Przewództwo zespołowe

Doświadczenia jednostek specjalnych – przeniesione na działania biznesowe!

Zespoły efektywne buduje się tak jak organizacje – należy zacząć od wizji, od obrazu tego, jakiego zespołu od siebie oczekujemy a następnie zdefiniować i doskonalić określone zachowania pod kątem wyznaczonego dla zespołu celu. (Cel dla zespołu nie powinien być jednak mylony z celami operacyjnymi – definiuje się go w odpowiedzi na pytania: Po co istniejemy jako zespół, jak chcemy wygrywać w biznesie – być skutecznymi w naszych zamierzeniach?).
Świadomość konieczności pracy w zespole mają dzisiaj niemalże wszyscy, lecz konkretne umiejętności z tym związane okazują się względne, co pokazują dziesiątki przeprowadzonych przez nas szkoleń na różnych zespołach. Wystarczy ludzi odkleić od ich kontekstu zawodowego a czują się bezradni nie mając wypracowanego podejścia do szybkiego zmontowania zespołu i określenia sposobu działania pod kątem otrzymanego zadania. Świadczy to o relatywnie niskiej świadomości zespołowej.
Kolejnym etapem rozwoju pod kątem przywództwa dla zespołu jest właśnie wytworzenie tzw. „świadomości zespołowej”. Tylko świadomy siebie i własnych możliwości zespół jest w stanie optymalnie rozwiązywać problemy i realizować zadania według najwyższych standardów.

 

Każdy członek zespołu powinien zatem mieć to poczucie, że wie „na co się w zespole umawiamy” od czego zależy nasz sukces i jakim sposobem go zrealizujemy – musi stać się na tym etapie rozwoju świadomą swojej roli w układzie zespołu – autonomiczną jednostką. Osobą samodzielnie myślącą, i działającą (aspekt samoprzywództwa) w układzie zespołu – posiadającą zdolność odniesienia swoich zachowań, decyzji, oraz wykonawstwa do wyników zespołu.
Świadomość zespołową – wypracowuje się poprzez widzenie konsekwencji działań ludzi w zespole i na tym tle tworzenie procedur i trenowane wielokrotnie modeli zachowań. Dla wielu zespołów obrazem ich świadomości zespołowej stają się sytuacje szkoleniowe (np. szkolenie z efektywnej pracy w zespole), kiedy trzeba umiejętnie zmontować zespół, uformować go i sprawnie wykonać zadanie. Jeszcze lepiej, gdy umiejętności te trenuje się przez cały dzień szkoleniowy w różnych scenariuszach.
Przywództwo zespołowe – rodzi się na kanwie opisanych wyżej doświadczeń i jest elementem samozarządzania zespołu – stanem samoprzywództwa zespołowego. O statusie przywództwa zespołowego decydują także czynniki takie jak: wysokie morale, tożsamość zespołu, wysoki poziom zaufania i duma.

 

Poszczególne kompetencje zespołu – mają kluczowe znaczenie w ujęciu sytuacyjnym (sytuacyjne przywództwo zespołowe) – bo przecież istotą zespołu jest wykonywać określone zadania poprzez kontekst sytuacji. W przywództwie sytuacyjnym chodzi więc o to by w rozkładzie na czynniki pierwsze przygotować każdego do spełnienia roli lidera – w roli jaką otrzymał w zespole, do pokierowania swoim działaniem i zdolnością do samodzielnego rozwiązania problemu, gotowością do podejmowania decyzji oraz integrowania poszczególnych zadań. Władza i odpowiedzialność w przywództwie zespołowym – nie mają jednego właściciela …tutaj każdy w określonych okolicznościach jest liderem. Oczywiście mając do swojej dyspozycji i integrując potencjał innych – współpracujących członków zespołu.
Kompetencje przywódcze zespołu – to w istocie kompetencje sytuacyjne w rozkładzie na poszczególnych członków zespołu – połączone z tożsamością zespołu dumą i zaufaniem. To integralność przekładająca się na synergiczne działania oparte o bardzo konkretne zachowania będące elementem kompetencji oraz wysokie morale.

Szkolenie z przywództwa zespołowego

Szkolenie z zakresu przywództwa zespołowego wymaga zorientowania się w sytuacji zespołu pod kątem:

• Jak sformułowana jest wizja i cel dla zespołu?
• Jakimi kompetencjami zespół już dysponuje?
• Które zachowania można zaliczyć do tzw. zachowań integrujących
• Na czym opiera się tożsamość zespołu ?
• Jakimi metodami zespół osiąga swoją świadomość zespołową ?
• Jak rozwiązywane są problemy w zespole i jak zespół zarządza własna uważnością / percepcją?
• Jak pracuje „umysł zespołowy”?
• Jakie fazy dojrzałości zespół reprezentuje w poszczególnych zadaniach?
• Jakimi metodami zespół osiąga konsensus i wypracowuje rozwiązania ?
• Jaki jest poziom ekspercki poszczególnych uczestników / członków zespołu?
• Kto jest zdolny do poprowadzenia zespołu w kontekście otrzymanego zadania?
• Jakie problemy zespół rozwiązuje sam – będąc zdolnym do autonomicznych decyzji ?
• Jakie wzorce zachowań i postawy – odzwierciedlają kulturę zespołu?

Warto więc stymulować zespół różnymi bodźcami i umożliwiać jego członkom wychodzenie poza zakres swojej dotychczasowej roli dla nabierania kondycji w zespole i wiary w siebie.

Przebieg szkolenia wyobrażamy sobie zasadniczo na przygotowanych scenariuszach i zadaniach zespołowych, w których poszczególne ćwiczenia i bardziej złożone zdania sa po ich zakończeniu „brane na warsztat” … wnioski maja służyć kolejnym zadaniom wzbogaconym o wypracowane nowe podejście – eksperymentowanie, poszukiwanie rozwiązań, kształtowanie podejścia oraz przymierzanie się do różnych ról poszczególnych uczestników prowadzi do wypracowywania podejścia, które rozszerzone zostaje o modele teoretyczne! Należy jedna zaznaczyć że owe modele są wynikiem obserwacji i prac ludzi nauki z wysoko-efektywnymi zespołami specjalnymi.

Program tego szkolenia powinien zostać opracowany po konsultacjach …
zobacz także:

Efektywna współpraca  w zespole

Kontakt:    zapytanie@business-everywhere.pl

 

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere