Motywowanie pracowników

Motywowanie Pracowników Szkolenie
Sposoby motywowania pracowników w świetle zagadnień psychologii motywacji.

Motywacja stanowi ważną siłę napędową – wewnętrzny imperatyw oraz zasób energii i woli – do działania. Z tego powodu spełnia tak ważną funkcję w zarządzaniu i jest przedmiotem uwagi menedżerów nastawionych na motywowanie pracowników. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy czy chociażby utrzymanie odpowiedniego wzrostu – jest wyzwaniem w obliczu rosnących wymagań i standardów funkcjonowania na rynku; stąd tak silne przekonanie, że wymaga od menedżerów umiejętności motywowania – lub raczej podnoszenia zaangażowania.

Problem jednak w tym, że …

  • Motywacja w myśl psychologii motywacji – jest stanem wewnętrznym i nie wymaga zewnętrznego stymulowania (co już wskazuje na ważny aspekt błędnego podejścia do zarządzania w tym zakresie),
  • W samej strukturze motywacji mieści się potencjał dwu biegunów ukierunkowanych na:
    dążenie lub na  unikanie … (a zatem czasem to nie brak motywacji tylko jej ukierunkowanie – inne niż oczekiwaliby tego menedżerowie – jest problemem w zarządzaniu)

Odpowiedzi na pytanie, „jak wpływać na motywacje pracowników”?  i jakich sposobów motywowania użyć … ? … – należy szukać gdzie indziej …

Z mojej 15 – letniej praktyki szkoleń menedżerskich oraz obserwacji i analiz zachowań ludzi w pracy wiem, iż przyczyna tkwi nie tylko w samych pracownikach i ich „braku zaangażowania”, nie w braku motywacji … ale niewłaściwym ukierunkowaniu ich motywu – motywacji … co jest zazwyczaj wynikiem błędów popełnianych przez menedżerów w zarządzaniu i „sposobie” motywowania.

Z czego ten stan motywacji wynika?

No właśnie … z źle pojmowanej motywacji i nieodpowiedniego sposobu motywowania przez menedżerów.
Problem w tym, że przyczyna tak zwanego „spadku” motywacji i zaangażowania pracowników – częściej leży po stronie menedżerów niż samych pracowników. Jest to rezultatem błędów psychologicznych popełnianych w zarządzaniu i pozornym tylko motywowaniu;  co jest skutkiem  zbyt powierzchownej wiedzy na temat natury ludzkiej motywacji; jak również nadmiernego upowszechniania –  za pośrednictwem szkoleń – starych koncepcji, teorii motywacji, które nie przystają do faktycznej – opartej na rzetelnej wiedzy z dziedziny psychologii motywacji.

Szkolenie z motywowania pracowników jakie chcemy Państwu zaproponować…

dotyka kluczowych – wręcz fundamentalnych sfer wiedzy o ludzkiej motywacji.    Jeśli profesją menedżera jest zarządzanie a jedną z jego funkcji jest motywowanie pracowników – konieczna staje się u podstaw rzetelna wiedza w tym zakresie … a nie populistyczne „praktyczne” podpowiedzi i „porady” dotyczące rzekomych „motywatorów” czy tajemnych „zasad motywowania”…(jest to raczej zła robota szkoleniowa i brak kompetencji trenerów prowadzących).

Lista zagadnień – omawianych na szkoleniu z motywowania – otworzy Państwu perspektywę właściwego rozumienia motywacji, mechanizmów ludzkich zachowań i pozwoli na własne – nowe – ukształtowanie podejścia do zarządzania i podnoszenia stanu motywacji pracowników. Sytuacja może okazać się nie łatwa … i stawiać wyzwania – nie tyle przed pracownikami – co przed menedżerami w ich zmianie podejścia, sposobu aktualnego działania; rezygnacji z własnych przekonań i nawyków ponieważ …

pokazując Państwu konstrukcję psychiczną i kondycję człowieka w aspekcie natury jego motywacji – otworzymy przez Państwem perspektywę zmiany i przebudowania własnego stylu zarządzania?

Motywowanie pracowników … nasze obietnice!

Decydując się na nasze szkolenie dotyczące zagadnienia motywacji i motywowania otrzymasz gruntowny zakres rzetelnej wiedzy z dziedziny psychologii motywacji.  Nie kierujemy się populistycznymi obietnicami dostarczania „gotowych sposobów na motywowanie” czy tajemną listą magicznych zasad motywacji, które jak za dotknięciem magicznej różdżki przemienią Twój zespół w podniebny team szybujących entuzjastów.  Opierając się na rzetelnej wiedzy umożliwimy Ci poznanie i zgłębienie zagadnienia, które wykaże gdzie popełniane są błędy psychologiczne menedżerów wynikające z – dość powszechnie – źle pojmowanej motywacji i podejścia do motywowania.

W świetle badań nad motywacją – która jest stanem wewnętrznym – nie można kogoś zmotywować do działania. Możne jedynie kogoś pobudzić pod względem jego tak zwanego tematu motywu.  Koncepcje szkoleń przedstawiających wizje motywowania pracowników przez menedżera – za sprawą tzw. motywatorów – jako sposobów motywowania  – ujmują motywacje w kategorie wywierania wpływu na ludzi – a więc stymulowania pracowników bodźcami zewnętrznymi. Co leży w sprzeczności z wiedzą o faktycznej motywacji.

Czym jest motywowanie i jak motywować pracowników?

Sprowadzenie wiedzy – odpowiadającej na pytanie jak współcześnie motywować – do podstawowych i najbardziej upowszechnionych (historycznych) teorii motywacji takich jak teoria Maslowa – tzw. „Piramida potrzeb” lub „dwuczynnikowa teoria Herzberga”, ujęcie motywacji przez Vrooma, Skinnera, czy McGregora to naszym zdaniem w dalszym ciągu wiedza niewystarczająca aby odnieść  motywowanie do funkcji dobrego zarządzania pracownikami. Wszystkie te koncepcje sprowadziły menedżerów do przekonania, iż motywowanie pracowników odbywa się za sprawą tzw. oddziaływań zewnętrznych – „motywatorów” a więc wpływania określonymi  bodźcami  na zachowania pracowników. Podobnie konstruowano systemy motywacyjne w organizacjach.

psychologia motywacji w zarządzaniu

Motywowanie pracowników. Szkolenie w oparciu o kluczowe zagadnienia psychologii motywacji

Poznaj naszą listę zagadnień a szybko zorientujesz się, że otrzymasz na szkoleniu z motywowania sporą dawkę wiedzy, doświadczeń i inspiracji dotyczących szerokiego spectrum problematyki zarządzania z zakresu psychologii motywacji. Warsztat natomiast obejmować będzie zagadnienia odpowiadające na pytanie – jak wdrożyć swoje kompetencje w dziedzinie rozumienia motywacji …? I nie będzie to banalne szkolenie z nadmiernie upowszechnionych kilku podstawowych dobrze znanych teorii motywacji.

Otrzymasz poglądową wiedzę wyczerpującą zagadnienie motywacji i motywowania – pomocne w ustaleniu własnego stylu zarządzania i budowania motywującej kultury (tzw. kultury empowermentu).

Motywowanie pracowników zagadnienia szkoleniowe

Wybrana lista zagadnień dotycząca szkolenia z motywacji: (Z uwagi na szeroki zakres merytoryczny, lista stanowi propozycję dla dokonania wyboru kluczowych zagadnień jakie wynikają – za zwyczaj po konsultacjach z Klientem)
Czym jest motywacja i jak powinna ona przekładać się  na praktykę menedżerów w w zarządzaniu?
Jakie są kierunki motywów – czyli co faktycznie leży u podstaw ludzkiej motywacji?
Jak identyfikować indywidualne przejawy motywu / motywacji?
Dlaczego tak zwane „motywatory” mogą nie działać z perspektywy rozumienia motywacji?
Kiedy motywacja jest skuteczna i efektywna we właściwym doborze: celów, zadań i poszczególnych realizacji i jaki to powinno mieć wpływ na sposób delegowania zadań przez menedżera?

Czym jest krzywa motywacji i jak wpływa na rzeczywistą realizację zamierzeń?

• Co oznacza pobudzić u pracownika „stan motywacji” i jak działa klasyczny model psychologii motywacji?
• Jak tzw. „kierunek motywu” wpływa u pracowników na sposób podejścia do realizacji zadań?
• Jakie znaczenie dla zarządzania i praktyki dotyczącej motywowania ma tzw. „model wyboru ryzyka”? Czym jest model wyboru ryzyka …i jak uwzględniać ten model w umożliwianiu ludziom osiągnięć i sukcesu?
Jaki wspierać współpracowników dla utrzymania ich wysokiego poziomu motywacji?
• Dlaczego zrozumienie natury ludzkiej motywacji ma tak ważny wpływ na styl zarządzania, sposób delegowania zadań oraz udzielania informacji zwrotnej i gdzie szefowie najczęściej popełniają tak zwane błędy psychologiczne w zarządzaniu?

• Czego współczesna wiedza o motywacji i motywowaniu wymaga od menedżerów – jakiej zmiany w podejściu do zarządzania?
• Kiedy sposób określania celów, delegowania i wyznaczania zadań może okazać się z punktu widzenia motywacji pracowników nieefektywny?
Dlaczego ludzie zwlekają z wykonywaniem zadań i co leży wówczas u podstaw ich braku motywacji?
Czym są atrybucje przyczynowe, jak ludzie uzasadniają swoje sukcesy i porażki i jaki powinno to mieć wpływ na zachowania menedżerów w utrzymaniu odpowiedniego poziomu motywacji pracowników?

• Na czym polega zupełnie nowa struktura feed back’u … odmienna od powszechnie stosowanej „kanapki”; czyli jak menedżer powinien udzielać informacji zwrotnej z uwzględnieniem czynników motywacji pracowników?
• Co model samooceny (wyobrażenie o samym sobie) – mówi o pracowniku?
• Ważny mechanizm tzw. wyuczonej bezradności – czyli jak zarządzaniem nie osłabiać motywacji i zdolności podwładnych do samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów (niedobory motywacyjne w wyniku wzmacnianych przez szefa zachowań).

Dlaczego potrzebujemy osiągnięć jako ludzie i kiedy stanowią one podstawę naszej motywacji a kiedy są tylko życzeniem szefa?
Jakie emocje leżą u podstaw mechanizmów psychologicznych mających wpływ na ludzką motywację?
• Czym w ujęciu psychologii motywacji jest władza i co oznacza motywacja do sprawowania władzy? (Aspekt istotnie różny z punktu widzenia motywacji od potocznego rozumienia tego zagadnienia).
Co oznacza w praktyce motyw osiągnięć – jak pobudzić ten czynnik motywacji?
• Jaka jest struktura motywów kadr kierowniczych i kto może być lepszym szefem z uwagi na osobiste czynniki motywacyjne?
O znaczeniu wewnętrznych norm dla ludzkiej motywacji i prawdopodobieństwa osiągania sukcesu

• Prawdy i mity na temat koncepcji „flow” popularyzowanej koncepcji czerpania satysfakcji płynącej z czynności i stanu uniesienia autorstwa Csikszentmihalayiego (tego nazwiska nigdy nie zdołam wypowiedzieć)
O fascynacji czynnościami ryzykownymi i poszukiwaniu wrażeń w aspekcie motywacji do wykonywania swojej pracy.
• A jednak biologia czyli słów kilka o funkcji procesów biochemicznych roli neurohormonów w kształtowaniu się stanów motywacyjnych u danej osoby. Motywacja Afektywna.
Motywacja a wola – o znaczeniu funkcji i roli procesów woliacyjnych w osiąganiu sukcesów. Czynniki wytrwałości w realizacji
Problem wypalenia i spadku motywacji – jak wspierać pracowników w tej sytuacji?

• Prezentacja (naszym zdaniem) najbardziej sensownego modelu/ modeli mówiących współcześnie o motywacji – na kanwie którego warto przemyśleć własny styl zarządzania
• Uzupełnienie Koncepcji motywacji – w ujęciu samodeterminacji Deci i Ryana

Wnioski płynące z współczesnej wiedzy o motywacji – warsztat dla menedżerów dotyczący kształtowania podejścia – jak motywować pracowników w świetle przedstawionych zagadnień i badań nad motywacją, co zmienić we własnym podejściu do motywowania podwładnych oraz jak mógłby wyglądać model zarządzania uwzględniający kluczowe czynniki motywacji?

Problematyka tzw. motywacji finansowej … czy pieniądze motywują?
• Co mówią badania o wpływie pieniędzy na motywacje pracowników?
• Wyniki badań nad motywacją finansowa i gratyfikacją
• Funkcja finansów w relacjach społecznych – o destruktywnej roli dla wewnętrznej motywacji
• Dlaczego pieniądze czasem motywują i kiedy? – a czasem nie – i dlaczego?

Doskonałym uzupełnieniem zagadnienia motywacji i motywowania może być kontynuacja szkoleń i warsztatów dotyczących zagadnień takich jak:
6 czynników skutecznej zmiany – strategia rozwoju osobistego którą powinien znać każdy menedżer zajmujący się kształtowaniem postaw i zachowań ludzi w zespole / w organizacji

Model relacji między osobowych w zarządzaniu czyli Inteligencja Emocjonalna w zarządzaniu – koncepcja wypracowana na modelu Analizy Transakcyjnej i nie tylko …
Ponadto:
Badanie profilu motywacyjnego – poszczególnych osób  w organizacji w kontekście wzmocnienia/ zmiany podejścia do zarządzania.

Jeszcze słów kilka o motywacji i motywowaniu pracowników:

Coraz częściej w zagadnieniach dotyczących zarządzania pojawia się termin empowermentu – tworzenie takiego środowiska pracy, takiej kultury organizacyjnej, w której samosterowne jednostki – a więc jednostki motywowane wewnętrznie – realizują określone zamierzenia. Kultura ta nie wymaga od menedżerów motywowania innych – czytaj nakłaniania określonymi zabiegami do wykonywania zlecanych czynności lecz tworzy i doskonali środowisko pracy – gdzie ludzie sami wiedzą co i jak będą realizować w zakresie pełnionych ról zawodowych i społecznych w organizacji.
Jako trener zgłębiający od lat problematykę motywacji i motywowania w zarządzaniu…

Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że szereg powszechnie stosowanych praktyk menedżerskich dotyczących motywowania pracowników jest przeciwskutecznych – czyli odnoszących odmienny skutek od zamierzonego – powodujących u podwładnych reakcje obronne lub przeciwne do oczekiwań menedżera … Motywacja tych pracowników pod wpływem stereotypowego pojmowania motywacji błędnie rozumianych „bodźców motywacyjnych” jest ukierunkowana pod względem osobistego motywu – wewnętrznej motywacji – przeciwnie do zamierzeń menedżera, który nieustannie usiłuje wpływać na postawy i zachowania i ciągle narzeka na postępowanie swoich – tu: podwładnych; współpracowników.
Być może taki menedżer używa perswazji, sposobów wywieranie wpływu lub oddziałuje określonymi środkami przymusu – ale na pewno nie można powiedzieć, że „motywuje” ! Określam to błędami psychologicznymi w zarządzaniu, którymi warto zająć się podczas warsztatu menedżerskiego z zakresu motywowania pracowników.

Dlaczego warto zgłębić zagadnienia psychologii motywacji w zarządzaniu?

Przegląd najbardziej aktualnych badań oraz płynących z nich wniosków dotyczących motywacji daje menedżerom poczucie zrozumienia i obrania określonego kierunku – spójnego dla zarządzania pod względem stylu, budowania kultury w organizacji, kultury w zespole, pod względem komunikacji oraz ważnej sztuki umiejętności właściwego odniesienia … do sytuacji zawodowych, zdarzeń i zachowań jakie zachodzą w firmie. Rozumienie tego jakże ważnego czynnika – jakim jest motywacja (siła napędowa do działania i pewien potencjał energii psychicznej) daje wiele odpowiedzi menedżerom na nurtujące ich pytania o styl i sposób zarządzania … Wiedza ta jest także dobrym drogowskazem w obieraniu kierunku spełnienia roli lidera.

„Odpowiedzi się zmieniły”!

Uczestnictwo w tym szkoleniu wzbogaconym:
• grupowymi dyskusjami na temat sposobu motywowania
• studium przypadku i analizą problemów związanych z motywacją
• warsztatami z zakresu psychologii motywacji

pozwala zrozumieć wiele aspektów ludzkich zachowań oraz potrzeb – które być może stanowiły dotychczas niewiadomą – co ułoży się uczestnikom – menedżerom w spójny obraz dotyczący istoty stylu / nowego sposobu zarządzania ludźmi nie tylko w aspekcie motywowania.
Być może będzie to wymagało przemodelowania własnego podejścia lub zaniechania starych praktyk – które wpisały się w wyuczone wzorce zachowań i złe nawyki.

Motywowanie pracowników: Przebieg szkolenia – oraz późniejsze realizacje

1. Duża dawka wartościowej wiedzy z zakresu motywacji i motywowania
2. Dyskusje grupowe – moderowane wskazujące na kluczowe czynniki zarządzania związane z ludzką motywacją
3. Analizy własnego podejścia menedżerów do motywowania pracowników
4. Kluczowe problemy z motywacją pracowników i motywowaniem, gdzie szukać przyczyny – błędy psychologiczne szefów w motywowaniu pracowników
5. Analiza profili motywacyjnych – opcjonalne badanie
6. Wypracowanie własnego podejścia do budowania warunków pobudzających motywacje
7. Tworzenie kultury empowermentu
8. Model komunikacji – sprzyjający motywacji / czyli jak powinna wyglądać dynamika relacji międzyosobowych ?
9. Ponadto – opracowanie na zamówienie analizy czynników motywacji w organizacji
10. Test motywacyjny oraz konsultacje i zalecenia dla wybranych grup zawodowych
11. Praca nad systemem motywacyjnym – konsultacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i rozmowy o „problemach z motywowaniem pracowników”, zadanie nam pytań o to jak myślimy o motywacji lub wysłanie zapytania o szkolenie.

Zaglądnij także do tematu szkolenia z motywacji:

Zobacz także ofertę dotyczącą badań stanu motywacji w Twojej organizacji

motywowanie pracowników

więcej o tematyce  motywacji na naszych stronach:

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW:  Zapytanie o szkolenie

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere