozumieć potrzeby psychologiczne – stwarzając inspiracje do ich zaspokojenia. Dostrzeganie potrzeb i uwarunkowań psychologicznych w pracy jest elementem wysokiej kultury zarządzania opartego na przywództwie i wyzwalaniu w ludziach ich najlepszego potencjału.

II. Reiss Motivation Profile

RMP

W zakresie badań nad motywacją proponujemy Państwu także gotowe narzędzie diagnostyczne:
Reiss Motivation Profile – to naukowo zweryfikowana – potwierdzona badaniami empirycznymi metoda pomiaru motywacji. Pozwala zidentyfikować obszary motywacji diagnozowane na podstawie:

16 czynników motywacji – tzw. motywów życiowych poddanych badaniu, które zdaniem twórców kształtują strukturę motywacji ludzi, mają wpływ na osobowość i sposób działania.
Władza – jako czynnik wskazujący na potrzebę przywództwa i wywierania wpływu czy świadczenie dla innych usług i wykonywanie skuteczne zadań.
Niezależność – pokazuje jak kształtujemy nasze relacje z innymi ludźmi, jak ważne jest dla nas poczucie autonomii oraz na ile potrzebujemy bliskości psychicznej innych osób.
Ciekawość – pokazuje rolę odgrywa dla nas wiedza i w jakim celu ją zdobywamy
Uznanie – jako czynnik budowania przez nas pozytywnego wyobrażenia o sobie. Przez kogo lub poprzez co budujemy swoje wyobrażenie o samych sobie?
Porządek – Informuje, jaka rolę odgrywają w naszym życiu uporządkowanie – jako porządek rzeczy i jasne zasady
Gromadzenie – Informuje, jakie znaczenie ma posiadanie rzeczy i otaczanie się nimi
Honor – Odzwierciedla nasz stosunek do pryncypiów
Idealizm – Jakie znaczenie maja dla nas idee oraz angażowanie się w sprawy społeczne
Kontakty społeczne – mówi o potrzebie kontaktów z ludźmi
Rodzina – ukazuje jakie znaczenie dla osób ma okazywanie troski i opieki najbliższym
Status – Informuje o potrzebie prestiżu i przynależności do danej grupy
Rewanż – ujawnia potrzebę rywalizacji i konkurowania z ludźmi na tle doznawania harmonii
Piękno – mówi o o znaczeniu w naszym życiu estetyki i zmysłowości
Jedzenie – jaki wpływ ma jedzenie na zadowolenie z życia
Aktywność fizyczna – jak ruch i wysiłek fizyczny wpływa na zadowolenie z życia
Spokój – mówi o znaczeniu stabilizacji emocjonalnej

Kwestionariusz badawczy – zawiera 128 pytań wskazując, które z wymienionych wartości są kluczowe dla badanej osoby. Kolorystyka – wyraża zakres występowania czynnika kolor czerwony – określa niski współczynnik występowania natomiast zielony – wysoki.

Przykładowy graficzny obraz wyników badania:

analiza czynników motywacji
Motywacja – zdaniem autorów jest odzwierciedleniem wartości, które wyznajemy. Nasze podejście – wynikające z naszej motywacji odwołuje się do wartości, jakimi się w życiu kierujemy i jak podejmujemy decyzje w związku z reprezentowanymi wartościami.
Oferta współpracy z Reiss Motivation Profile

Wykonanie indywidualnego badania czynników motywacji wraz z opracowaniem i rozmową coachingową. Wgląd w siebie i własne motywy działania, uświadomienie sobie potrzeb.
Warsztat z podstaw metodyki Reiss Motivation Profile. Wykonywanie badań motywacji dla zespołów, menedżerów kierujących grupami pracowniczymi – wszędzie tam, gdzie ważne są: zespołowość, współpraca i świadome tworzenie środowiska pracy w atmosferze motywacji. Poszerzenie świadomości odmienności, perspektywie poznawczej świata.
Badania wybranych grup zawodowych lub społecznych z wykorzystaniem metodyki Reiss Motivation Profile. Ocena czynników zaangażowania na tle zarządzania daną grupą w organizacji. Wsparcie dla rozwijania kultury zarzadzania opartej na automotywacji, zbudowanej na rozwoju pracowników pod kątem samodzielności, samoprzywództwa, poczucia sprawstwa i przyjmowania odpowiedzialności za powierzony zakres zadań.

RMP_rozwój RMP_coachingRMP_strategia
Badanie stanowi dobry punkt wyjścia do rozumienia motywacji, poszerzania kompetencji w zarządzaniu w zakresie stylów kierowania, przywództwa, przywództwa zespołowego tworzenia środowiska motywacyjnego i rozwijania wysokiej kultury zarządzania.

Uwrażliwienie na czynnik ludzki – aspekt personalny współpracy z ludźmi. Obraz stanu motywacji pozwala także na weryfikacje systemów motywacyjnych praktykowanych przez menedżerów i działy HR.
Powód dlaczego?
Zadaniem twórców proponowanego narzędzia test spełnia kryteria naukowe – wynikające z badań empirycznych, jako:
• Wiarygodny – zweryfikowane naukowo potwierdzone badaniami
• Spersonalizowany – pozwala na charakteryzowanie motywacji poszczególnych osób
• Innowacyjny – bada czynniki zachowań do jakich dochodzi pod wpływem motywacji
• Prawdziwy / rzetelny – weryfikuje prawdziwość udzielanych w badaniu odpowiedzi
• Niezmienny – wyniki badań określają stały profil motywacyjny
• Elastyczny w zastosowaniu – wspiera zarządzanie, rozwój, budowanie zespołów i systemów
• Mało zajmujący – badanie wymaga zaledwie 20 minut uwagi – w systemie on – line
• Opisowy – daje wykładnie dotycząca interpretacji wyników, przez osobę kompetentną w zagadnieniach motywacji (certyfikowanego trenera – z uprawnieniami do przeprowadzenia testu)

Z naszej perspektywy – firmy szkoleniowej test / i badanie może stanowić dobre uzupełnienie materiału merytorycznego w zakresie rozumienia i budowania stylu zarządzania opartego na wysokim stanie motywacji. Wyniki i wnioski stanowią bazę do tworzenia interesujących warsztatów z zakresu motywowania pracowników i szkoleń z motywowania.

Zapraszamy do oglądnięcia oferty:     szkolenie z motywowania pracowników

motywowanie
Motywowanie

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere