Zespół szkolenie

Zespół szkolenie z  efektywnej  współpracy  w  zespole

Problematyka tego szkolenia / warsztatu dotyczy zwiększenia świadomości współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami w zespole, usprawniania procesów decyzyjnych oraz operacyjnych ukierunkowanych na lepsze wykorzystanie potencjału zespołu.

Zespól szkolenie dla poprawiania ważnych elementów współpracy

Jest to szkolenie zbudowane na kanwie zadań zespołowych w których uczestnicy mają okazję zaobserwować i przemodelować sposób działania w zakresie czynników sukcesu pracy zespołowej takich jak:

1. Komunikacja – nakierowana na identyfikację problemów i wypracowywanie konstruktywnych rozwiązań
2. Wykorzystanie potencjału zespołu – przez lepszy podział ról i przydzielanie funkcji w zespole
3. Usprawnianie procesów decyzyjnych – i szybkości reagowania na odchylenia
4. Poprawę organizacji działań operacyjnych – w obrębie struktury i funkcjonalności zespołu
5. Zintegrowanie działań poprzez identyfikacje i rozwijanie zachowań integrujących
6. Zwiększanie zaangażowania poprzez budowanie kultury zarządzania opartej na motywacji
7. Ukierunkowanie relacji na poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań poprzez rozwój kompetencji interpersonalnych oraz kształtowanie metodycznego/systemowego myślenia w działaniu
8. Wyeliminowanie barier wynikających zaszłości, złych nawyków i niedopracowanych procedur
9. Unaocznienie współzależności, jaka wynika z pracy zespołowej i pogłębienie świadomości zespołowej
10. Kształtowanie myślenia na poziomie tzw. „umysłu zespołowego”
11. Tworzenia atmosfery wokół współpracy – określanej kulturą zarządzania
12. Empowerment – czyli nastawienie na rezultaty i współpraca dla wyników

W zależności od sytuacji związanej z identyfikacją potrzeb rozwojowych dla zespołu przygotowujemy poszczególne moduły będące przedmiotem warsztatu.
Poprzez symulacje określonych sytuacji, zjawisk, zachowań zachodzących w zespole identyfikujemy podczas szkolenia obszary rozwojowe.

Dla poprawienia wartości merytorycznej warsztatu – bazujemy na zadaniach, grach zespołowych zorientowanych na określony obszar kompetencji zespołu oraz warsztatach wypracowujących nowe podejście usprawniające poszczególne procesy i procedury.

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że szereg aspektów współpracy zespołów – jest pozytywnie oceniana przez uczestników na poziomie deklaracji ….co nie znajduje potwierdzenia w działaniu. Dlatego dla unaocznienia występujących problemów, dysfunkcji w zespole oraz określenia obszarów rozwojowych proponujemy uczestnikom wykonanie określonych zadań aby zaobserwować model działania / sposób postępowania.

Obszary wymagające usprawnienia – stają się w następstwie obserwacji – przedmiotem warsztatu, przekazania wiedzy merytorycznej lub nauczenia określonej metody działania.

Usprawnianie efektywnej współpracy – naszym zdaniem – ma swoje źródło w:

• Uświadomieniu / unaocznieniu uczestnikom określonej dysfunkcji
• Pobudzeniu refleksji nad zmiana podejścia – zbudowaniu motywacji do zmiany
• Wypracowaniu / pokazaniu innego sposobu działania
• Kształtowaniu nowego podejścia poprzez modelowanie zachowań
• Tworzenie nowych standardów dla utrwalenia określonych modeli postępowania i procedur
• Budowanie poczucia dumy i wzajemnego zaufania

Metoda działania:

• Wyznaczenie uczestnikom zadań zespołowych do wykonania
• Symulacje
• Udzielanie informacji zwrotnej – moderowanie dyskusji służącej refleksji
• Facylitacja, oraz dyskusja moderowana
• Prezentacja wiedzy – pokazywanie metody
• Warsztat służący poznaniu i zrozumieniu metody
• Trening zachowań
• Coaching dla zespołu
• Opisywanie procesów i wyznaczanie nowych standardów w oparciu o nowy model zachowań oraz czynniki sukcesu efektywnego zespołu
• Tworzenie twórczej oraz ciekawej dla uczestników atmosfery pracy nad zagadnieniem
• Implikacje praktyczne – odniesienie do istoty pracy danego zespołu

W toku identyfikacji specyficznych potrzeb szkoleniowych, wywiadów środowiskowych, analizy sytuacji danego zespołu – warsztat dotyczyć może określonego aspektu stanowiącego barierę dla efektywnej współpracy takiego jak:

• Usprawnienie organizacji i zarządzania
• Zmiana stylu kierowania
• Rozwiązanie sytuacji konfliktowych
• Poprawienie kompetencji interpersonalnych
• Poprawienia komunikacji w zespole / efektywności przepływu informacji
• Wypracowanie konsensusu i porozumienia w obszarach współpracy wymagających wynegocjowania porozumienia, dokonania uzgodnień lub wyrażenia wzajemnych oczekiwań
• Wypracowania standardów pracy – mających wpływ na zwiększenie motywacji
• Opisanie i usprawnienie określonych procesów wewnątrz zespołu.

W organizacji szkolenia i przygotowaniu modułów proponujemy Państwu dwa podejścia:

1. Usprawnianie pracy zespołu na poziomie operacyjnym (metoda działania)
– dotyczy on poszczególnych zachowań i sposobu działania zespołu podczas wykonywania zadań
2. Usprawnianie pracy zespołu na poziomie psychologicznym (psychologia zarządzania)
– związanym z poprawą relacji, zwiększaniem zaangażowania i motywacji budowaniem morale, poczucia odpowiedzialności i wspólnoty oraz budowaniem wzajemnego nastawienia – woli do współdziałania.

Działania ukierunkowane na rozwój określonych cech zespołu, takich jak:

  • Określony udział – dwóch lub więcej ludzi, których współzależność i relacje można określić poprzez role, jakie spełniają.
  • Świadomość bycia w grupie – uczestnik zespołu ma poczucie bycia w nim, postrzega zespół jako jedność, potrafi zidentyfikować występujące współzależności.
  • Poczucie wspólnego celu – uczestnicy zespołu mają wspólne powody uczestnictwa we wzajemnych działaniach wspólne cele, zamierzenia lub zainteresowania.
  • Współzależność – uczestnicy rozumieją znaczenie współudziału i potrzebują wzajemnego wsparcia, kompetencji i działań dla uskutecznienia celu.
  • Interakcja – uczestnicy zespołu komunikują się wzajemnie ze sobą, wpływają na siebie, reagują co kształtuje ich zdolność lepszego postrzegania sytuacji.
  • Normy – uczestnicy przestrzegają pewnych pisanych i niepisanych norm postępowania budując określona kulturę i morale.
  • Struktura – istnieje pewien określony udział ról w zespole.
  • Zdolność do działania w jedności – zespół może działać jak pojedynczy organizm, tworząc coś, co określa się czasem jako „ducha zespołu” lub „umysł zespołowy”.

Modelowanie efektywnej współpracy zespołowej poprzez

• Zrównoważone role budujące potencjał zespołu
• Jasne i uzgodnione cele – określające tożsamość
• Otwartość komunikacyjną i konstruktywną wymianę perspektyw
• Wsparcie i zaufanie – wynikające z wartości nadrzędnych i morale
• Współpracę zdolna do przekraczania problemów i konfliktów
• Trafne postępowanie – poprzez adekwatne definiowanie problemów i czynników sukcesu
• Właściwe kierownictwo – kształtujące elastyczność i zaangażowanie
• Systematyczny przegląd – weryfikację założeń i aktualizację
• Rozwój indywidualny – odniesienie do osobistych aspiracji
• Właściwe relacje międzygrupowe – kompetencje społeczne
• Szeroki przepływ informacji

Konstruowanie zespołu / usprawnianie zarządzania w oparciu o model PERFORM: na postawie koncepcji Kena Blancharda opublikowanej w „Przywództwo Wyższego Stopnia” – Blanchard o przywództwie i Tworzeniu Efektywnych Organizacji.

Przykładowe scenariusze zadań zespołowych – do których przygotowujemy scenariusz pod kątem   efektywnej współpracy w zespole:

 

team building team coaching

Zaglądnij do naszej fotogalerii obrazującej szkolenia powiązane z  grami zespołowymi:

Planowanie akcji dla zespołu

Zagadnienia pokrewne  można znaleźć … tutaj 

Szkolenia menedżerskie
budowanie zespołu

 

 

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere