Szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie – wzrost  świadomości i kluczowych kompetencji w zarządzaniu

Szkolenia menedżerskie realizujemy ujmując zagadnienia związane z zarządzaniem w następujących perspektywach:

 • Organizacyjnej
 • Zespołowej,
 • Interpersonalnej, 

Tworzymy programy szkoleniowe, warsztaty oraz ćwiczenia w taki sposób aby znalazły one odniesienie praktyczne do każdej z powyższych perspektyw – dając menedżerom przekrój zagadnień dla zrozumienia problematyki zarządzania.

Szkolenie menedżerskie i warsztaty z zarządzania  realizujemy w programach oraz projektach opracowywanych w oparciu o zdefiniowany wcześniej zakres potrzeb rozwojowych.

Zakres zagadnień dotyczących szkoleń menedżerskich

Zarządzanie organizacją:  wizje, normy i wartości, procesy, kultura organizacyjna, czynniki efektywności organizacji. Organizowanie i optymalizowanie procesów pracy w osiąganiu efektywności w zarządzaniu.

Budowanie, formowanie i rozwijanie zespołów:  w aspekcie efektywności i osiąganej dojrzałości, tworzenie karty zespołu oraz standardów pracy, rozwijanie komunikacji oraz umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów oraz pracy w formule projektowej.

Rozwijanie kompetencji interpersonalnych:  koniecznych w zarządzaniu i mających wpływ na postawy i zachowania współpracowników: psychologia zarządzania ludźmi, przywództwo, motywowanie, zarządzanie poprzez cele oraz delegowanie, zarządzanie zmianą, rozumienie mechanizmów zachowań pracowników w odniesieniu do pojawiających się trudności,  trudne sytuacje szefowskie, budowanie porozumienia poprzez dialog – negocjacje i mediacje, budowanie autorytetu, inteligencja emocjonalna w zarządzaniu.

Warunek M.E.C.E. w przygotowaniu rozwiązania szkoleniowego

Opracowane dla Państwa szkolenie menedżerskie będzie spełniać powyższy warunek. Przyjęte rozwiązania muszą być:

 • wzajemnie wykluczające – każdy element rozwojowy jest odrębnie zdefiniowaną kwestią dla rozwiązywanego problemu, dla rozwijania danej kompetencji
 • łącznie wyczerpujące – suma przyjętych rozwiązań – jest działaniem wystarczającym dla osiąganego celu rozwojowego

W szkoleniach menedżerskich – tworzymy rozwiązania w taki sposób aby uczestnicy mogli zobaczyć szereg zależnych czynników,  które mają wpływ na zarządzanie. Problematyka szkolenia ma zazwyczaj charakter modułowy.  Sięgamy do różnych zagadnień z dziedziny psychologii, antropologi kultury, socjologii – dając menedżerom wyczerpujące ujęcie tematu w aspekcie omawianego zagadnienia … Nie tworzymy programów w ujęciu tematycznym – lecz problemowym – wychodząc od zdefiniowanego wcześniej problemu dotyczącego danego aspektu zarządzania. Pytamy:

 • Co jest problemem?
 • Co składa się na problem?
 • Co stoi na szczycie hierarchii problemu?
 • Czy rozwiązujemy właściwy problem?

Dlatego uzyskane na szkoleniu dla menedżerów odpowiedzi na tak postawione pytania – dają  poczucie spójności myślenia i skoordynowanego działania w dalszym podejściu do zarządzania.

Szkolenia menedżerskie – warsztaty czy sesje treningowe – realizujemy z nawiązaniem  do problematyki realnego zarządzania:

krótkie terminy, oczekiwanie wyników, wdrażanie zamian w organizacji, usprawnianie systemów zarządzania, korygowanie odchyleń i kontrola rezultatów – narzucają menedżerom wielość spraw i konieczność szybkiego tempa działania. Do tych wyzwań – oprócz umiejętności sprawnego kierowania realizacją – dokłada się niezwykle ważny „czynnik ludzki”: budowanie morale, podnoszenie zaangażowania, kształtowanie odpowiednich postaw, wpływanie na kształt pozytywnych relacji wewnątrz firmy, rozwiązywanie codziennych sytuacji konfliktowych i dbałość o właściwe kontakty z klientami innymi słowy tworzenie odpowiedniej kultury zarządzania wewnątrz organizacji i w zespołach.

Szkolenia menedżerskie – propozycje poszczególnych modułów dotyczą zagadnień związanych ze specyfiką pracy menedżerów:

 • Służą za inspirację do budowania efektywnych organizacji w oparciu o czynniki kształtujące jej kulturę
 • Wskazują ważne aspekty tworzenia dojrzałych – dobrze działających zespołów
 • Modelują kompetencje pozwalające budować wartościowe relacje interpersonalne.

Program szkoleń menedżerskich – każdorazowo pisany jest pod kątem rozpoznanych lub uzgodnionych z Państwem potrzeb rozwojowych. Kładziemy nacisk na dostarczanie dużej dawki wiedzy merytorycznej  dla budowania świadomości menedżerów na temat ważnych w zarządzaniu aspektów ludzkich zachowań.
Warsztat z założenia stanowi zestawienie staranie dobranych modułów tematycznych a prezentowane podczas szkoleń i warsztatów zagadnienia – przygotowane są tak, by ich treść była: nowatorska – dostarczająca nowej wiedzy, inspirująca – kształtująca nowe podejście do zarządzania i praktyczna – odwołująca się do realiów firmowych.


Proponujemy Państwu zarówno szkolenia dwu dniowe jak również rozbudowane cykle szkoleniowe złożone z tematów szkoleń o zarządzaniu – których wykaz znajdziecie Państwo także  w zakładce:  ZARZĄDZANIE   oraz w odsyłaczach poniżej.

Zagadnienia:

Szkolenia dla menedżerów:    Wejść  w  role  szefa – o  zarządzaniu  ludźmi

Każdy szef chciałby kierować ludźmi odpowiedzialnymi, zdolnymi do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykazującymi inicjatywę w działaniu, dalekimi od narzekań – gotowymi brać „sprawy w swoje ręce”.
A jednak nie każdy szef – jest świadomy mechanizmów, które stoją za osiąganiem tego typu rezultatów; odpowiednich postaw. Zagadnienia z dziedziny psychologii osobowości oraz dynamiki relacji międzyosobowych – mogą dać tutaj kilka znaczących podpowiedzi. Moduł dotyczy kwestii odpowiedniego pełnienia ról szefowskich i zwraca uwagę na tzw.  błędy psychologiczne popełniane wobec ludzi w zarządzaniu.

Opracowany warsztat może dotyczyć także zagadnień przygotowujących młodych – mniej doświadczonych menedżerów do pełnienia swojej roli.

Zobacz także:

psychologia zarządzania

Psychologia zarządzania

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Szkolenia menedżerskie  z  elementami  przywództwa:  Inteligencja  emocjonalna  w  zarządzaniu

Moduł zbudowany na koncepcji Analizy Transakcyjnej lub w innym wariancie odwołujący się do treningu / warsztatu metodą aktywizującą przeżywanie odnosi się do sposobu zarządzania oraz osobistego oddziaływania na postawy i zachowania współpracowników. Uzmysławia silne korelacje pomiędzy zachowaniem szefa – a reakcją pracownika. Wskazuje jak poprzez zmianę stylu komunikacji oraz form relacji (tzw. transakcji psychologicznych) budować i wzmacniać postawy tzw. Dorosłego Sterującego – co w praktyce oznacza kształtowanie i wzmacnianie u ludzi zachowań takich jak: odpowiedzialności, samodzielności (tzw. wewnątrzsterowności)  w rozwiązywaniu problemów.
Koncepcja przybliża na tle tzw. transakcji psychologicznych wzorce zachowań odpowiadające wysokim kompetencjom społecznym – interpersonalnym oraz umiejętnościom budowania dojrzałych, partnerskich i zrównoważonych relacji. Podnosi kompetencje szefów w budowaniu porozumienia i w pozytywnym oddziaływaniu na zespół współpracowników. Warsztat ten może także odpowiadać na problemy dotyczące sytuacji trudnych (interpersonalnie) w relacjach z podwładnymi  w codziennym zarządzaniu.

Szkolenia menedżerskie z tego zakresu – stanowią wartościowy model wyjaśniający mechanizmy ludzkich zachowań  pogłębiają wiedzę dotyczącą zagadnień psychologii zarządzania i są praktyczną bazą wiedzy w kształtowaniu wysokich kompetencji interpersonalnych menedżerów.

zobacz także:

Inteligencja Emocjonalna

Analiza TransakcyjnaAnaliza Transakcyjna

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Szkolenia menedżerskie dla średniego szczebla zarządzania: Integrowanie  zespołu  dla  osiągania  wysokiej  efektywności

Efektywny zespół to taki, w którym ludzie potrafią dobrze zagospodarować potencjał osób współpracujących za sprawą wyższych kompetencji w zakresie zespołowego rozwiązywania problemu. To zespół zdolny do integrowania różnych doświadczeń oraz działań na rzecz osiągania możliwego – najlepszego rezultatu. Czy jednak mamy jasny obraz tego, czym konkretnie jest kwestia zintegrowania zespołu? Czy chodzi tylko o zwyczajowe budowanie atmosfery wokół współpracy podczas szkoleń integracyjnych? W tym module chcemy zwrócić uwagę szefom na te zachowania, które wywołują pozytywny oddźwięk i efekty współpracy. Nazywamy je zachowaniami integrującymi.

zobacz także:

Szkolenie menadżerskieWspółpraca w zespole

zarządzanie zespołemZarządzanie zespołem

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Szkolenia dla menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania:  Rozwijanie   efektywnych   organizacji

Wytworzenie specyficznych kryteriów dobrej współpracy pomiędzy wydziałami, analiza sytuacji pod kątem usprawniania procesów wewnętrznych, modelowanie komunikacji wewnątrz firmy, tworzenie polityki zorientowanej na klienta i skutecznej w sprzedaży, zdolność uczenia się organizacji, formułowanie odpowiedniej kultury – zgodnej z wizją celami i wartościami organizacji, umiejętność wprowadzania zmian oraz budowanie odpowiedniej struktury – to czynniki sukcesu – niezmiernie ważne w świadomości menedżera działającego w określonych ramach organizacji. Moduł poświęcony tym zagadnieniom dotyczy symulacji – opartej na „grze w przedsiębiorstwo”, która następnie staje się pretekstem do wyciągania istotnych wniosków, jest przedmiotem warsztatu, tematem paneli dyskusyjnych poszukujących odpowiedzi na pytania co do sposobu usprawniania wybranych aspektów zarządzania i relacji wewnątrz firmy.

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Szkolenia menedżerskie  dla rozwijania potencjału zespołu:  Sztuka  podejmowania  decyzji

Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów?  O mechanizmach psychologicznych oraz metodycznych, dotyczących naszych umiejętności podejmowania decyzji. Dlaczego zawodny bywa czynnik ludzki? Jakie aspekty podejmowania decyzji przez menedżerów oraz zespoły są pomijane lub ignorowane? Jakie są cechy naturalnych uwarunkowań procesu decyzyjnego ? Co wiadomo dzisiaj na tle badań o sztuce podejmowania decyzji? Jak poprawić swoją efektywność decyzyjną; jak poprawić efektywność wypracowywania wniosków i podejmowania decyzji w zespołach?
Czy wiesz, że zdaniem wybitnych ludzi nauki i biznesu (Massachusetts Institute od Technology) większość problemów w pracy menedżerów – jest źle zdefiniowana? Poznaj modele decyzyjne oraz najlepsze praktyki w sztuce podejmowania decyzji. Zrozum psychologiczne uwarunkowania naszych automatyzmów i braku refleksyjności jak również pułapki myślenia – będące przedmiotem badań ludzi nauki – nagrodzonych za swój dorobek nagrodą Nobla. (Khaneman „Pułapki myślenia”)
Poznaj znaczenie symulacji myślowych i nieliniowych aspektów rozwiązywania problemów, roli intuicji w podejmowaniu decyzji, koncepcji funkcjonowania umysłu zespołowego oraz innych implikacji praktycznych, jakie możesz odnieść do zarządzania: zarówno w pracy organizacji, zespołów oraz ludzi, jak i w poprawianiu jakości współpracy identyfikacji celów czy poziomu relacji w obsłudze klienta.
Zdolność; identyfikacji problemu, nazwania go i opisania, wypracowania rozwiązania zgodnego z hierarchią ważności w obszarze pola działania – to wiedza poprawiająca jakość zarządzania na skutek trafności podejmowanych decyzji.

zobacz także:

Zespołowe rozwiązywanie problemów

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Szkolenia dla menedżerów chcących rozwijać styl przywództwa:  Kto przewodzi – nie musi zarządzać  –  czyli   rzecz   o   przywództwie  na  poziomie  organizacyjnym,  zespołowym  i   indywidualnym …

Sprawne kierowanie realizacją i dobra organizacja działań często przestają wystarczać w osiąganiu nieprzeciętnych rezultatów.  Menadżerowie muszą przekształcić się w inspirujących liderów – wyzwalających ukryty potencjał, jaki drzemie w ludziach tworząc tym samym nowy model organizacji i filozofię działania.

I. Moduł poświęcony koncepcji przywództwa, która zmienia menedżerów w liderów a ich praktykę zarządzania skupia na przywództwie; zajęcia w trybie wykładowym gdzie ukazane zostają dobre praktyki, koncepcje przywództwa w praktycznym zarządzaniu oraz filozofia zarządzania – opatrzona szeregiem przykładów dotyczących biznesu. W trybie warsztatowym przygotowywana jest sesja poświęcona wypracowaniu przez uczestników podejścia i sposobu wdrożenia do własnego modelu zarządzania – koncepcji przywództwa – jako osobistego stylu zarządzania. Moduł poświęcony koncepcji przywództwa sytuacyjnego, która przekłada się na trzy perspektywy zarządzania:
Przywództwo organizacyjne – model efektywnej organizacji (HPO Scores)
Przywództwo zespołowe – model Efektywnego Zespołu (PERFORM)
Przywództwo indywidualne – tzw. samoprzywództwo ludzi w organizacji
Szkolenia menedżerskie w tym ujęciu  stanowią dobry warsztat poświęcony stylom zarządzania oraz kształtowania liderów w organizacji, budowania przywództwa zespołowego oraz koncepcji efektywnej organizacji.

zobacz także:

przywództwo

Przywództwo

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Kierowanie realizacją (wyznaczanie celów  i  delegowanie)  rozumienie   stosowania  różnych  stylów zarządzania  na  określonym  etapie  rozwoju  pracownika

Kierowanie realizacją, pilnowanie odpowiednich standardów i dotrzymywanie zobowiązań w zakresie realizacji celów oraz szybkie tempo pracy mogą być powodem dużego obciążenia psychicznego menedżerów. Nie zawsze w tej sytuacji dochodzi do istotnej zmiany paradygmatów: z tego „co potrafią robić” – to, na czym się znają szefowie, na to „czym potrafią kierować” – powierzając zadania innym. Prowadzi to do sytuacji, w której szef bywa niejako zakładnikiem natłoku spraw, które bierze na swoją głowę a pracownicy nie osiągają satysfakcji z możliwości rozwinięcia i wykazania własnego potencjału.

Kierowanie realizacją poprzez przekazywanie zadań – odpowiednie ich delegowanie może być doskonałą okazją do rozwijania współpracowników i kształtowania w nich postaw przyszłych liderów – odpowiedzialnych za realizacje celów.
Delegowanie oprócz przekazywania zadań – powinno spełniać funkcje rozwojową dla współpracowników – zależną od ich etapu rozwoju co wymaga od szefów zmiennego – elastycznego stylu kierowania. Często tu jednak dochodzi do popełniania tzw. błędów psychologicznych o dużym znaczeniu dla spadku motywacji i zaangażowania podwładnych.

Szkolenia menedżerskie  Sztuka   Delegowania  –  szersze ujęcie  zarządzania  zadaniami

Delegowanie jest istotną funkcją zarządzania dla menedżerów – z punktu widzenia kierowania realizacją poszczególnych działań, porządkowania struktury podziału prac i osiągania celów. Co jednak jest szczególnego w wyznaczaniu zadań i określaniu terminów podwładnym? Czy stoi za tym jakaś szczególna filozofia? (Raczej nie,,,!)
Naszym zdaniem samo delegowanie – jako zlecanie zadań podwładnym z określonym terminem wykonania nie stanowi szczególnie istotnej wiedzy z punktu widzenia szkolenia menedżerskiego, każdy menedżer może przecież szybko poznać kilka podstawowych zasad delegowania i je samodzielnie wdrożyć (to oczywiście nasza ocena sytuacji).
Jeśli natomiast połączymy funkcję delegowania z innymi ważnym aspektami zarządzania dla menedżerów – moduł ten staje się warty rozważenia w programie szkoleniowym.
Jak rozpatrujemy zatem funkcję delegowania w zarządzaniu?
1. Delegowanie może w istotny sposób pobudzić motywację pracownika – o ile zostaną spełnione ważne czynniki ustalania celów wynikające z założeń tzw. psychologii motywacji (i nie chodzi nam tutaj absolutnie o zasadę SMART) ale ważny aspekt psychologiczny dotyczący tzw. internalizacji celów oraz indywidualnego czynnika – motywu pracowników.

2. Powiązanie delegowania z funkcją uruchamiania motywacjiwymaga zrozumienia, co w istocie motywuje ludzi w działaniu i jak ustalać cele pod względem czynników motywacji – zależnie od profilu motywacyjnego danej osoby (tzw. kierunku motywu).

3. Delegowanie jest okazją do udzielania informacji zwrotnej, a zatem okazją do modelowania współpracy oraz inspirowania podwładnych – jako ważnej funkcji zarządzania przez lidera, który łączy orientację na osiąganie celów – urzeczywistnianie wizji z orientacją na ludzi i ich osobowy potencjał. Co ważnego jest w konstruowaniu informacji zwrotnej w aspekcie motywacji (i nie jest to stary schemat tzw. „kanapki”).

4. Delegując zadania warto rozumieć przyczyny zwlekania pracowników z realizacją – będące przyczyną tzw. „prokrastynacji” – mechanizmu unikania sytuacji trudnych; oraz wynajdowania sposobu rozpoznania i zapobiegania owemu (dość powszechnemu) zjawisku u podwładnych.

5. Przy okazji delegowania warto mieć także na uwadze style kierowania, które odnoszą się do sytuacji oraz stanu gotowości współpracowników do samodzielnego pojęcia działania. W aspekcie przywództwa delegowanie jest zatem funkcją rozwoju współpracowników – do osiągania stanu samoprzywództwa i przechodzenia poprzez poszczególne etapy samodzielności i odpowiedzialności

6. Rozumienie znaczenia wewnątrz – i zewnątrz – sterowności w aspekcie zarządzania oraz problemu, który temu zazwyczaj towarzyszy tzw. ręcznego sterowania lub inaczej mikrozarządzania. Jak rozwijać postawy współpracowników przy okazji delegowania zadań?

7. Rozszerzeniem zagadnienia delegowania może być także być pomocne  w systemowej organizacji czasu – i zarządzania strumieniem spraw, wyznaczania priorytetów oraz łączenia zadań w określone bloki czasowe według modelu GTD.

8. Istotnym z punktu widzenia zarządzania będzie przy delegowaniu także aspekt zarządzania poprzez cele oraz zróżnicowanego stopnia kontroli realizacji wykonawstwa i reakcji na tzw. „odchylenia”.
Przygotowując dla Państwa szkolenie menedżerskie z modułem „delegowania” – dostarczymy Państwu poglądowego spojrzenia na istotne funkcje zarządzania jak również odniesienie praktyczne pod kątem Państwa realiów zarządzania.

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Zarządzanie przez coaching:  modelowanie   postaw  i  zachowań  poprzez   myślenie   pytaniami

Ideą coachingu jest implikowanie poprzez dobrze postawione pytania pozytywnej zmiany w świadomości, postawach – nastawieniu oraz sposobie postępowania osób coachowanych. Metoda coachingu w zarządzaniu służy rozwijaniu partnerskich relacji, ukierunkowywaniu ludzi na rozwijanie własnego potencjału, poszukiwanie w sobie twórczych możliwości i zdolności do pokonywania własnych ograniczeń, samoograniczających przekonań czy lęków (przed porażką lub przed odrzuceniem) w osiąganiu zamierzeń.

Coachingowy styl zarządzania – rozwija kompetencje szefa w kierowaniu ludźmi; kształtuje i realizuje koncepcję samoprzywództwa – u podwładnych, kształtuje wysoką kulturę zarządzania opartą na potencjale współpracowników. Jest zatem bardzo dobrym antidotum na tzw. ręczne sterowanie lub mikrozarządzanie, które staje się zmorą wielu pracowników odbierając im motywacje do działania. Rozwijanie u współpracowników tzw. „poczucia sprawstwa” i „poczucia kontroli” nad sytuacją dawanie autonomii w działaniu i podejmowaniu decyzji – jest sztuką zarządzania – wyzwaniem dla menedżerów chcących spełniać swoją rolę jako lidera.

Kompetencja coachingowego stylu zarządzania wymaga od menedżerów wyzbycia się skłonności do bycia mentorem, wydawania poleceń, dawania wskazówek i silnego poczucia sprawowania kontroli nad podwładnym. Dlaczego może się to okazać ważne? Zmienia się paradygmat zaufania. W ręcznym sterowaniu – Tam, gdzie kończy się kontrola – kończy się lojalność pracowników i zaangażowanie …tymczasem w coachingowym stylu zarządzania – lojalność i motywacja istnieją stale.

zobacz także:

coaching

Coaching

 

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Szkolenie dla menedżerów:  Motywacja i  Motywowanie w zarządzaniu. Jak  rozumieć  motywy  ludzkich  zachowań   oraz   mechanizmy  motywacji?

Wybrane zagadnienia  motywacji  oraz  motywowania  pracowników na podstawie  współczesnej  wiedzy z dziedziny  „psychologii motywacji”
Błędne pojmowanie motywacji i motywowania – głównie na skutek nieustannego odwoływania się do „starych” koncepcji (Maslow, Herzberg, Skinner, McGregor) – skutkuje nieadekwatnym podejściem menedżerów do budowania zaangażowania i entuzjazmu wśród pracowników.
Mechanizmów wywierania wpływu – jest oczywiście wiele – jednakże jak się okazuje, najlepiej skonstruowane organizacje, najlepiej pracujący w nich ludzie oraz wysokoefektywne zespoły – opierają swoją pracę na wewnętrznych strukturach motywacji swoich współpracowników. Moduł pokazuje jak skonstruowana jest ludzka motywacja w świetle nowszych badań dając odpowiedź na pytanie – jak szef może kształtować motywujący klimat współpracy.

Warto zatem poznać koncepcje wyjaśniające mechanizmy motywacji – to nowe spojrzenie, gdy zostaje uświadomione – zmienia definitywnie u liderów preferowany styl zarządzania. Szkolenie można wzbogacić warsztatem na temat:

– praktycznych sposobów przyczyniania się do wzrostu motywacji współpracowników (nie myślimy tu starym schematem motywowania tylko zarządzania, które wyzwala motywację – jako stan wewnętrzny;  tzw. pobudzenie czynnika pod względem tematu motywu, motywacji i chęci do działania – to zupełnie inne, nowe  spojrzenie na motywację).

– badania dotyczącego problematyki: co motywuje ludzi w pracy, w organizacji, w życiu oraz określania profili motywacyjnych poszczególnych pracowników.

zobacz także:

motywowanie

Motywowanie

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Szkolenia dla menedżerów zarządzających zmianą;  Skuteczne  przejście  przez  zmianę.  Psychologia  zmiany  i sukces  w  zmianie

Jak wywoływać i jak kształtować pozytywne zmiany w postawach i zachowaniach podwładnych? Jak kształtować w zarządzaniu strategie rozwoju osobistego podwładnych?
Działanie w zmianie staje się czynnikiem sukcesu firm – określanym mianem elastyczności w działaniu i dostosowywaniem się do warunków zmieniającego się otoczenia firmy. Sukces zmiany – zależy bardzo często od liderów zmian w organizacji – menedżerów średniego szczebla zarządzania potrafiących pozytywnie oddziaływać na zespół. Zmiana – chociaż jest wymogiem zdolności przystosowania do zmieniającego się otoczenia – nie jest stanem komfortowym dla ludzi. Pełniąc funkcje menedżerskie warto znać psychologiczne uwarunkowania zmiany, ważne obszary sukcesu zmiany – oparte na 6 czynnikach.

Nawiąż   kontakt –   zapytaj  o program

Celem tworzenia indywidualnych profili szkoleniowych – złożonych z wybranych modułów – jest opracowanie dla uczestników szkolenia najbardziej przydatnej wiedzy i sposobów rozwijania kompetencji w zarządzania ludźmi. Ustalenie kompozycji wynika z określonej hierarchii potrzeb rozwojowych.
Każde z omawianych zagadnień – modułów – stanowi także element całościowego szkolenia realizowanego jako odrębne zagadnienie.

Prosimy o kierowanie   zapytań   o szkolenia menedżerskie dotyczące programów, warsztatów dla poszczególnych modułów. Realizacje celów planujemy w procesie wzajemnych konsultacji oraz identyfikacji problemów dotyczących potrzeb szkoleniowych menedżerów.

Pokrewne szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji interpersonalnych w zarządzaniu:  zobacz szkolenie menedżerskie w obszarze rozwoju osobowego w ujęciu A.T.

Szkolenia menedżerskie – nasze podejście do rozwoju kompetencji menedżerów

Tworząc dla Państwa dedykowane szkolenia menedżerskie  – wychodzimy nie tyle od zagadnień dotyczących problematyki zarządzania  co … od zdefiniowania konkretnych problemów menedżerów w danej organizacji, zespole,w relacji z współpracownikami. Stąd nasze szkolenia mają charakter interdyscyplinarny a poszczególne moduły stanowią odpowiedzi na konkretne potrzeby – obejmujące konieczny i wystarczający – rekomendowany zakres merytoryczny, w pogłębianiu zrozumienia problemu oraz rozwijaniu  umiejętności i odniesień praktycznych.  Poprzez nasze szkolenia kreujemy rozwiązania według zasady M.E.C.E. i ustalonej hierarchii ważności dla osiągnięcia zamierzonego celu rozwojowego i przyjętego rozwiązania.

 

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere